piątek, 7 grudnia 2012

Tak nas widzą

„Program ochrony środowiska dla powiatu górowskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” zawiera szereg mało znanych informacji. Autorzy tego opracowania dość solidnie analizują sytuację naszego powiatu w wielu aspektach.

Zajęli się też demografią. Posługują się przy tym danymi statystycznymi, z których wniosek wypływa jeden, i to bardzo smutny. Z biegiem lat nasz powiat będzie się wyludniał. Autorzy przytaczają takie oto dane:

„Liczba mieszkańców w Powiecie Górowskim na koniec 2010 r. wynosiła 36.653 osób, z czego w miastach zamieszkiwało 15 214 osób (ok. 41,5%), a na terenach wiejskich 21.439
osób (ok. 58,5 %). W porównaniu z 2007 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 152 osóby (ok. 0,41 %).
Liczba mieszkańców w miastach (w analizowanych latach) zmniejszyła się o 101 osób (ok. 0,66 %), natomiast na terenach wiejskich liczba mieszkańców zmniejszyła się o 51 osób (ok. 0,24 %).
Główną przyczyną ogólnego spadku liczby ludności w latach 2007-2010 w skali powiatu był ujemny przyrost naturalny.
Ilość mieszkańców w poszczególnych gminach jest zróżnicowana.

Średnia gęstość zaludnienia w Powiecie Górowskim na koniec 2010r. wyniosła ok. 50 osób/km kw., przy czym występuje zróżnicowanie wewnątrzregionalne (Gmina Góra skupia ok. 57,2 % mieszkańców powiatu).”
 Omówiono również stan i perspektywy rozwoju gospodarki na terenie naszego powiatu.

„Teren Powiatu Górowskiego to głównie obszary rolnicze, z przewagą gospodarstw indywidualnych, co spowodowało że na tym terenie rozwinął się głównie przemysł przetwórstwa spożywczego.
Poza branżą spożywczą na terenie ziemi górowskiej występuje jeszcze przemysł maszynowy, odzieżowy, budowlany, transportowy, drzewny oraz wydobywczy. Branże te są słabiej reprezentowane niż branża spożywcza.

W 2010 roku w Powiecie Górowskim zarejestrowanych było w sumie 2 771 podmiotów gospodarczych, z czego 2.575 to podmioty prywatne a 196 to podmioty publiczne. Jednak w gminach miejsko – wiejskich (Góra i Wąsosz) jedynie około 25 % podmiotów działa na obszarach wiejskich. W ostatnich latach widać tendencję rosnącą w ilości podmiotów gospodarczych na obszarze, wzrost ten nie ma proporcjonalnego przełożenia na nowe miejsca pracy. Gminy próbują zachęcać przedsiębiorców do inwestowania na swoim terenie głównie za pomocą systemu ulg podatkowych czy tworzeniem specjalnych stref inwestycyjnych (miasto Góra).

Warty podkreślenia jest także fakt identyfikacji dużego potencjału turystycznego regionu. Na potencjał ten składają się zarówno walory przyrodnicze i środowiskowe oraz duża ilość materialnego dziedzictwa historycznego. Obecnie dużym problemem jest jednak niedostateczne wykorzystanie istniejących walorów do promocji Powiatu w celu rozwoju usług turystycznych, np. agroturystyki czy usług z zakresu turystyki aktywnej. Szczególnie w rozwoju tych gałęzi turystyki dla mieszkańców pobliskich aglomeracji (Głogów, Lubin, Leszno) mieszkańcy obszaru upatrują szans na jego zrównoważony rozwój w oparciu o wykorzystanie i zachowanie posiadanych walorów.”

Ciepłe słowa, ale nie bez dozy krytycyzmu padają pod adresem rolnictwa.

"W analizie sytuacji obecnej warto zwrócić również uwagę na dobrze rozwinięte rolnictwo obszaru. Tak jak wskazała już diagnoza obszar ten charakteryzuje się dobrze rozwiniętym rolnictwem o jakości zbliżonej do rolnictwa ekologicznego. Istnieją również produkty charakterystyczne czy kojarzone z Ziemią Górowską jak choćby jaja od kur zielononóżek kuropatwianych, wyroby mleczarskie z Góry. W szansach obszaru zwrócić uwagę należy na rozwój rolnictwa i produkcji żywności ekologicznej i tradycyjnej oraz na wykorzystanie tradycji przetwórstwa rolno-spożywczego.

