poniedziałek, 17 września 2012

Jeżdżą za porozumieniem


Most w Ciechanowie został oddany do użytku. To fajnie, ale wciąż brakuje obwodnicy Góry. Urząd Miasta i Gminy w Górze szturmuje pismami Dolnośląską Służbę Dróg i kolei we Wrocławiu, w której gestii leży zarobienie wszystkiego, co niezbędne, by obwodnica naszego miasta powstała.

Trwa intensywna korespondencja na ten temat pomiędzy burmistrzem Góry a DSDiK.

14 czerwca burmistrz Irena Krzyszkiewicz skierowała do DSDiK pismo m.in. w sprawie obwodnicy. Zdała w nim pytania dotyczące zaawansowania prac nad realizacją tej inwestycji, terminów zakończenia tych prac oraz ostatecznego terminu budowy obwodnicy.

29 czerwca DSDiK we Wrocławiu skierowała na ręce burmistrz Ireny Krzyszkiewicz odpowiedź. O kluczowej dla miasta Góry sprawie można przeczytać tam takie oto zdania:

„Obecnie trwają prace projektowe związane z budową obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej 323, które to prace przewiduje się zakończyć w roku 2013. Realizacja budowy obwodnicy w latach 2014 – 2015 jest możliwa po zabezpieczeniu całości kwoty niezbędnej do tego zadania.” Pismo do burmistrz Ireny Krzyszkiewicz podpisał zastępca dyrektora ds. utrzymania infrastruktury – mgr inż. Jacek Baszczyk.

Tyle w kwestii obwodnicy Góry, na którą, jak wynika z oficjalnego stanowiska przedstawionego przez DSDiK we Wrocławiu przyjdzie nam poczekać.

W tym samym piśmie (z 14 czerwca) burmistrz Irena Krzyszkiewicz zapytała DSDiK o organizację ruchu na drodze wojewódzkiej nr 323 – szczególnie ulicy Starogórskiej - związany z oddaniem do użytku mostu w Ciechanowie.

Odpowiedź, jaką uzyskała burmistrz Irena Krzyszkiewicz w tej sprawie zawiera się w następujących zdaniach:

„Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu w odpowiedzi na ww. pismo informuje, że został opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu ograniczenia ruchu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 12 t na odcinku drogi wojewódzkiej nr 323 (ul. Starogórska) – Rynarcice. Oznakowanie zostanie wyniesione w terenie przed oddaniem do użytku mostu w Ciechanowie.”

Tyle o nowej organizacji ruchu w naszym mieście w związku z oddaniem mostu w Ciechanowie do użytku.

Budowa drogi S5 dotknęła bezpośrednio mieszkańców Starej Góry. W związku z tym, iż wprowadzono ograniczenie tonażu na drodze powiatowej 323, a dokładnie chodzi tu o to, by samochody o tonażu powyżej 12 ton nie rozjechały tej ulicy i nie spowodowały szkód w starej zabudowie mieszkalnej, ruch samochodów ciężarowych wożących kruszywo został skierowany przez tę miejscowość. W chwili obecnej samochody przewożące kruszywo jadą w kierunku kopalni gazu (droga gminna 765D) a następnie wyjeżdżają w Jastrzębiej na drogę wojewódzką 324.

Dzieje się tak na podstawie Pozrozumień zawartych przez naszą gminę z przewoźnikami kruszywa. Zostały one zawarte zostały 11 września 2012. Przewoźników jest dwóch: „JAL” z Leszna oraz „TARS”, również z Leszna.
Firmę „JAL” zawarte porozumienie obliguje do: „przed przystąpieniem do korzystania z drogi, do utwardzenia na własny koszt poboczy drogi materiałem kamiennym do wysokości krawędzi jezdni, w celu uzyskania na całym odcinku drogi szerokości utwardzenia dostosowanej do możliwości wymijania się dwóch pojazdów ciężkich.”

Porozumienie zawiera również obostrzenia dotyczące prędkości samochodów ciężarowych, którą ograniczono do 30 km/h „na całym odcinku drogi.” Samochody mogą jeździć po drodze 765D: „od poniedziałku do piątku w godz.6.00 do 20.00 a w soboty w godz. 6.00 do 15.00.”

Przewoźnik zobowiązał się wobec gminy do zaprzestania przewozów w niedzielę i święta oraz dni ustawowo wolne od pracy. Ruch samochodów przewożących kruszywo ma być zorganizowany w ten sposób, że mają one poruszać się pojedynczo, w regularnych odstępach.

Na podstawie zawartego porozumienia ograniczono ilość przejeżdżających pojazdów z kruszywem. Od poniedziałku do piątku może ich przejechać nie więcej niż 192 samochody na dobę. W sobotę ograniczono liczbę ciężarówek z kruszywem do 108.

Oprócz tego firma „JAL” zobowiązał się do bieżącego konserwowania: „ubytków w nawierzchni jezdni, remont dziur i załamania krawędzi jezdni, naprawę poboczy.”

Sankcją za nieprzestrzeganie zawartego 11 września porozumienia może być wprowadzenie przez gminę: „stosownych do zagrożeń ograniczeń w ruchu.”

Porozumienie zawarto na czas określony od 12 września do 31 października 2012 r.  Zastrzeżono również, że: „W przypadku naruszeń postanowień porozumienia przez użytkownika (firmę „JAL”), zostanie ono rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.”

Równocześnie w porozumieniu stwierdzono, że: Stan techniczny drogi w Systemie Oceny Stanu Nawierzchni na dzień podpisania porozumienia jest na dobry (klasa A), jako nawierzchnie eksploatowane, nie wymagające remontów.”

W porozumieniu znajduje się również klauzula, iż: (…) po rozwiązaniu Porozumienia na skutek upływu czasu lub oświadczenia Zarządy (gminy) (…) strony Porozumienia dokonają przeglądu drogi i wspólnie oszacują zakres naprawy drogi w celu przywrócenia stanu drogi do stanu z dnia podpisania porozumienia. Przy braku współdziałania Użytkownika (firma „JAL”) Zarządca oszacuje sam koszt naprawy i obciąży nimi użytkownika.”

Drugie porozumienie zawarte zostało z firmą „TARS”. Firma ta również korzysta z drogi na odcinku Stara Góra – Jastrzębia. To porozumienie odwołuje się na porozumienia zawarte z firm a „JAL”, które firma „TARS” ma również respektować w całości. Wszystkie zobowiązania firmy „TARS” wobec gminy Góra wynikające z użytkowania drogi gminnej 765 są identyczne, jak zobowiązania firmy „JAL”.