poniedziałek, 2 stycznia 2012

Wąsosz chce liceum

14 grudnia ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu. W posiedzeniu uczestniczyli: Piotr Wołowicz - starosta górowski (niestety), Paweł Niedźwiedź - wicestarosta górowski (już nie rokuje nadziei na poprawę), Piotr First - członek Zarządu (niepotrzebnie), Marek Hołtra - członek Zarządu (czyste nieporozumienie).

Ponadto w posiedzeniu Zarządu  uczestniczyli na zaproszenie starosty: pan Zbigniew Józefiak -  Przewodniczący Rady Powiatu Górowskiego, pan Zbigniew Stuczyk - burmistrz Wąsosza, pani Małgorzata Patrzykąt - dyrektor LO w Górze, pan Grzegorz Aleksander Trojanek - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, pan Sławomir Bączewski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.


W porządku obrad znalazł się punkt: „Utworzenie LO o profilu mundurowym z siedzibą w Wąsoszu”.

Poniżej przebieg dyskusji na ten temat.

Starosta powitał zaproszonych gości i poinformował, iż w celu dokonania analizy wniosku Burmistrza Wąsosza w sprawie utworzenia LO w Wąsoszu oraz z w związku z wnioskiem Pana P. Firsta zorganizowano posiedzenie Zarządu poświęcone przedmiotowej sprawie.

Starosta wyjaśnił, iż jeśli sprawa się sformalizuje, to wówczas Komisja zajmie się tematem, a następnie uchwała trafi pod obrady Rady Powiatu. Starosta oddał glos Burmistrzowi Wąsosza z prośbą o przedstawienie argumentów przemawiających za utworzeniem LO w Wąsoszu.

Burmistrz Wąsosza podziękował za zaproszenie na posiedzenie Zarządu i przedstawi wizję utworzenia i funkcjonowania Liceum w Wąsoszu. Burmistrz poinformował, iż baza lokalowa jest super i spokojnie z tym sobie poradzi. LO nie będzie konkurencją dla Góry, więc jest propozycja utworzenia LO mundurowego w Wąsoszu: pożarnicze, policyjne, wojskowe, ale kierunek jeszcze  nie został wybrany. Takiego liceum nie ma w Górze, ani w sąsiednich powiatach. Najbliższe w naszym województwie znajduje się w Legnicy. Burmistrz był w tej szkole, rozmawiał z Dyrektor szkoły i ta forma bardzo podobała się Burmistrzowi.

Była robiona analiza i w oparciu o jej wynik Burmistrz myśli o utworzeniu 1 oddziału z liczbą uczniów około 25 i nie jest to podbieranie młodzieży. Młodzież ma mieć wybór i to chcemy zaproponować uczniom. Żadna analiza nie okaże się właściwa, ale daje podstawę do podjęcia działań. Możliwe jest pozyskanie młodzieży z Rawicza, z tego powiatu - z Bojanowa a także z powiatu Wołów, a blisko nas z tego powiatu - Wińsko.

Po uchwale Rady Powiatu w Górze, czego się nie spodziewam, powiedział Burmistrz, będzie podpisane porozumienie ze Starostą w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania szkoły. W dniu 12 grudnia br. rozesłano przygotowaną przez Gminę Wąsosz ankietę do uczniów szkół gimnazjalnych .Ankiety wypełniło 77 uczniów, z czego 63 uczniów odpowiedziało iż chcą uczęszczać do szkoły w Wąsoszu, tak więc młodzież zdecydowanie mówi „tak”, więc ja też mówię do Państwa tak. 

Uczeń to numer 1 i to jest najważniejsze, nie budynek, nie nauczyciele, ale uczeń. Może to być filia górowskiego LO. Finansowanie będzie poprzez subwencję oświatową. Może w naszej szkole będą dzieci z Bojanowa, z Rawicza, a teraz subwencja za nasze dzieci trafia do Wielkopolski. Takie LO daje nowy kierunek dla naszych dzieci. Praca w straży, w policji, jest pracą pewną. Ukończenie szkoły daje dodatkowe punkty na wyższe uczelnie.

