piątek, 4 stycznia 2013

FaktyPodczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Górze burmistrz Irena Krzyszkiewicz przedstawiła zgodnie z wieloletnim już zwyczajem obszerna informację na temat swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie dotyczyło okresu od 10 listopada do 27 grudnia 2012 r.W okresie tym burmistrz Irena Krzyszkiewicz wydała 41 zarządzeń. Zarządzenia te dotyczyły m.in. powołania komisji przetargowych, zbycia mienia komunalnego, zmiany planu dochodów i wydatków naszej gminy. Od 1 stycznia 2012 roku do 27 grudnia burmistrz Irena Krzyszkiewicz wydała łącznie 270 zarządzeń.  
Przetargi
Gmina rozstrzygnęła przetarg na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne naszej gminy. Pakiet I: „ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej”. Wpłynęła 1 oferta z ceną 70.522,47 zł. Gmina przeznaczyła na ten cel 60.000 zł. Zamówienia udzielono firmie „InterRisk” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, oddział we Wrocławiu. Okres ubezpieczenia – 12 miesięcy.
Przetarg na ubezpieczenie komunikacyjne wygrała firma „HDI Asekuracja” oddział w Katowicach. Oferta złożona przez tę firmę opiewała na kwotę 11.719 zł (gmina zamierzała przeznaczyć 10.000 zł). Okres trwania ubezpieczenia – 1 rok.

Rozstrzygnięto również przetarg na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Górze przy ul. Podwale 20” (w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej). Wpłynęło 7 ofert: cena najniższa: 7380,00 zł. a cena najwyższa: 43.886,40 zł. Gmina zamierzała przeznaczyć na ten cel 45.000,00 zł brutto. Wybrano ofertę z ceną 8790 zł. Odrzucono 4 oferty. Przetarg wygrała firma „Intelbud” ze Święciechowy. Przebudowa tej szkoły współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania stanowi 62,25% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. ,,Remont świetlicy wiejskiej w Czerninie” zostało powierzone na skutek przetargu firmie Franciszek Tomaszewski, Stolarstwo, Handel, Import, Export z Góry. Na ten przetarg wpłynęło 5 ofert. Dwie oferty zostały odrzucone. Cena najniższa 16.019,57 zł. a najwyższa: 29.058,31 zł. Gmina na ten cel zamierzała wydać 18.500 zł brutto. Wybrano ofertę z ceną 16.019,57 zł. Ta inwestycja finansowana jest z Funduszu Sołeckiego.

Kolejny rozstrzygnięty przetarg dotyczył: „Opracowania zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra” Wpłynęło 13 ofert: cena najniższa: 13.400 a cena najwyższa: 66.297 zł. Gmina zabezpieczyła na ten cel środki w kwocie 54.000 zł brutto. Odrzucono 1 ofertę. Wybraną ofertę z ceną najniższą a przetarg wygrało konsorcjum firm:
„URBI” Agnieszka Bojarska (lider) z Wrocławia oraz Romualda Stopyra Pracownia Architektoniczna (partner) również z Wrocławia.

Przetarg na „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania budowa drogi ul. Klonowa." Na ten przetarg wpłynęło 6 ofert. Najniższa cena: 7.626zł a cena najwyższa – 35.670 zł. Gmina planowała, że wykonanie tego zadania będzie kosztowało 35.000 zł brutto. Odrzucono dwie oferty a przetarg wygrał Wiesław Furmaniak, prowadzący działalność pod firmą Zakład Projektowo- Usługowy „TITAN” z Leszna za kwotę 7.626 zł.

„Zakup biletów miesięcznych na usługę dowozu i odwozu dzieci z terenu gminy Góra do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w terminie do 30 czerwca 2013 r.” – było powodem kolejnego przetargu. Wpłynęła 1 oferta z ceną 471.179,70 zł. Gmina chciała na ten cel przeznaczyć 400.000 zł brutto. Wybrano do wykonania tego zadania Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno.

Znany jest również wykonawca zadania: „Świadczenie na rzecz gminy Góra usług związanych z przesyłaniem korespondencji o wadze przesyłki do 50 g i powyżej 50 g w 2013 r.”
Ten przetarg podzielony został na część: A - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze poniżej 50 g. Tu wpłynęła 1 oferta z kwotą 68.825,50 zł. i ją też wybrano. Gmina przeznaczone miała na ten cel 70.000 zł. Usługę będzie dla gminy realizowała Poczta Polska S.A. Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Rejon Sprzedaży Wrocław.
W części B - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g do przetargu przystąpił jeden podmiot z ceną: 10.199 zł. W budżecie gminy przeznaczono na ten cel 10.000 zł brutto. Przetarg wygrała firma jw.

