poniedziałek, 16 lipca 2012

Dom pełen tajemnic - I


Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Powiatu w Górze sporo miejsca zajął członkom komisji problem funkcjonowania nielegalnych domów opieki mad osobami niepełnosprawnymi oraz sprawowania kontroli nad tymi placówkami.

Problem nie jest nowy, gdyż ciągnie się od 2008 roku. Wówczas to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze wystosowało do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Polityki Społecznej – pismo, w którym zwracało się „z prośbą o wyjaśnienie sytuacji prawnej ośrodka prowadzonego przez osobę fizyczną w Jemielnie, która reklamuje się od lat w Ogólnopolskim Informatorze Domy Opieki Seniora pod nazwą Rodzinny Dom Seniora – Promyk.”

Szefowa PCPR – Bożena Merta – zwracała się wówczas z prośbą o wyjaśnienie, czy prowadzona tam działalność jest zgodna z prawem i na podstawie jakich przepisów prawa przebywają tam osoby wymagające opieki. Kierowniczkę PCPR interesował też problem sprawowania nadzoru nad tą placówką z ramienia służb wojewody i Zarządu Powiatowego. Kierowniczka PCPR Bożena Merta zwracał się również o wyjaśnienie uprawnień nadzorczych powiatu wobec tej placówki: jak je egzekwować, kogo mogą dotknąć ewentualne sankcje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Na pismo szefowej PCPR DUW, Wydział Opieki Społecznej, odpowiedział nieomal natychmiast. Poinformował on autorkę pisma, że: „do zadań wojewody należy m.in:. wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów opieki społecznej, wydawania i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.” Zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Dorota Grzybowska, informowała również, że: „Zadaniem wojewody jest również kontrola placówek zapewniających całodobowa opiekę osobom niepełnoprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku.” 

Pismo zawiera również informację, iż zgłoszony przez kierowniczkę PCPR fakt prowadzenia domu opieki w Jemielnie, został potwierdzony przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej we Wrocławiu. Zgodnie z art. 130 ustawy o pomocy społecznej na właściciela nałożona została kara finansowa („Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:1) nie więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł;2) więcej niż 10 osób – podlega karze pieniężnej w wysokości 20.000 zł”). W piśmie można też wyczytać, iż sprawa przekazana została do Prokuratury Rejonowej w Głogowie.

Minął rok od wymiany pism pomiędzy PCPR a DUW a w sprawie się nadal nic nie działo. Dom opieki z Jemielna przeniósł się do nowej siedziby w Górze, przy ulicy Poznańskiej17 i zaczął nielegalnie - bo bez pozwoleń świadczyć swoje usługi pod nową nazwą „Dom Seniora”. Zmiana adresu nie spowodowała, że stał się on niewidzialny dla urzędników z województwa. W efekcie przeprowadzonej kontroli, która wykazał nielegalność jego działalności, właściciel został ukarany karą pieniężną w wysokości 10.000 zł. Co ciekawe, właściciel mając prawo odwołać się od tej kary, tego nie uczynił. Wydarzyło się to w lutym 2011 roku.
W tym samym miesiącu kierowniczka PCPR w Górze zwraca się ponownie do DUW informując o działaniach, jakie kierowana przez nią jednostka podjęła w związku z poprzednim pismem z Wrocławia. Do właściciela „Domu Seniora” przy ulicy Poznańskiej 17 w Górze, kierowniczka Bożena Merta skierowała pismo z prośbą o przesłanie wykazu osób przebywających w tej placówce. „Na powyższe pismo nie otrzymano odpowiedzi” – konkluduje szefowa PCPR.

Szefowa PCPR skierowała do „Domu Seniora” kontrolę. Pracownicy socjalni mieli przeprowadzić wywiady środowiskowe z podopiecznymi znajdującym się w placówce. Właścicielka domu opieki nie wydała pozwolenia na przeprowadzenie wywiadów argumentując to: „Działania kierownika PCPR nie znajdują odzwierciedlenia w przepisach prawnych, a przeprowadzenie wywiadów jest bezpodstawne.”

W końcu jednak PCPR otrzymuje odpowiedź od właścicielki domu opieki „Dom Seniora”. W piśmie czytamy, że: „Uprzejmie informuję, iż informacje, których Państwo oczekujecie od nas, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, możecie życzyć od instytucji wpisanych w rejestr wojewody. Nasza instytucja jest na etapie tworzenia, na dzień dzisiejszy nie figurujemy w w/w rejestrze. Usługi, jakie świadczymy na dzień dzisiejszy są niestacjonarne, udzielane w miejscu zamieszkania naszych klientów, co jest zgodne z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.” Pismo właścicielki datowane jest na 21 lutego 2011 roku.

Treść tego pisma kłóci się jednak z treścią „Notatki służbowej” sporządzonej 21 lutego 2011 roku. Autorem notatki jest pracownik socjalny PCPR w Górze, który tak opisuje swoją wizytę w domu pomocy w Jemielnie (właścicielką obu placówek była w owym czasie ta sama osoba): „Na pytanie skierowane do Pani (…) o przebywających w placówce w Jemielnie podopiecznych i możliwość przeprowadzenia z nimi wywiadu uzyskałam informację, iż Dom w Jemielnie nr 84 stanowi mieszkanie prywatne z możliwością wynajęcia pokoju. Natomiast wszyscy podopieczni znajdują się w „Domu Seniora” w Górze, przy ulicy Poznańskiej 17.”

Wygląd więc na to, że: „instytucja na etapie tworzenie” już miała podopiecznych, co zgodne z przepisami nie jest. Ktoś tu kłamał i robił w „balona” służby powiatowe.

C.d.n.