Szkoła mundurowa w Legnicy nie posiada internatu. Nasza szkoła również nie posiadałaby internatu, ale byłby dogodny dojazd dla dzieci blisko mieszkających, a ponadto nie byłoby problemu ze stancjami. Dla powiatu taka szkoła nie jest zagrożeniem. LO to nie koło ratunkowe, ale bufor dla nauczycieli z górowskiego Liceum. Jeśli powstanie LO w Wąsoszu to będziemy bazować na nauczycielach z LO w Górze. Mówię bufor, bo wszyscy wiemy, co się dzieje w oświacie, 40 godzin w szkole ma nauczyciel, tak już jest w niektórych szkołach, rząd będzie szykować zmianę Karty Nauczyciela. Związek Gmin i Powiatów składa protest przeciwko finansowaniu oświaty. Zmiana może spowodować pożegnanie się z pracą przez nauczycieli, więc nauczyciele będą mieć pracę w Wąsoszu. Dzieci dały mandat Burmistrzowi do działania. Dobre strony utworzenia szkoły w Wąsoszu: dogodny dojazd, bliskość domu, udział w zajęciach pozalekcyjnych.

Jeśli będzie podjęta uchwała przez Radę Powiatu, to następnie podpiszemy porozumienie i Burmistrz postawi warunki, bo może być sytuacja, że będą utworzone dwa oddziały, ale jeden oddział to dzieci z powiatu górowskiego, a drugi dla dzieci z Bojanowa, Wińska, Rawicza. Burmistrz poinformował, że będzie utrzymywać szkołę, cała rzeczówka będzie płacona ze środków Gminy Wąsosz, Burmistrz chce tylko subwencję wyliczoną na tę szkołę.

Pan M. Hołtra zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie: ile dzieci w LO w Górze jest z Wąsosza. Burmistrz wyjaśnił, iż jest przygotowany i pokazał Panu M. Hołtrze przedmiotową analizę.

Dyrektor LO w Górze poinformowała, iż jest około 25- 30 uczniów, teraz jest tendencja spadkowa.
Burmistrz wyjaśnił, iż wkrótce zmniejszy się dostępność do szkół wyższych, teraz młodzież wybiera szkołę dająca pracę. Obecnie dużo młodzieży studiuje, ale duża część młodzieży kończy studia, np. zarządzanie i marketing i pracują na kasie w marketach.

Dyrektor LO poinformowała, że liceum ogólnokształcące przygotowuje młodzież do studiów technicznych, a tego nie zapewni liceum mundurowe i tu jest ten plus funkcjonowania liceów ogólnokształcących. 2 lata temu była przeprowadzana analiza chętnych do klasy policyjnej i było zgłoszeń od 12 uczniów. Takie liceum mundurowe jest utworzone w Gostyniu, może teraz przez 2 lata zmieniły się realia, stąd młodzież wykazuje zainteresowanie tego typu liceum. Można się zastanowić dlaczego liceum ma być w Wąsoszu, to może trzeba pomyśleć o utworzeniu w LO w Górze klasy mundurowej.

Burmistrz zwrócił się z prośbą o zasięgnięcie informacji w tej sprawie u Starosty Głogowskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu zadał pytanie: ilu uczniów uczęszcza do Liceum Mundurowego w Legnicy?
Burmistrz nie potrafił określić ilości uczniów.

Dyrektor LO w Górze przedstawiła realia funkcjonowania szkoły o profilu policyjnym w Gostyniu. Dyrektor poinformowała, iż za mało podanych jest konkretów przez Burmistrza, obawia się o małą realność w zakresie chętnych do tej szkoły.

Pan P. First przedstawione argumenty przez Panią Dyrektor ocenił jako stanowisko na „nie” w zakresie utworzenia szkoły w Wąsoszu. Pan P. First poinformował, że „Pani M. Patrzykąt jest dobrym Dyrektorem, ma wyważone wypowiedzi, ale obawia się o pracowników”.

