piątek, 7 września 2012

Początek dramatuPowiat górowski

Sierpień przyniósł wzrost bezrobocia na terenie powiatu górowskiego. Przybyło nam osób pozbawionych pracy. Tendencja ta jest, niestety, ogólno krajowa. Dotąd było tak, iż miesiące letnie charakteryzowały się spadkiem liczby osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych zwiększyła się z 2993 do 3005 osób.

W sierpniu PUP w Górze zarejestrował 290 bezrobotnych. 221 osób poprzednio pracowało a 69 bezrobotnych nie miało okazji jeszcze podjąć pracy. 14 osób zwolniono z przyczyn leżących po stronie ich byłego zakładu pracy.

Spośród 3005 bezrobotnych aż 57% stanowią kobiety (1719 osób). Na 3005 bezrobotnych zarejestrowanych w skali powiaty tylko 521 osób ma prawo do zasiłku – 17,3%.

W miejscowościach wiejskich mieszka 1819 bezrobotnych (1045 kobiet). Tylko 283 bezrobotnych z terenów wiejskich ma prawo do zasiłku – 15,5%.

Z rejestrów PUP wykreślono w sierpniu 278 bezrobotnych. Powodem wyłączenia z ewidencji 117 osób było podjęcie pracy a 120 osób nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia.

W sierpniu Powiatowy Urząd Pracy w Górze dysponował 91 miejscami pracy i aktywizacji zawodowej, czyli dla 3% stanu bezrobotnych z lipca (2993 osoby). Statystycznie rzecz ujmując na 1 wolne miejsce pracy w sierpniu przypadało ok. 33 bezrobotnych.

Gmina Góra

Liczba bezrobotnych w gminie Góra zwiększyła się w sierpniu o 26 osób w stosunku do lipca. W rejestrach PUP znajdowało się w końcu sierpnia 1719 bezrobotnych, w tym 976 kobiet (57% ogółu bezrobotnych z terenu gminy Góra). Prawo do zasiłku posiadało na koniec sierpnia 292 bezrobotnych, co stanowi 18% bezrobotnych.

W sierpniu PUP zarejestrował 167 bezrobotnych (91 kobiet), z których 119 poprzednio pracowało, 48 jeszcze nie pracowało. 7 osób straciło pracę z powodów leżących po stronie zakładu pracy.

44,3% (762 osoby) bezrobotnych z terenu gminy Góra mieszka w miejscowościach wiejskich. Prawo do zasiłku przysługuje 112 osobom z tych miejscowości (14,7%).

Na terenie gminy Góra aż 366 bezrobotnych nie ukończyło 25 roku życia. Z ewidencji PUP wyłączono w sierpniu 141 bezrobotnych. W tej liczbie znajduje się 56 osób, które podjęły pracę w różanych formach zatrudnienia oraz 62 osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy.

Gmina Wąsosz

Gmina odnotowała spadek bezrobocia o 2 osoby. W sierpniu PUP zarejestrował 65 bezrobotnych z tej gminy. Z powodów leżących po stronie zakładu pracy zatrudnienie straciły 3 osoby, 50 osób po raz kolejny doświadcza bezrobocia a 15 zarejestrowanych dotąd jeszcze nie pracowało.

Na 540 bezrobotnych 57% stanowią kobiety (309 osób). Prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje 20,7% bezrobotnych. Na 540 bezrobotnych z gminy Wąsosz 134 nie ukońvcczyło 25 roku życia (25%).

W sierpniu wyłączono z ewidencji PUP 67 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. Z powodu podjęcia pracy z rejestrów PUP wyłączono 26 osób a 30 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, w tym 15 osób, które nie ukończyły 25 roku życia.

Gmina Niechlów

Bezrobocie w gminie Niechlów spadło o 13 osób. W sierpniu zarejestrowano z terenu tej gminy 30 bezrobotnych, w tym 24 osoby pracowały poprzednio, 2 zwolniono z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a 4 osoby dotąd nie pracowały. Po raz pierwszy PUP zarejestrował 3 osoby, a po raz kolejny 27.

