poniedziałek, 3 grudnia 2012

Czy w szkole jest bezpiecznie?

W „Informacji oświatowej”, która przedstawiona została radnym powiatowym, znajduje się analiza ankiety, jaką wykonano w górowskim LO. Badano między innymi poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole. W badaniu dotyczącym „Bezpieczeństwa” zdiagnozowano 110 uczniów z klas: I, II, III, którzy po zapoznaniu się z ankietą, w sposób anonimowy wypełnili ją i oddali pedagogowi lub doradcy.

Z analizy ankiety wynika, że: „Ponad połowa uczniów (53 %) w swojej szkole czuje się zintegrowana z całą klasą. 31% uczniów czuje się dobrze, ale tylko w małej grupie klasowej. 4% czuje się w szkole lepiej niż w domu. 6 % czuje się zagubiona i 6% czuje się zastraszona.”

56% uczniów zadeklarowało, że: „czuje się w swojej szkole zawsze bezpiecznie, 33% uczniów czuje się często bezpiecznie. 7% często czuje się zagrożone, 4% nigdy nie czuje się bezpiecznie.”

Ankietowanych uczniów zapytano o powody poczucia bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie wskazali, że powodem czucia się bezpiecznym są:
- nauczyciele pełniący dyżury na przerwach – 39% ankietowanych,
- dobry kontakt z wychowawcą – 50%,
- dobry klimat w szkole – 57%,
- uczniowie przyjaźnią się ze sobą – 58%,
- pracownicy i uczniowie noszą identyfikator – 17%,
- w pobliżu szkoły często widać policję - 4%.

Wynik ankiety pozwala więc na stwierdzenie, że: „Ponad połowa uczniów wskazuje, iż na poczucie bezpieczeństwa wpływa fakt przyjaźni między uczniami oraz panujący w szkole dobry klimat i dobry kontakt z wychowawcą.”

Uczniów zapytano również o przyczyny braku poczucia bezpieczeństwa.  Wg uczniów na brak poczucia bezpieczeństwa w górowskim LO ma wpływ:
- 16% uczniów obawia się kradzieży,
- 7% osób obawia się dealerów narkotyków na terenie szkoły,
- 2% uczniów czuje się zagrożonych podczas przerw,
- 43% obawia się niektórych nauczycieli.
- 5% uczniów jest wyśmiewanych na lekcjach przez innych,
- 5% jest zaczepianych oraz popychanych,
- 1% jest zmuszany do oddawania pieniędzy, innych rzeczy,
- 6% do mówienia nieprawdy, milczenia.

Uczniów poproszono o wskazanie osób, które w ich przekonaniu powodują zagrożenie.
Najczęściej wymieniani byli:
- koledzy/koleżanki z klasy – 4%,
- grupa uczniów z klasy lub równoległej - 4%,
- nauczyciele - 19%,
- pracownicy szkoły - 2%,
- osoby dorosłe spoza szkoły 3%.

Aż 44% uczniów określiło relacje między nauczycielami a uczniami jako życzliwe, ale 48% uczniów nie ma zdania. 8% uczniów górowskiego LO uważa, że wzajemne relacje (nauczyciel – uczeń) są nieżyczliwe.