Pan P. First wyjaśnił, iż dojeżdża do pracy i dojazd nie jest przeszkodą. Znając Burmistrza, to ręczy, że będą środki na wyposażenie szkoły. Pan P. First będzie wnioskował do Pana G.A. Trojanka o zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Komisji Oświaty do Wąsosza w celu dokonania wizji obiektu, w którym miałaby się mieścić nowa szkoła. Obok szkoły jest aula, jest blisko Dom Kultury, w listopadzie oddane zostało boisko - orlik z pełną bazą. Na potrzeby szkoły mundurowej to jest zaplecze super. Góra nie ma monopolu na szkoły średnie. Na 2012 rok garnuszek budżetu jest pusty, więc trzeba próbować i dać propozycję dla oświaty. W ogólniaku w Górze nie ma tablicy interaktywnej, a Burmistrz zrobi wszystko, żeby taka tablica w Liceum w Wąsoszu była, w górowskim ogólniaku boisko jest nieczynne.

Burmistrz podziękował Panu P. Firstowi za słowa popierające utworzenie Liceum w Wąsoszu. Burmistrz wyjaśnił, że trzeba podjąć próby utworzenia szkoły, bo nigdy nie powiemy „jakby było”, jeśli nie utworzymy, to nie będziemy wiedzieć. Burmistrz jest przekonany, ze nabór będzie. Burmistrz ma mieszkania komunalne i te mieszkania będzie przekazywać nawet osobom spoza Wąsosza, jeśli rodziny będą miały dzieci. Dziecko to pieniądz. Burmistrz wyjaśnił, że nie będzie prosił Starosty o środki na „rzeczówkę”, te koszty będą pokryte przez Burmistrza. Burmistrz wyjaśnił, iż jeśli będzie utworzona szkoła i będzie utworzony 1 oddział, a w następnym roku nabór będzie słaby, to szkołę się zamknie, ale ten 1 oddział będzie prowadzony przez 3 lata. Burmistrz uważa, że jest to szansa i gwarantuje zatrudnienie nauczycieli z górowskiego LO, dziś nie wie, jaka to liczba, ale gwarantuje zatrudnienie. Burmistrz przeprowadzał reorganizację szkoły w Psarach i nie było żadnych protestów. Burmistrz uważa, że będą likwidowane szkoły, inny będzie wymiar pracy nauczycieli, bo zmieni się Karta Nauczyciela.

Przewodniczący Rady Powiatu ma wątpliwości. Nauczanie nie jest domeną Przewodniczącego, ale interesuje się tymi sprawami. Mamy w obecnej chwili niż demograficzny, gm. Wąsosz zamykała małe szkoły, bo tak wskazywała ekonomia. Szkoły mundurowe, to szkoły drogie, trzeba miesięcznie dużo  dopłacać. Są szkoły we Zamościu, Łodzi, ale tam jest kilkuset uczniów. Im mniej uczniów, tym więcej trzeba dopłacać. To eksperyment i pewne wyzwanie, ale kto nie ryzykuje ten nie wie. Uczeń to szkoła, ale to nie jest tak, że tylko uczeń to numer jeden, bo ważna jest kadra, ważni są rodzice. Trzeba dyskutować z rodzicami na zebraniach. Powstawały szkoły o różnych kierunkach i nie były trafione kierunki i młodzież pozostała bez wyjścia.

Burmistrz wyjaśnił, iż koszt 2 biletów miesięcznych z Wąsosza do Góry, to 320 zł, cena paliwa wzrasta i co nas czeka dalej. Ojciec rodziny pracuje i przynosi 1000zł, często obydwoje rodzice są bezrobotnymi, a dzieci chcą się uczyć. Blisko szkoła to oszczędności dla rodziców w kosztach dojazdu.

Dyrektor LO zadała pytanie: „czy tacy uczniowie mają szansę nauki”?
Burmistrz wyjaśnił, iż taka szkoła daje szansę wszystkim dzieciom. Burmistrz dokona zakupu munduru dla każdego ucznia i stworzy szansę dla dzieci z rodzin ubogich. Dzisiaj daje się zauważyć, że wiele dzieci kończy naukę na gimnazjum.

Przewodniczący zwrócił się z prośbą o odniesienie do decentralizacji w przedmiotowej sprawie.
Pan P. Niedźwiedź wyjaśnił, iż proponowana szkoła to ma być filią LO w Górze, a nie tworzenie nowej jednostki.