Na 464 bezrobotnych z gminy Niechlów 281 stanowią kobiety (60,5%). 65 bezrobotnym przysługuje zasiłek – 14%. Na 464 bezrobotnych 106 (22,8%) stanowią osoby, które nie ukończyły 25 roku życia.

W sierpniu PUP wyłączył ze swojej ewidencji 43 bezrobotnych z terenu gminy Niechlów. W tym samym czasie 24 osoby zostały zatrudnione w różnych formach, a 17 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

Gmina Jemielno

W gminie Jemielno liczba bezrobotnych wzrosła o 1 osobę. W sierpniu PUP zarejestrował 28 bezrobotnych z terenu tej gminy, czego poprzednio pracowało 26 osób, 2 osoby straciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy a 2 dotąd nie miały statusu osoby bezrobotnej.

W tym samym czasie z rejestrów PUP wyłączono 27 bezrobotnych. !! z nich podjęło pracę, 11 nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy.

Na 282 bezrobotnych z gminy Jemielno 153 stanowią kobiety (54,2%). Tylko 52 bezrobotnych (18,4%) ma prawo do zasiłku.

Aż 24,8% bezrobotnych z terenu gminy Jemielno nie ukończyło 25 roku życia.

Na mapie województwa nasz powiat nadal znajduje się na ostatnim miejscu pod względem liczby bezrobotnych. W lipcu br. stopa bezrobocia wynosiła dla naszego powiatu 24,7%. Na pociesznie, marne zresztą, należy dodać, że w lipcu 2011 roku bezrobocie na terenie naszego powiatu wynosiło 25,5%.W mieście Góra również wzrosło bezrobocie. Na 956 bezrobotnych 549 (57%) stanowią kobiety. Tylko 18,8% bezrobotnych ma prawo do zasiłku.

W sierpniu PUP zarejestrował 108 bezrobotnych z terenu naszego miasta. W tej liczbie 75 bezrobotnych pracowało poprzednio, 33 nie pracowało a 4 straciło zatrudnienia z powodów leżących po stronie pracodawcy.

W tym czasie PUP wyłączył z ewidencji bezrobotnych 77 osób, z których to 32 podjęło pracę, 30 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia a 3 nie przyjęły oferowanej im przez PUP pracy.

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 25 roku życia stanowią 19,1% ogółu bezrobotnych na terenie miasta Góra.

W mieście Wąsosz bezrobocie zmniejszyło się o 3 osoby. W sierpniu na 230 bezrobotnych z miasta Wąsosz 125 bezrobotnych (54,3%) stanowiły kobiety. W okresie tym PUP zarejestrował 23 bezrobotnych. 19 z nich pracowało poprzednio, 3 zwolnił dotychczasowy pracodawca, 4 dotąd nie pracowało.

W sierpniu wyłączono z ewidencji PUP 26 bezrobotnych z terenu Wąsosza. 10 osób z powodu podjęcia pracy a 11 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia.

W Wąsoszu bezrobotni do 25 roku życia stanowią 23,5% ogółu bezrobotnych. Prawo do zasiłku przysługuje 58 osobom, czyli 25,2%.


Na mapie województwa nasz powiat nadal odgrywa rolę „czerwonej latarni” pod względem liczby bezrobotnych. Na pociesznie, marne zresztą, należy dodać, że w lipcu 2011 roku bezrobocie na terenie naszego powiatu wynosiło 25,5%.

W lipcu br. (bo WUP we Wrocławiu podaje dane z 2 miesięcznym opóźnieniem) stopa bezrobocia wynosiła dla naszego powiatu 24,7%. Dla naszego województwa na koniec lipca stopa bezrobocia wynosiła 12,4%, dla Polski 12,3%.

Poniżej mają Państwo bardzo ciekawą tabelę, od lektury której włos staje dęba na głowie. Życzę dużego "jeżyka".

                                      Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu