czwartek, 6 września 2012

Wody w bród

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni otrzymali „Program ochrony środowiska dla powiatu górowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019.”
W materiałach opracowanych przez firmę „Albeko” z Niemodlina znajduje się wiele ciekawych informacji. Jeden z rozdziałów nosi tytuł „Zaopatrzenie w wodę” i wart jest przybliżenia szerszemu gronu Czytelników.
Autorzy opracowania stwierdzają, że w powiecie górowskim infrastruktura komunalna w obszarze gospodarki wodno-ściekowej poprawiała się znacznie w ostatnich latach. Aktualnie stan ten znacząco się poprawił dzięki dynamicznemu postępowi w budowie sieci wodociągowej.”
Odwołując się przy tym do danych sprzed trzech lat autorzy stwierdzają: „Na koniec 2009 r. średnie zwodociągowanie powiatu górowskiego wyniosło ok. 92 %. Znacznie słabiej rozwija się sieć kanalizacyjna (35,3 %).” Łączna długość sieci wodociągowej na terenie powiatu, pod koniec 2009 roku wyniosła 385,1 km.
W roku 2009 całkowite zużycie wody wyniosło ok. 1.081,4 tys. m3. Statystycznie każdy mieszkaniec powiatu zużył w roku 2009 ok. 29 m sześciennych, że wody.
Autorzy opracowania stwierdzają, iż: „gminy Góra, Wąsosz i Niechlów, przy pomocy wydzielonych zakładów budżetowych, samodzielnie dbają o zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie oraz oczyszczanie ścieków, o gmina Jemielno w całości gospodarkę wodno-ściekowej realizuje poprzez Zakład Usług Wodnych we Wschowie.”

Omówiono również awaryjność sieci wodociągowej w gminach naszego powiatu. Najwyższa jest w gminie Góra i waha się od 1,3 awarii/km/rok. W gminie Niechlów natomiast współczynnik awaryjności wynosi 02 awarii/km/rok.

Rozdział ten zawiera również omówieni zasobów wodnych na terenie naszych czterech gmin. Stwierdzono, że: „Gmina Góra ma dodatni bilans zasobów wodnych. Udokumentowane zasoby wody w kat. B wynoszą 916,2 m3/h, w tym 700 m3/h jest eksploatowane przez firmę Technika Komunalna TEKOM w Górze.
Na terenie naszej gminy znajduje się 5 ujęć komunalnych: „Góra”, „Strumienna”, „Ryczeń”, „Czernina”,„Wierzowice Wielkie”. Zwodociągowanie naszej gminy wynosi ok. 93 %, natomiast zużycie wody przez odbiorców w systemie wodociągowym gminy wynosi 139 m3/h.
Na terenie naszej gminy czynna jest 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych. Oczyszcza się tam ścieki metodą mechaniczno-biologiczną. Wydajność naszej oczyszczalni wynosi 370 m3/d, przepustowość eksploatacyjna wynosi 20m3/h. Tylko Góra i Czernina maja kanalizację deszczową.
Również bilans zasobów wodnych na terenie gminy Wąsosz jest dodatni. Zatwierdzone i eksploatowane obecnie zasoby wody na terenie gminy w kategorii „B” wynoszą 468,55 m3/h (11 318 m3/d). Miasto Wąsosz zaopatrywane jest z ujęcia zlokalizowanego poza jego granicami, w Wąsoszu-Młynarach. Wydajność ujęcia wynosi 400 m3 /d.
W chwili obecnej, na terenie gminy Wąsosz działa 13 systemów wodociągowych. Wszystkie ujęcia na terenie gminy mają wyznaczone i prawidłowo zagospodarowane strefy bezpośredniej ochrony sanitarnej. Istniejące ujęcia to: Kamień Górowski (studnia w Płoskach –Ostrawa: przepustowość eksploatacyjna wynosi 20 m3/h).

Obszar zmeliorowanych gruntów na terenie gminy Niechlów wynosi 47,4 km kw, a obszar gruntów drenowanych 25,3 km kw. Obszar ten narażony jest na okresowe niedobory wody, które są uzupełniane przez gromadzenie wody w zbiornikach wodnych małej retencji oraz przez istniejący system jazów na rzece Baryczy, Rowie Śląskim i Kanale Polskim. Obszary w gminie Niechlów podatne na podtopienia i zalewy to: Bełcz Wielki, Głobice, Karów, Wągroda, Szaszarowice, Świerczów, Bartodzieje, Lipowiec, Niechlów.
W gminie Niechlów są dwa ujęcia wraz ze stacjami uzdatniania: Niechlów (zamknięte) i Miechów. Zwodociągowanie gminy Niechlów wynosi ok. 94 %.

Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie wykorzystuje ujęcie zakładowe (wydajność 750 m3/d) i ujęcie powierzchniowe z Baryczy do celów produkcyjnych. Zakład posiada oczyszczalnię ścieków o przepustowości 5200 m3/d (2 oczyszczalnie kontenerowe typu ELJOT-50). Na terenie gminy Niechlów nie ma praktycznie kanalizacji sanitarnej.
 Z ujęcia gminnego „Jemielno” zaopatrywane są też Wińsko i Baranowice, pozostałe ujęcia gminne to: „Lubów”. Zwodociągowanie gminy Jemielno wynosi ok. 93 %. Na terenie tej gminy funkcjonowała jedna podczyszczalnia ścieków w gorzelni, we wsi Irządze, ale została wyłączona z eksploatacji. Teren gminy nie ma w ogóle kanalizacji.