Burmistrz Wąsosza wyjaśnił, iż młodzież po ukończeniu liceum mundurowego ma możliwości pracy w ratownictwie medycznym, w straży miejskiej, w firmach ochroniarskich, bo mają ukończone specjalistyczne zajęcia. Burmistrz podziela zdanie Dyrektora LO, bo z jednej strony jest optymizm, ale z drugiej strony występuje też pesymizm. Burmistrz oddał 21 mieszkań, teraz w grudniu oddane będą kolejne - 15 mieszkań. Burmistrz patrzy na małżeństwa z dziećmi, bo dzieci to szkoła, dzieci to – skarb. Burmistrz wyjaśnił, iż „umie przegrywać, jeśli się nie uda- to trudno, ale trzeba spróbować”.

Pan S. Bączewski wyjaśnił iż około 30 dzieci z terenu powiatu górowskiego uczy się w Rawiczu.
Burmistrz stwierdził, iż nic więcej nie zrobi, ale zwrócił się z prośbą o podjęcie decyzji, jest zdeterminowany, jeśli nie otworzy szkoły w tym roku, to otworzy w przyszłym. „Filia- przecież to nic złego”.

Burmistrz twierdzi, że rodzice są bardzo zainteresowani, część dzieci jeździ do Rawicza, bo jest im bliżej i jest tańszy bilet. Burmistrz nie będzie błagał, ale te same argumenty przedstawi na naszej sesji, kiedy Rada będzie podejmować uchwałę. Jeśli decyzja będzie na nie - „nie będę obrażony”. Jeśli jednak decyzja będzie na nie, to wtedy będzie konkurencja, bo wówczas Burmistrz utworzy stowarzyszenie, poprzez które będzie działać szkoła.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż jest procedura uruchomiona, od tygodnia wiemy o liceum mundurowym. Szkoda, że nie ma Pana Trojanka, bo miałby wiedze w tej sprawie. Teraz trzeba przygotować projekt uchwały i wydać opinię przez Komisję Oświaty.

Wicestarosta: Przewodniczący Komisji Oświaty może zrobić wyjazdowe posiedzenie Komisji i Burmistrz jeszcze raz  może przekazać wszystkie argumenty za utworzeniem liceum mundurowego w Wąsoszu.

Pan M. Hołtra zwrócił się z pytaniem: ilu nauczycieli z Wąsosza uczy w górowskim Liceum?
Dyrektor odpowiedziała, że w LO uczy 1 nauczyciel, kilku w Zespole Szkół w Górze, jest to też możliwość manewru.

Przewodniczący zadał pytanie, jak się ma kadra do profilowanych przedmiotów?
Burmistrz odpowiedział, że jest 1 emerytowany nauczyciel do wf, nie ma problemu z nauczycielami do nauki matematyki, biologii, chemii, historii.
Burmistrz poinformował, że koszt munduru dla 1 ucznia to kwota około 950zł, wiec w sumie wyłoży ok. 20 tyś. zł na mundury, drugie 20 tyś. zł jest gotowy wyłożyć na prawo jazdy, karty pływackie. Budynek szkoły jest i tak i tak utrzymywany, jest ogrzewany. W Wąsoszu jest zapewniona opieka medyczna, jest dom kultury, małe kino.

Przewodniczący zadał pytanie strategiczne: „czy styczeń wystarczy na podjęcie decyzji”?
Sesja jest planowana na 28 grudnia br. Dziś wychodzą materiały i w porządku obrad nie ma takiej uchwały.

Na posiedzenie Zarządu Przybył pan G. A. Trojanek.

Burmistrz poinformował, iż na podjęcie decyzji czeka od maja i chce jak najszybciej uzyskać decyzję.
Przewodniczący wyjaśnił, iż z perspektywy Biura Rady to wie od tygodnia o kwestii utworzenia liceum.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do Pana G. A. Trojanka: „Komisja jest 20 grudnia br, czy można dać projekt uchwały do zaopiniowania i wówczas można dać projekt uchwały do porządku obrad sesji?”