Przetargi w toku

Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Budowa drogi ul. Dąbrówki - etap II”.
Planowany termin otwarcie ofert: 10.01.2013 r. Projekt planowany do współfinansowania ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Etap II - Bezpieczeństwo- Dostępność - Rozwój.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 324”. Planowany termin otwarcie ofert: 11.01.2013 r. Zadanie jest współfinansowane z dotacji celowej przekazanej gminie Góra przez województwo dolnośląskie.

Umorzenia i odroczenia podatkowe za okres 
od 6 listopada do 20 grudnia 2012 r. 

W tym okresie burmistrz Irena Krzyszkiewicz umorzyła podatki dla 19 osób na łączną kwotę 5087, 70 zł. Najwyższe umorzenie było na kwotę 604 zł a najniższe na 50 zł.
Odroczono i rozłożono na raty zobowiązania podatkowe dla 9 osób. Najwyższa kwota odroczonych i rozłożonych zobowiązań podatkowych wyniosła 2230, 50 zł a najniższa 505 zł.

Sprzedaż nieruchomości 
od 7.11. do 21.12.2012 r.

W tym okresie sprzedano 6 lokali mieszkalnych. Zbyto je w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców. Gminny budżet wzbogacił się przez to o 27.890 zł, od której to kwoty nie odprowadza się podatku VAT.
W trybie przetargu ustnego nieograniczonego sprzedany został 1 lokal użytkowy za kwotę 135.610 zł. Kwota ta również nie podlega opodatkowaniu.

Sprzedano również dwie nieruchomości niezabudowane położone w Górze. Dwie działki (jedna o powierzchni 0,0852 ha oraz 0,0889 ha) sprzedane zostały za łączna kwotę 143.263,02 zł brutto (116.474 zł netto).

Związek Wyznaniowy Świadków Jehowy nabył bezprzetargowo za kwotę 143.263,02 zł brutto (netto: 116.474 zł) nieruchomość niezabudowaną, położoną w Górze przy ul. Dworcowej, o powierzchni 0,1501 ha.

Gmina sprzedał w Radosławie działkę rolna o powierzchni 0,04 ha za 1320 zł (nie podlega opodatkowaniu VAT). W Osetnie Małym sprzedano 1 nieruchomość rolną o powierzchni 0,1119 ha za kwotę 2930 zł (nie podlega opodatkowaniu VAT).

Z tytuły tytułu sprzedaży mienia gminnego dochód gminy wyniósł - 316.482,00 zł netto.

Straż Miejska

W okresie sprawozdawczym Straż Miejska udzieliła 58 pouczeń i wystawiła 10 mandatów za łamanie przepisów kodeksu wykroczeń na łączną kwotę 1000 zł.

Fotoradar wyłapał w tym samym czasie 507 kierowców łamiących przepisy. Łączna kwota nałożonych przez Straż Miejską mandatów z tego tytułu wyniosła 66.050 zł.

Straż Miejska w Górze prowadzi 1685 spraw ujawnionych za pomocą fotoradaru. Od początku roku wystawiono 907 mandatów karnych na kwotę 120.600 zł. Kwota uzyskana z mandatów od dnia 01.01.2012r. do dnia 17.12.2012r.  wynosi: 108.284,36 zł.


Strażnicy Miejscy wystawili 21 wezwań do zapłaty z parkomatów na kwotę 1020 zł

Dodatkowo Strażnicy wykonali :
- 36 konwojów na potrzeby UMiG w Górze,
- podjęli 13 interwencji publicznych,
- udzielili 11  asyst dla wydziałów UMiG w Górze,
- udzielili 2 asysty dla OPS,
- zgodnie z zadaniami do służby strażnicy miejscy codziennie podczas służby kontrolują miejsca nielegalnego wysypywania śmieci ( ul. Dworcowa, Poznańska, Lipowa, Oś K. Wielkiego).

Parkomaty

Kwota uzyskana z parkomatów od dnia 01.01.2012r. do dnia 17.12.2012r. wynosi: 136.802,69 zł. W tym:
- bilety, abonament – 129.726,53 zł.
- wezwania do zapłaty 7.076,16 zł.