Teren Powiatu Górowskiego to głównie tereny rolnicze. Około 63 % obszaru to użytki rolne. W strukturze gospodarstw rolnych zdecydowanie przeważają gospodarstwa indywidualne. Według danych ze spisu rolnego z 2002 roku funkcjonuje 3.667 gospodarstw rolnych, z czego 1474 to gospodarstwa do 1 ha a 2193 powyżej 1ha. Wiodącymi kierunkami produkcji rolnej są: produkcja roślin oraz hodowla. W hodowli dominuje trzoda chlewna w mniejszym zakresie hodowane jest bydło a tylko sporadycznie kozy i owce. Elementem wyróżniającym jest hodowla tradycyjnej rasy kur zielononóżek kuropatwianych.

Niekorzystna struktura gospodarstw rolnych, a także ich rozdrobnienie będzie wymagało powiększania indywidualnych gospodarstw produkcyjnych i tworzenia gospodarstw nowoczesnych o wyspecjalizowanym kierunku produkcji. Współpracujący z sobą rolnicy powinni tworzyć grupy producenckie, stowarzyszenia itp., w celu regulacji rynku rolnego i tworzenia wspólnych programów. Zachowanie wartości przyrodniczych uzależnione jest natomiast od tradycyjnych metod gospodarowania, opartego o gospodarstwa małe, indywidualne lub współpracujące ze sobą. Dlatego jednocześnie rozwijane jest rolnictwo ekologiczne i tradycyjne oraz agroturystyka. Jako powiat o charakterze rolniczym Powiat Górowski posiada udział zatrudnionych w tym sektorze ponad czterokrotnie wyższy w porównaniu z przeciętnym udziałem omawianego sektora w ogóle zatrudnionych w województwie.

Pod względem areału najwięcej gospodarstw znajduje się w grupie do 1 ha – 1 474, co stanowi ok. 40,2 % ogółu gospodarstw. Taka struktura wskazuje na duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. W strukturze zasiewów największy udział posiadają niektóre zboża: pszenica ozima, jęczmień jary, żyto, pszenżyto ozime, kukurydza na ziarno, mieszanki zbożowe jare i buraki cukrowe.”

„Program…” omawia również handel i usługi.

„Na pozytywny obraz powiatu ma wpływ aktywizacja działań w zakresie handlu i usług, która rozpoczęła się z początkiem lat 90” i trwa nadal. Obecnie wśród małych firm zdecydowaną większość stanowią drobne przedsiębiorstwa działające w sferze handlu detalicznego. Należy jednak zauważyć, iż rozwój tej sfery życia gospodarczego następował w sposób spontaniczny, nieskoordynowany i nierównomierny. Sieć handlowa jest rozproszona i rozdrobniona, dominują małe i słabe kapitałowo sklepy rodzinne. Zaspokajają głównie potrzeby lokalnych klientów. Placówki handlu hurtowego są nieliczne, a ich wzrost wydaje się mało prawdopodobny ze względu na coraz większą aktywność handlową bezpośrednich producentów oraz dużych hurtowni o zasięgu regionalnym, a nawet krajowym.
Poza handlowa sieć zakładów usługowych jest dobrze rozwinięta. Można przyjąć, iż obecnie handel i usługi w miarę nieźle realizują oczekiwania lokalnych klientów. Wydaje się jednak, że z punktu widzenia przyszłych oczekiwań klientów sytuacja istniejących placówek handlowych i usługowych nie wygląda najlepiej. Są one przede wszystkim skoncentrowane w ośrodkach miejskich. Na wsi w dalszym ciągu mało jest sklepów i zakładów usługowych, a poziom ich funkcjonowania można ocenić jako niski.

Reasumując można stwierdzić, że sfera gospodarcza na terenie Powiatu Górowskiego wykazuje średni stopień rozwoju. Polityka władz samorządowych jest zorientowana na utrzymanie małych placówek handlowych, głównie ze względu na potrzeby rynku pracy.

W Powiecie Górowskim zlokalizowanych jest około 2 771 (stan na 31.12.2010r.) zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny (około 92,9% wszystkich podmiotów gospodarczych ogółem). Blisko ¾ podmiotów gospodarczych to zakłady osób fizycznych. Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne, spółki z udziałem kapitału zagranicznego.”

I tak nas widzą.