Wicestarosta wyjaśnił, iż teraz mowa jest o utworzeniu filii górowskiego Liceum. Burmistrz wyjaśnił, iż nie jest to podkradanie uczniów. Dla Pana G.A. Trojanka udzielono wyjaśnień dotyczących utworzenia w Wąsoszu filii górowskiego Liceum z klasą mundurową, powiat nie traci subwencji.
Burmistrz Wąsosza opuścił posiedzenie Zarządu.

Starosta wyjaśnił, iż w Wąsoszu ma być 1 klasa, ma być wicedyrektor szkoły i to z Wąsosza.
Pan G. A. Trojanek poinformował, że miała być ankieta przeprowadzona wśród uczniów. Pan G. A. Trojanek wyjaśnił, iż była już filia górowskiego Zespołu Szkół w Bronowie i było z tym wiele kłopotów, plan był przygotowany, ale przerwa trwa tylko 10 minut, trzeba było dojechać do Bronowa, a to kilka kilometrów.

Starosta poinformował, że była komisja, podjęto wnioski, przeprowadzono ankietę. I brak jeszcze wyników, z gminy Jemielno i Niechlów, nie ma jeszcze ankiet. Jak była Komisja to nie było mowy o Liceum o profilu mundurowym, więc to zmienia postać rzeczy.
Pan G. Trojanek zadał pytanie czy byłaby szansa żeby otrzymać subwencję od stycznia 2013.
Wyjaśniono, że gdyby szkołę otworzono we wrześniu 2012r., to będzie to wykazane w sprawozdaniu wrześniowym i subwencja będzie od stycznia 2013r., tak więc nawet przez 4 miesiące funkcjonowania oddziału, nie będzie na to subwencji.

Starosta wyjaśnił, iż podjęcie decyzji o utworzeniu filii „ogólniaka” pociągnie za sobą inne wnioski, np. Góra złoży wniosek o utworzenie w Glince filii Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wąsoszu.
Pan S. Bączewski: przygotowanie projektu nie jest łatwe; opinie związków zawodowych, rad pedagogicznych, nie wiadomo kiedy będzie analiza ankiety. Analiza ankiet może będzie gotowa za 2-3 tygodnie, przygotuje ją PCDNiPP-P w Górze. W ankiecie nie ma mowy o liceum mundurowym i teraz trudno ocenić wyniki pytań z ankiety. Z Gminy Wąsosz ok. 25% młodzieży ucieka poza powiat górowski. Nie wiadomo, co o tej sprawie sądzą rodzice.

Przewodniczący Rady: trzeba doprecyzować od strony formalnej wniosek, jaki jest ten wniosek o utworzeniu LO, od kogo.
Pan S. Bączewski: jest wniosek Burmistrza Wąsosza o utworzeniu LO - tworzy Gmina Wąsosz, a następnie Gmina podpisuje porozumienie z Powiatem. Trzeba sprecyzować wniosek.
Pan G. A. Trojanek: powinien być wniosek Burmistrza do Zarządu Powiatu o utworzenie w Wąsoszu filii górowskiego liceum.
Pan S. Bączewski: w maju na sesji w Wąsoszu przyjęte zostało stanowisko Rady. My zajmujemy się tematem od końca IX br., żeby zbadać, co się stanie z gimnazjalistami we wrześniu. Były 2 ścieżki tworzenia LO, ale była dana odpowiedź do Burmistrza o utworzeniu LO jako nowej jednostce.
Wicestarosta: „trzeba wystąpić do Burmistrza Wąsosza o sprecyzowanie wniosku”.
Starosta: jest wniosek żeby wystąpić do Burmistrza Wąsosza, iż w związku z nowymi okolicznościami zgłoszonymi na posiedzeniu Zarządu przez Burmistrza należy doprecyzować wniosek w sprawie utworzenia LO. Po otrzymaniu wniosku rozpoczęte zostaną prace zgodnie z procedurą. Dodatkowo należy zwrócić się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie wyjaśnienia prawnego w zakresie utworzenia filii średniej szkoły. Głosowanie za powyższym wnioskiem: za- 2 głosy, przeciw- 0 głosów, wstrzymał się – 2 głosy. Wniosek został przyjęty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz