wtorek, 25 marca 2014

Zbudują elektrociepłownię

W naszym mieście powstanie elektrociepłownia, która zlokalizowana zostanie przy u. Witosa 7 (ok. 15 m od „Bioestrów”). Instalacja ma na celu produkcję energii elektrycznej i ciepła na bazie biogazu uzyskiwanego w procesie fermentacji biomasy. W zaplanowanej do budowy instalacji wsadem do uzyskania biogazu będzie obornik bydlęcy oraz kiszonka z kukurydzy.

Założono, iż do produkcji biogazu w ciągu całego roku niezbędne będzie 10.400 t kiszonki kukurydzy, 2600 t obornika bydlęcego oraz 900 m3 wody.

Elektrociepłownia w ciągu roku ma wyprodukować energię elektryczną w ilości 4.316.901 kWh oraz energię cieplną w ilości 3.907.595 kWh. 7% energii elektrycznej wykorzystywane będzie do zaspokojenia potrzeb własnych elektrociepłowni a 15% wytworzonej energii cieplnej zużytkowane zostanie również na cele własne działającej instalacji.

Planowana jest sprzedaż energii cieplnej w ilości 3.321.456 kWh rocznie dla innych odbiorców. To samo dotyczy energii elektrycznej, której nadwyżka zostanie sprzedana firmie energetycznej w ilości 4.014.718 kWh.

Planowany czas pracy instalacji elektrowni ma wynieść 7900 godz./rok., czyli 330 dni. Przerwa technologiczna ma trwać 35 dni. Do obsługi instalacji zatrudniony zostanie 1 pracownik, który przeszkolony zostanie w zakresie wiedzy o ochronie środowiska i bhp.

Podstawowymi elementami elektrociepłowni są:
- układ wprowadzania substratów (obornik bydlęcy, kiszonka kukurydzy, woda),
- komora fermentacyjna z membranowym zbiornikiem biogazu,
- zbiornik magazynowy substancji przefermentowanej,
- agregat ko generacyjny.

Układ wprowadzenia substratów (obornik bydlęcy, kukurydza, woda) jest urządzeniem, które automatycznie wprowadza substraty do zbiornika fermentacyjnego. Substraty składowane będą na placu rozładunkowym o rozmiarach 6 m/10 m. Zbudowany zostanie ze szczelnej płyty betonowej i ścian oporowych. Za pomocą koparki lub ładowacza substrat będzie ładowany do zbiornika zsypowego podajnika.

Zbiornik zsypowy wykonany jest ze stali i ma wbudowaną wagę i podajnik ślimakowy. Pojemność podajnika wystarczy na 24 godz. nieprzerwanej pracy a więc ładowanie podajnika substratem będzie odbywało się raz na dobę. Podajnik automatycznie będzie dostarczał określonymi dawkami substrat do komory fermentacyjnej. Nie ma przy tym konieczności rozdrabniania i mieszania substratów, gdyż podajnik sam rozdrobni substrat a mieszadła w komorze fermentacyjnej rozprowadzą go po całej komorze.
Planowana do wybudowania instalacja wyposażona będzie w 1 komorę fermentacyjną o pojemności 2492 m3. 

Komora fermentacyjna jest stalowym, hermetycznym zbiornikiem, w którym zachodzi proces fermentacji metanowej. Równocześnie zbiornik fermentacyjny pełni rolę magazynu biogazu. Biogaz magazynowany jest pomiędzy substratem a dachem membranowym. Biogaz zgromadzony w zbiorniku fermentacyjnym wykorzystywany jest jako paliwo do agregatu kogeneracyjnego. Działanie agregatu ko generacyjnego sprowadza się do spalania biogazu i jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Komora fermentacyjna na szczycie wyposażona będzie w zbiornik biogazu. Zbiornik ten będzie miał kształt elastyczne czaszy z tworzywa sztucznego. Elastyczna kopuła umożliwi buforowanie produkowanego w komorze fermentacyjnej gazu  aż do momentu wykorzystania go do produkcji energii. Wytworzony gaz będzie dostarczany przewodem rurowym do agregatu kogeneracyjnego.

Przed tym gaz oczyszczony zostanie z siarkowodoru, co nastąpi metodą biologiczną. Najprościej rzecz polega na dostarczeniu bakteriom siarkowym odpowiedniej ilości powietrza, by mogły one rozłożyć siarkowodór do postaci siarki elementarnej, która wytrąca się w postaci żółtego osadu.

Dodatkowym produktem, który powstanie na skutek fermentacji będzie biomasa. Stosowana jest ona jako nawóz do użyźniania pól. Biomasa przechowywana będzie w specjalnie przeznaczonym do tego celu zbiorniku pofermentacyjnym o pojemności 3693 m3. Fundament tego zbiornika wykonany zostanie z płyty żelbetowej a płaszcz będzie stalowy. Zbiornik będzie otwarty i połączony z komorą fermentacyjną za pomocą rurociągu.

Nawóz ma być sprzedawany odbiorcom zewnętrznym a jego pojemność ma być wystarczająca do przechowywania nawozu przez okres 4 miesięcy. Produkt ten ma być całkowicie bezpieczny pod względem fitosanitarnym i łatwo przyswajalny dla roślin. Ma się on charakteryzować wysoką zawartością azotu, fosforu i potasu.

Pompownia to kolejny urządzenie w ciągu technologicznym instalacji. Obiekt ten będzie miał wymiary 6 m/3 m i będzie w nim znajdowała się stacja pomp, która przetłaczała będzie substancje pofermentacyjne do zbiornika magazynowego.

Elektrociepłownia wyposażona zostanie także w pochodnię awaryjną, czyli urządzenie w którym można dokonać spalenia wytworzonego biogazu w przypadku, gdy nie będzie możliwości spalenia go ko generatorze (awaria, konserwacja).

Biogaz będzie odwadniany poprzez metodę wykraplania się pary wodnej na skutek obniżenia temperatury biogazu. Z komory fermentacyjnej do agregatu ko generacyjnego biogaz odprowadzany będzie podziemnymi rurociągami i to pozwoli go skroplić. Temperatura robocza w zbiorniku ma wynosić  od 5 do 10 stopni Celsjusza.

Ostatnim elementem w ciągu technologicznym instalacji będzie moduł ko generacyjny, który podłączony zostanie do rurociągu zasilającego i przyłącza energii elektrycznej. Znajdzie on się w dźwiękoszczelnym kontenerze o wymiarach 12 m/3 m.

Silnik gazowy w agregacie kogeneracyjnym będzie spalał biogaz i napędzał generator, który wytwarzał będzie energię elektryczną. Energia cieplna natomiast uzyskiwana będzie z układu chłodzenia silnika i jego układu wydechowego.

Układ sterowania ma zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczną pracę elektrociepłowni. Ma on zapobiegać przepełnieniu komory fermentacyjnej, niekontrolowanemu wypłynięciu substratów z rur i zbiornika, jak również niedopuszczenia do wzrostu ciśnienia w zbiorniku fermentacyjnym i niekontrolowanego ulatniania się gazu