wtorek, 11 września 2012

Będzie głośniej


Wczoraj z pampą i bizantyjskim zadęciem oddano do użytku most w Ciechanowie. Korzyści, które wszyscy odniesiemy z użytkowania tego mostu są oczywiste. Ale w euforii związanej ze spełnieniem marzeń nie należy zapominać o pewnych „plusach ujemnych”, które z tym faktem się wiążą. I do których będziemy musieli się przyzwyczaić. Mowa tu o wzroście natężenia hałasu w środowisku.

A że nie jest już dobrze, to dowodem na to jest przywoływana już na tym blogu „Prognoza oddziaływania na środowisko” dla powiatu górowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”.

Autorzy opracowania pochylili się w nim nad poziomem hałasu komunikacyjnego na terenie naszego powiatu. Zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), dopuszczalny poziom hałasu w środowisku może mieć wartości:
- 60 dB w porze dziennej (dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo - usługowej i zabudowy zagrodowej),
- 55 dB w porze dziennej (dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

W przypadku naszego powiatu głównym źródłem hałasu jest komunikacja drogowa.
Autorzy dokumentu stwierdzają: „Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe, wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Górowski z innymi ośrodkami. Na terenie powiatu górowskiego źródłami hałasu komunikacyjnego, podobnie jak zanieczyszczeń powietrza, mogą być drogi: droga krajowa nr 36 i drogi wojewódzkie 323, 324, 305, 334, 330, 333. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.”

Nad badaniami klimatu akustycznego i jego monitorowaniem czuwa na terenie naszego województwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Właściwszym określeniem będzie tu „czuwał” w roku 2008, gdyż tenże organ nie przeprowadzał w 2010 r. pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie naszego powiatu.

Takie badania WIOŚ prowadził w 2008 roku. Wówczas to, pomiary poziomu hałasu drogowego w porze dziennej i nocnej (2008 r.) prowadzono na terenie miasta Góra i miasta Wąsosz. Punkty pomiarowo - kontrolne zlokalizowane były w następujących miejscach:
1. Miasto Góra:
- ul. Głogowska/Paderewskiego (droga wojewódzka nr 324),
- ul. Głogowska 11 (droga wojewódzka nr 323),
- ul. Wrocławska 34 (droga wojewódzka nr 324).
2. Miasto Wąsosz:
- pl. Wolności 25 (droga krajowa nr 36),
- ul. Racławicka 11 (droga krajowa nr 36).

Pomiary przeprowadzone w Powiecie Górowskim na 5 odcinkach dróg zlokalizowanych w Górze oraz w Wąsoszu wykazały, że stwierdzony równoważny poziom dźwięku w porze dziennej mieścił się w przedziale 63,8 dB – 69,7 dB i przekraczał wartość dopuszczalną 60 dB we wszystkich punktach na granicy terenu chronionego.

Największy średni dobowy ruch na drogach wojewódzkich w 2010 roku odnotowano w Górze (5670 pojazdów na dobę, na drodze nr 323 oraz 7972 pojazdów na dobę na drodze nr 324).

Z pomiarów hałasu przy drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego wykonanych dla Dolnośląskiej Służy Dróg i Kolei we Wrocławiu w 2008 roku wynika, że w badanych punktach (mieście Góra – w 2 punktach pomiaru kontrolnego i w miejscowości Wroniniec – w 1 punkcie pomiarowym ) występowały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w dzień, jak i w nocy.

Pomiary hałasu akustycznego wykonane na terenie powiatu górowskiego wskazały na przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu w wybranych punktach pomiarowych w 2008 roku.

Wyniki pomiaru hałasu komunikacyjnego 
na terenie powiatu górowskiego w 2008 r.

W tym czasie zaobserwowano także wzrost ilości samochodów na analizowanych odcinkach drogi krajowej i dróg wojewódzkich wyznaczonych w 2010 roku w stosunku do roku 2008. Pomimo braku pomiarów natężenia hałasu w 2010 roku można przypuszczać, że większa ilość samochodów wpływa na wyższy poziom hałasu w otoczeniu dróg.

Pomiary przeprowadzone w Powiecie Górowskim w 2008 roku wykazały, że została przekroczona wartość dopuszczalną 60 dB we wszystkich punktach na granicy terenu chronionego. Pomimo braku pomiarów natężenia hałasu w 2010 roku należy przypuszczać, że większa ilość samochodów wpływa na wyższy poziom hałasu w otoczeniu dróg.

I to jest rzecz, do której będziemy musieli przywyknąć w związku z oddaniem do użytku mostu w Ciechanowie. Mamy sytuację, jak w przysłowiu „Łyżkę dziegciu w beczce miodu”.