poniedziałek, 4 lutego 2013

Odrzucone


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Górze zajmuje się m.in. organizowaniem opieki nad dziećmi, które - z różnych względów - są pozbawione opieki rodziców. Dla dzieci pozbawionych jest to ogromny dramat  i tragedia, która rozgrywa się gdzieś w ciszy i najczęściej z dla od ludzkich oczu. Takie sytuacje, gdy dziecko pozbawione jest opieki rodziców są niestety na ternie naszego powiatu zbyt częste. Rok 2012 był pod tym względem „czarnym rokiem”.

W 2011 roku PCPR w Górze umieściło 18 dzieci w rodzinach zastępczych. Dzieci te mieszkały na terenie naszego powiatu. W roku 2012 takich dzieci było już 39! Pochodziły one z dwóch gmin: Góry i Niechlowa. Mamy więc do czynienia z dramatycznym wzrostem ilości dzieci, których rodzice nie wypełnili swojego podstawowego obowiązku, jakim jest opieka nad dzieckiem i jego wychowanie. W takiej sytuacji PCPR wkracza – a raczej wkraczał - do akcji.

Wiodąca rola PCPR skończyła się chwilą wejścia w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. Przyjęcie wszystkich zapisów nowej ustawy, która wprowadza szereg zmian w dotychczasowym ustawodawstwie ma potrwać do 2015 roku, by nie narazić samorządów na nagły wzrost wydatków przeznaczonych na rodziny zastępcze i pieczę zastępczą nad dziećmi.

Wejście w życie nowej ustawy spowodowało jednak to, iż to już nie PCPR wnioskuje do sądu rodzinnego o pozbawienie praw rodzicielskich biologicznych rodziców dziecka, ale sądowi kuratorzy. Z mass – mediów wiecie Państwo o wielu wyczynach kuratorów sądowych, którzy w przypływie nadmiernej służbistości i żelaznego trzymania się przepisów pozbawiali dzieci swoich biologicznych rodziców. Być może tu należy upatrywać 147% wzrost dzieci, które na mocy postanowienia sądu pozbawione zostały swoich biologicznych rodzin.

Trzeba też powiedzieć sobie, że pracownicy PCPR o wiele lepiej znają miejscowe realia niż sądowi kuratorzy. Taki oto przykład. Gdy po rządami starej ustawy, to pracownicy PCPR decydowali o tym, że niezbędne dla dobra dziecka jest skierowanie wniosku do sądu rodzinnego o skierowanie dziecka do pieczy zastępczej, to szukali wówczas rozwiązania problemu w ramach rodziny. Odszukiwali babcię, dziadka, ciotkę lub dorosłe rodzeństwo dziecka i starali się przekonać je, by dla dobra dziecka nim się zaopiekowali. Co prawda 100% powodzenia dla takiego rozwiązania nie było, ale często było ta, iż krewni przekonywali się do takiego rozwiązania i dziecko umieszczanie było wśród swoich bliskich, co na pewno dobrze mu służyło.

W przeszłości bywało i tak, że kurator zabierał dzieci a … szefowa PCPR – u je „odbijała”. Dawała po prostu rodzicom takiego dziecka szansę. Trzeba Państwu wiedzieć, że dość łatwo jest zabrać niefunkcjonalnym rodzicom dziecko, ale znacznie trudniej wyrwać je z objęć biurokratycznej machiny sprawiedliwości.

Bywało jednak i ta, że odnajdowano krewnych dziecka, ale krewni nie przejawiali ochoty, by nimi się zająć. Mamy też kategorię „eurosierot”. Zazwyczaj jest tak, że jedno z rodziców udaje się do pracy za granicą a drugie… znika.

Pod władzą nowej ustawy, to się zmieniło, bo – jak udało się ustalić – kuratorzy sądowi raczej idą w stronę łatwizny i takiego trudu sobie nie zadają.

Od 2012 roku nasz PCPR nie prowadzi już pracy z rodziną biologiczną dziecka, gdy dzikiej się w niej coś złego, sprzecznego z dobrem dziecka. W myśl zapisów nowej ustawy zajmują się tym Ośrodki Pomocy Społecznej w gminach. Nasz Ośrodek Pomocy społecznej w Górze jest bardzo wysoko oceniany przez szefową PCPR w Górze – Bożenę Mertę: „Bardzo dobrze pracują z rodzinami biologicznymi. Są prężni a współpraca pomiędzy nami jest bez najmniejszego zarzutu.”

PCPR zajmuje się praca z rodzinami zastępczymi. Na terenie naszego powiatu PCPR ma pod swoją opieką i nadzorem 3 zawodowe rodziny zastępcze. W rodzinie zastępczej w Świniarach umieszczonych jest (dane na koniec stycznia 2013 r. – 9 dzieci. W Ułance – 6 dzieci a Pogotowiu Rodzinnym w Starej Górze – 4. W zawodowych rodzinach zastępczych opiekunowie dzieci pobierają wynagrodzenia. Opieka sprawowana przez nich nad dziećmi traktowana jest, jako praca zawodowa. Tylko w zastępczych rodzinach zawodowych opiekunowie dzieci otrzymują za swoja pracę wynagrodzenie.

Mamy również na terenie naszego powiatu 12 rodzin zastępczych niezawodowych oraz 24 rodziny spokrewnione. W obu tych typach placówek przebywało na koniec grudnia 2012 r. – 24 dzieci.

Nowa ustawa zmieniła pojęcie bliskich krewnych. W starej ustawi zakładano, że bliskimi krewnymi są ciotki, wujkowie. Obecnie do kategorii „bliscy krewni” zaliczani są tylko krewni w linii prostej (dziadek, babcia, brat, siostra). Wejście w życie nowej ustawy spowodowało też zmiany w środkach finansowych wypłacanych przez powiat dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej. Nastąpił wzrost stawek przysługujących na 1 dziecko w rodzinach spokrewnionych. Dotąd w tych rodzinach stawka wynosiła 660 zł., na dziecko a obecnie wynosi 980 zł. Zyskali więc wujkowie i ciotki, ale stracili oni przy okazji status rodzin spokrewnionej.

C.d.n.