czwartek, 28 lutego 2013

Burmistrz poinformowała

Podczas dzisiejszej sesji zgodnie z wieloletni tradycja burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie prezentowało radnym i wszystkim obecnym na sali obrad pracę szefowej naszej gminy w okresie od 24 grudnia 2012 r. do 27 lutego 2013 r.

W okresie tych ponad 2 miesięcy burmistrz wydała 36 zarządzeń w różnych sprawach. Tak więc zmieniono plan wydatków budżetu naszej gminy na rok 2012, podejmowano decyzję dotycząca zbycia mienia gminnego, powoływano komisje przetargowe, wydzierżawiano nieruchomości stanowiące własność gminy.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała Radę o udzielonych zamówieniach publicznych, czyli przetargach.
PRZETARGI

28 stycznia 2013 roku otworzono 11 kopert, w których zawarte były oferty na wykonanie zadania Budowa świetlicy w Sławęcicach”. Po odczytaniu o0fert okazało się, że propozycje cenowe są grubo powyżej oczekiwań zamawiającego, czyli gminy. Najniższa oferta opiewała na kwotę 686.387,93 zł a najwyższą stanowiła kwota 917.652,77 zł. W budżecie naszej gminy założono, że wyasygnuje się na ten cel 450.000 zł. brutto. W tej sytuacji 31 stycznia postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Gmina nie zrezygnowała z realizacji tej oczekiwanej przez mieszkańców Sławęcic inwestycji i 1 lutego ponownie ogłosiła przetarg na jej realizację.

18 lutego nastąpił finał tego przetargu. Tym razem wpłynęło 5 ofert. Cena najniższa zaoferowana wyniosła 648.833,76 zł a najwyższa 751.845,83 zł. Gmina nadal zamierza przeznaczyć na realizacje tej inwestycji kwotę 450.000 zł. W chwilki obecnej trwa badanie ofert. Wg planów budowa świetlicy w Sławęcicach ma zostać zakończona 31 października 2013 r. Ważne jest też to, iż finansowe obciążenie realizacji tej inwestycji nie spocznie jedynie na barkach gminnego budżetu. Planowane jest współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kolejną, bardzo oczekiwaną inwestycją, jest „Budowa chodnika w Górze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324.” Otwarcie 11 ofert nastąpiło 14 stycznia. Najniższa cenowo oferta zawierała w sobie kwotę 1.085.903,52 zł a na przeciwnym biegunie cenowym odczytano kwotę 1.581.735,18 zł. W budżecie gminy przeznaczono na ten cel 650.000 zł. Odrzucono 1 ofertę i zdecydowani się przyjąć ofertę z cena najniższą, która przedstawiła firma Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane „Infrakom” z Wolsztyna. Termin realizacji inwestycji – 30 sierpnia. I w tym przypadku inwestycja jest współfinansowana poprzez dotację przekazana naszej gminie przez nasze województwo.

14 stycznia, o czym informowałem wcześniej, rozstrzygnięto również przetarg na zadanie: „Budowa drogi ul Dąbrówki – etap II.” Spośród 9 ofert, które wpłynęły do urzędu, wybrano najtańszą z ceną 1.416.726,46 zł (cena najwyższa: 1.902.431,81 zł). Na realizację tej inwestycji gmina zamierzała przeznaczyć 2 mln zł. Inwestycję będzie realizowała firma „Infrakom” z Wolsztyna i ma ją wykonać do 30 września br.
Ta inwestycja jest również współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. „schetynówek”.

Kolejne przetargi rozstrzygnięte, o których poinformowała burmistrz Irena Krzyszkiewicz, nie maja już takiej wagi, ale warto je odnotować.

Przetarg na usługi geodezyjno – kartograficzne wygrała firma „Waldemar Jankowiak, Usługi Geodezyjno – Kartograficzne” z Rawicza. Na ten przetarg wpłynęły 2 oferty, które otworzone zostały 30 stycznia. Cena najniższa wyniosła 22.509 zł a najwyższa 28.800 zł. Gmina miała w budżeci8e przeznaczona na ten cel kwotę 23.739 zł.

Przetarg na usługi w zakresie szacowania nieruchomości i lokali na rzecz gminy w roku 2013 wygrała firma „Nieruchomości” z Wołowa. 17 stycznia odczytano 3 oferty i okazało się, iż firma z Wołowa zaoferowała za tę usługę 63.234,30 zł a najwyższa oferta zawierała kwotę 79.850 zł.

Wyłoniono też osobę inspektora nadzoru budowlanego, który ma pilnować dobrej roboty przy budowie drogi ul Dąbrówka – II etap. 6 lutego nastąpiło otwarcie ofert na część donoszącą się do nadzoru nad branżą drogową wraz z siecią kanalizacyjną i deszczową. Chętnych było czterech, którzy przedstawili ofertę najwyższą – 59.000 zł i najniższą – 46.000 zł. Nasza gmina założyła, że za taki nadzór jest w stanie zapłacić 35.000 zł. Wygrała firma Pracownia Projektów Drogowych z Granowa

Część II przetargu na nadzór inwestorski dotyczyła branży elektrycznej. Wpłynęły 2 oferty. Najniżej wyceniał swoje usługi firma „Robotech” z Rawicza, która wykona zadanie za 3.075 zł. Gmina miała przeznaczone na ten cel 12.000 zł.

