niedziela, 26 lipca 2015

Obwodnica w kolorze różowym

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – o czym informowałem – ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy naszego miasta. Zainteresowani wykonaniem tej inwestycji mogą składać swoje oferty do 10 sierpnia 2015 r. Przypomnę, że DSDiK we Wrocławiu w warunkach przetargu zaznaczył, iż obwodnica naszego miasta ma zostać wybudowana w ciągu 3 lat od podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Poniżej kulisy wyboru wariantu nr 6 obwodnicy, który ma być zrealizowany w ciągu 3 lat.

7.12. 2012 r., w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady Technicznej w żywotnie interesującej nas sprawie: „Budowy obwodnicy miejscowości Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323”.

W Radzie Technicznej uczestniczyli z ramienia UMiG w Górze: burmistrz Irena Krzyszkiewicz, Piotr Głowacki. Starostwo reprezentował Grzegorz Bieleń, ówczesny dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. Oprócz nich w naradzie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Usługowo – Projektowego „WIR” z Lubina, Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu oraz gospodarze spotkania, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W trakcie posiedzenia Rady Technicznej przedstawiono kilka wariantów przebiegu obwodnicy naszego miasta. Padły pytania dotyczące akceptowalności wariantu nr 6 (tzw. „wariant różowy”) przez mieszkańców naszej gminy. To zagadnienie interesowało przedstawiciela Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu. Odpowiedź burmistrz Ireny Krzyszkiewicz była następująca:

Pani burmistrz odpowiedziała, że mieszkańcy popierają wariant 5. Podobnie jak przedstawiciele UMiG, którzy jednak zdają sobie sprawę z nierealności tego wariantu ze względu na duże koszty usunięcia kolizji z sieciami gazowymi.

Następne pytanie zadał burmistrz Irenie Krzyszkiewicz dyrektor DSDiK we Wrocławiu:

Który wariant jest akceptowalny?

Odpowiedź burmistrz Ireny Krzyszkiewicz:

Burmistrz Góry przyznała, że jeśli korekta ronda na drodze 323 będzie możliwa to przedstawiciele UMiG akceptują nowy wariant nr 6 (różowy) ze względu na brak kolizji z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową . Natomiast, gdyby taka zmiana nie była możliwa, to UMiG zaakceptuje wariant nr 4b (zielony).

Posiedzenie Rady Technicznej zakończyła się stwierdzeniem dyrektora DSDiK, że: 

„(…) jeżeli korekta wariantu nr 6 (różowego) będzie niemożliwa, to do realizacji zostanie ostatecznie przyjęty wariant 4B (zielony).
W związku z tym przypomniałem sobie informację zamieszczona na internetowej stronie naszej gminy.
Zestawienie faktów daje do myślenia. Wynika z nich niezbicie, że burmistrz Irena Krzyszkiewicz – jako uczestniczka posiedzenia Rady Technicznej w dniu 7 grudnia 2012 r. wiedziała doskonale o przebiegu obwodnicy. Faktem bezsprzecznym jest, że nie broniła podczas posiedzenia Rady Technicznej wariantu 5 przebiegu obwodnicy. Komunikat umieszczony na internetowej stronie gminy nie zawiera w sobie całej prawdy.

W efekcie posiedzenia Rady Technicznej powstał wniosek DSDiK, który skierowany został do Zarządu Województwa o korektę „przebiegu zaakceptowanego wariantu nr 4”, który po dokonaniu tejże korekty nazwano wariantem „różowym”. 21 maja 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaakceptował wniosek DSDiK. DSDiK wystosował 16.06.2013 r. pismo zawierające tę informację do Zakładu Usług Projektowych „WIR” w Lubinie wskazując, że: „(…) do dalszych prac projektowych wariant nr 6 należy przyjąć jako preferowany.”

Oto opis tego wariantu, który zawarty jest w części opisowej dokumentacji technicznej obwodnicy Góry.

Po przeprowadzeniu analizy porównawczej między zaprojektowanymi wariantami obejścia Góry, po konsultacjach z władzami lokalnymi, mieszkańcami oraz inwestorem zdecydowano się na wybór wariantu nr 6. Zaletami tego rozwiązania jest przede wszystkim to, że:
- skraca on długość trasy drogi wojewódzkiej 323 najbardziej ze wszystkich przedstawionych wariantów (aktualna trasa 4500 m, wariant 6 – 3440 m, do wariantów 2 i 3 należy dodać długość istniejącej drogi wojewódzkiej biegnącej przez Starą Górę tj. 1290 m, ponieważ warianty te przewidują początek obwodnicy za miejscowością Stara Góra, w przeciwieństwie do pozostałych wariantów, w których początek obwodnicy zlokalizowany jest przed Starą Górą).Długość trasy ma największy wpływ na takie elementy oceny efektywności ekonomicznej jak koszty czasu w przewozach towarowych, koszt czasu w przewozach pasażerskich, koszty eksploatacji pojazdów oraz koszty emisji toksycznych składników spalin, zatem z tego punktu widzenia wariant nr 6 jest najkorzystniejszy.
- trasa krzyżuje się z istniejącymi gazociągami wysokociśnieniowymi z zachowaniem wymaganego kąta skrzyżowania – nie ma więc konieczności bardzo kosztownej przebudowy tej sieci, przewiduje się jedynie montaż rur osłonowych. Projektowana trasa nie przecina gazociągów wysokiego ciśnienia DN 500 Krobia – Żuchlów, DN 400 relacji Krobia – Głogów, ponieważ przebiega równolegle do nich.
- obwodnica nie ingeruje w obszary o walorach przyrodniczych (Obszary Natura 2000, inne obszary chronione).
- trasa obwodnicy w Starej Górze przecina tereny zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowej i zagrodowej w miejscu możliwie najmniej zabudowanym i na odcinku możliwie najkrótszym. Dzięki temu cały tranzytowy ruch pojazdów ciężkich zostanie przeniesiony z ciasnej, gęsto zabudowanej ulicy Starogórskiej, tj. aktualnej trasy drogi wojewódzkiej na przystosowaną do tego natężenia ruchu obwodnicę w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników i zwiększenia przepustowości. Na pozostałym odcinku przebiega przez tereny gruntów rolnych (pola, łąki) oraz częściowo przez tereny ogródków działkowych.
Źródło: Opracowanie Zakładu Usługowo – Projektowego „WIR” Lubin.

Opis przebiegu wariantu nr 5, którego twórcą jest Zbigniew Józefiak. Warto przypomnieć, że ten wariant w krótkim czasie spotkał się z uznaniem nieomal tysiąca osób, które w przeprowadzonej z inicjatywy „Unii Górowian” sondzie dali temu wyraz składając pod tą propozycją swój podpis zawierający akceptację dla tego rozwiązania.