piątek, 6 lipca 2012

Na granicy dna


W kwietniu tego roku uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpili do egzaminu. Na terenie powiatu górowskiego egzamin zdawało 424 uczniów z 8 gimnazjów. Wyniki egzaminu zadawalać nikogo w pełni nie mogą. W tabeli mają Państwo zestawienie wyników osiągniętych przez gimnazjalistów z gimnazjów działających na terenie całego powiatu. Z każdego przedmiotu uczeń mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów (100%).

Łatwo zauważyć, iż w słabo gimnazjaliści wypadli w części egzaminu sprawdzającego ich wiedzę z języka polskiego. Średnia wojewódzka dla tego przedmiotu wyniosła 63,3% (dla powiatu 59,8%). Tylko w 2 gimnazjach (Nr 1 w Górze oraz w Niechlowie) odnotowano tam wynik powyżej średniej wojewódzkiej, z tym, iż bardzo ładnie wypadło tutaj gimnazjum w Niechlowie – 66,6%. Pozostała szóstka naszych gimnazjów uzyskała wynik poniżej średniej wojewódzkiej.

W skali województwa wyniki z języka polskiego osiągnięte przez uczniów naszych gimnazjów plasują nas na 22 pozycji, wraz z powiatem legnickim, na 26 powiatów tworzących Dolny Śląsk.

Gorzej było z wiedzą z historii oraz WOS. Uczniowie żadnego z gimnazjów z terenu naszego powiatu nie osiągnęło średniej wojewódzkiej wynoszącej 59,7% (średnia dla powiatu – 55,5%). To spowodowało, że nasz powiat osiągnął w tej kategorii nieomal dno i zajął 25 pozycję na 26 możliwych.

W części matematyczno – przyrodniczej uczniowie zdawali matematykę i przedmioty przyrodnicze. Średnia dla województwa dla matematyki wyniosła 46,1% (dla powiatu – 40,8%). Żadnemu z naszych gimnazjów nie udało się do tej średniej zbliżyć. W efekcie w kategorii „matematyka” gimnazja w naszym powicie zajęły 21 miejsce w województwie.

Średnia dla naszego województwa wynosiła 49,3 a średnia dla naszego powiatu 45,8. Na 8 naszych gimnazjów dwa zasłużyły na pochwałę: Gimnazjum w Naratowie – 49,9% oraz Niechlowie – 49,4%. Pozostałe 6 gimnazjów nie osiągnęły średniej wojewódzkiej, co przełożyło się na wynik końcowy naszego powiatu dając mu 24 miejsce w skali województwa.

Znacznie lepiej, ale nie we wszystkich gimnazjach, wygląda wynik z języka angielskiego zdawanego na poziomie podstawowym. Średnia dla województwa wyniosła 63,1%, dla powiatu – 58,8%. Najlepsze okazało się gimnazjum w Czerninie – mocno dołujące w innych przedmiotach egzaminacyjnych – osiągając średnią 72,8%. Wynik powyżej średniej wojewódzkiej odnotowały też oba górowskie gimnazja. W efekcie uczniowie naszych gimnazjów zdali egzamin z angielskiego na poziomie podstawowym z 16 wynikiem w województwie (wraz z powiatem trzebnickim).

Gimnazjaliści zdający angielski na poziomie rozszerzonym osiągnęli średnią w powiecie – 43,1%, przy średniej wojewódzkiej 48,5%. W sumie gimnazja a w naszym powicie w kategorii „język angielski – poziom rozszerzony” zajęły 14 pozycję w województwie.

Katastrofą w skali województwa zakończył się egzamin z języka niemieckiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. W pierwszym przypadku średnia wojewódzka wyniosła 56,6% a dla powiatu – 46,4%. Na poziomie podstawowym wynik uzyskany podczas egzaminów sytuuje nasz powiat na 15 miejscu w województwie.

Natomiast wynik osiągnięty przez gimnazjalistów zdających niemiecki na poziomie rozszerzonym (20,4% wobec średniej wojewódzkiej 31,2%), daje nam 26, ostatnią, pozycję w województwie.


 Analizując wyniki nie należy zapominać, że np. średnia z języka polskiego była dla województwa dolnośląskiego niż dla kraju, gdzie wyniosła 65%. Tak samo było w przypadku średniej krajowej z historii i WOS – 61% dla kraju a 59,7% dla województwa. Średnia krajowa z matematyki wyniosła 47% a dla naszego województwa 46,1%. W przypadku przedmiotów przyrodniczych wyniosła ona 50% a dla Dolnego Śląska – 49,3%. Różnice były także w średnich dla języka angielskiego na poziomie podstawowym. Tu wynik krajowy wyniósł 63%, a dla naszego województwa 63,1%. Na poziomie rozszerzonym w skali kraju gimnazjaliści osiągnęli średnią 46% a województwie dolnośląskim 48,5%.

Dla języka niemieckiego na poziomie podstawowym średnia krajowa wyniosła 57% a w naszym województwie 56,6%. Średnia dla niemieckiego na poziomie rozszerzonym wyniosła dla Polski 33%, a dla naszego województwa 31,2%.