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowy chodnika w Górze przy drodze wojewódzkiej 324 wygrała Pracownia Projektów Drogowych z Gronowa. Oferta firmy wyniosła 6.880 zł. Sześciu konkurentów zaproponowało wyższe kwoty a najwyższa wynosiła 19.803 zł. Gmina miała zamiar przeznaczyć na ten cel 27.000 zł. 3 oferty zostały przez komisje przetargową odrzucone.

Otworzono również koperty z ofertami na realizację gminnej inwestycji „Przebudowa drogi we Włodkowie Dolnym”. Zainteresowanie realizacją tej inwestycji wyraziło 8 firm. 14 lutego otworzono oferty i okazało się, iż cena najniższa wynosi 588.324,07 zł a najwyższa – 925.487,41 zł. Obecnie trwa badanie ofert a inwestycja ma być zrealizowana do 30 września 2013 r.

I w tym przypadku nasza gmina skorzysta ze współfinansowania, na które złożą się środki będące częścią budżetu naszego województwa, z paragrafu „ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych.”
Zgodnie z prawem przysługującym szefowej gminy w okresie od 21 grudnia 2012 r. do 22 lutego 2013 r, umorzyła ona podatki na łączną kwotę 5802 zł dla 21 mieszkańców naszej gminy. Najwyższa umorzona kwota wyniosła 1554 zł a najniższa 56 zł.

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Korzystając z przysługującego burmistrzowi prawa, szefowa gminy odroczyła i rozłożyła na raty zobowiązania podatkowe dla 6 osób i jednej firmy na łączna kwotę 10.932,95 zł.

Gmina w okresie od 22 grudnia 2012 r. do 22 lutego 2013 r. sprzedała nieruchomości będące jej własnością na łączna kwotę 77.214,07 zł netto. Ta ładna kwota stanowi czysty dochód naszej gminy.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich dotychczasowych najemców za kwotę 42.316.29 zł (nie podlega obowiązkowi opodatkowaniu VAT). W trybie przetargu ustnego nieograniczonego zbyciu uległ jeden lokal mieszkalny, który sprzedany został za 31.251,78 zł. Sprzedano też 2 nieruchomości niezabudowane, które położone są na terenie miasta Góra. Łączna wielkość działek – 0,0065 ha. Sprzedano je za 4484,58 brutto (3.464,00 netto).

 MANDATY CZYLI
STRAŻ MIEJSKA

Od 1 stycznia do 21 lutego 2013 roku Straż Miejska udzieliła 18 pouczeń i wypisała 281 mandatów. Te ostatnie wystawiono na łączna kwotę 34.100 zł. Statystycznie rzecz biorąc Straż Miejska udziela 5,3 mandatów dziennie i 0,3 pouczenia w tym samym czasie. Chyba ktoś tu zaniechał prewencji, edukacji a postawił na karanie. No tak, ale byt pouczać, to samemu trzeba być w porządku. Z rozmów z wieloma mieszkańcami wynoszę nieodparte wrażenie, iż nasi strażnicy winni przejść szkolenie dotyczące kontaktów międzyludzkich.

W liczbie 281 mandatów mieści się 278 mandatów fotoradarowych, które wystawiono na kwotę 33.400 zł, czyli stanowią one 97,9% ogółu wystawionych mandatów.

PARKOMATY

Z tytułu opłat pobieranych za parkowanie w okresie od 1 stycznia do 21 lutego budżet gminy zasilony został kwotą 19.751,52 zł. Na tę kwotę składają się pieniądze uzyskane ze sprzedaży biletów i abonamentów w wysokości 19.338,70 zł oraz wezwania do zapłaty za brak biletu w kwocie 412,82 zł.

Łączna kwota uzyskana przez gminę z mandatów i parkomatów od 1 stycznia do 21 lutego wyniosła 47.946.55 zł.

ZMIANY W GRANICACH AGLOMERACJI

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała również o stanie przygotowań dotyczących zmiany wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę granic aglomeracji Góra. Wstępnie zmiana polegać miała na wyłączeniu z aglomeracji Góra miejscowości Borszyn Mały i Borszyn Wielki. Ze względu na fakt, iż pozostałe miejscowości znajdujące się na dzień dzisiejszy w aglomeracji Góra tj.: Szedziec, Ślubów, Zawieścice i Grabowno nie spełniają wskaźnika długości sieci kanalizacyjnej, również zasadne jest ich wyłączenie z aglomeracji.

Ponadto do końca 2015 roku wszystkie miejscowości włączone do aglomeracji, zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, muszą zostać skanalizowane, w przeciwnym razie gminy będą płacić kary za nie wywiązanie się z obowiązku. Argument ten również przemawia za wyłączeniem ich z aglomeracji i pozostawienie w aglomeracji tylko miejscowości skanalizowanych, tj.: Góry, Starej Góry i Włodkowa Górnego, Kruszyńca, Włodkowa Dolnego oraz Kłody Górowskiej. Biuro projektowe WROTECH przygotowuje mapę (do końca lutego) przedstawiającą kształt nowej aglomeracji Góra.