czwartek, 23 kwietnia 2015

Opowieść o śmieciach

Znacząca podwyżka cen za odpady komunalne, które uchwaliła Rada Miejska w Górze wzbudziła ogólne niezadowolenie mieszkańców naszej gminy. Przypomnieć wypada, że nowe ceny za odpady komunalne wzrosły bardzo drastycznie. Ci, którzy segregowali śmieci i dotąd płacili za nie 9 zł miesięcznie, po podwyżce płacą 12 zł/miesiąc, a mieszkańcy pozbawieni zacięcia i chęci do segregowania wytworzonych przez siebie śmieci płacą obecnie 24 zł/m.

Warto więc w tej sytuacji przyglądnąć się baczniej problemowi śmieciowemu na terenie naszej gminy.
W 2014 r. z terenu gminy Góra Tekom zebrał łącznie 5015,4 t odpadów komunalnych. W tej ilości odpady niesegregowane stanowiły 94% odpadów (4727,24 t). Tonaż odpadów segregowanych zamknął się cyfrą 287,8 t.

W 2014 r. mieszkańcy miasta Góra wyprodukowali 3592,7 t odpadów a mieszkańcy miejscowości wiejskich 1134,54 t.

Odpady niesegregowane – zgodnie z prawem – trafiły na wysypisko w Rudnej Wielkiej. Za ich złożenie na wysypisku Tekom płacił 387,72 zł brutto (netto 359 zł). Wg danych spółki Tekom, która zajmuje się zbiórką i odstawianiem odpadów komunalnych koszt zebrania i wywozu 1 t śmieci niesegregowanych wynosił w roku 2014 - 97,09 zł. Taka kwotę za 1 t zebranych odpadów komunalnych wpłaca UMiG w Górze na konto Tekomu. W kwocie tej wliczone są koszty zawiązane ze zbiórką i transportem odpadów. Spółka Tekom zatrudnia przy zbiórce odpadów 8 osób. Odpady zbierane są przez 3 samochody, które przystosowane są do odbioru pojemników na odpady o pojemności 110 l, 220 l, 1100 l. Ponadto na wyposażeniu Tekomu znajdują się 3 samochody, na które ładowane są kontenery typu KP – 7, KP – 10.
Zbiórka odpadów – co powinno być oczywiste – też kosztuje. I właśnie wszystkie te elementy cenotwórcze znajdują się w cenie tych 97,09 zł. wpłacanych przez UMiG na konto Tekomu.

Do kwoty 97,09 zł należy doliczyć kwotę 387,72 zł brutto, które pobiera Chemeko – System za przyjęcie i składowanie śmieci. Faktem jest, że Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Rudnej Wielkiej ma „wypasione” ceny. Nasza gmina nie może jednak odstawiać odp0adów komunalnych do innego (tańszego) RIPOK- u, gdyż to sejmik dolnośląski przypisał nas do Rudnej Wielkiej. Można rzec, że politycy Platformy, rzekomo Obywatelskiej i ich koalicjanci spod znaku zwiędłej koniczyny wydalonej przez konia (PSL) zmajstrowali nam te drogie małżeństwo z Chemeko – System.

Tak więc rzeczywisty koszt zbiórki i odstawienia 1 t niesegregowanych odpadów komunalnych wynosił w roku 2014 – 484,81 zł za 1 t.

Jeżeli pomnożymy owe 484,81 zł przez 4727,24 t zebranych niesegregowanych śmieci otrzymamy kwotę 2.291.813,22 zł., które w ubiegłym roku zapłacono za niesegregowane odpady komunalne.
Warto też dodać, że w ramach segregacji odpadów komunalnych udało się pozyskać:
- 2,2 t makulatury,
- 136,9 t szkła,
- 54,2 t tworzyw sztucznych,
- 32 t odpadów wielkogabarytowych,
- 62,5 t odpadów podlegających biodegradacji (liście, skoszone trawy, gałęzie itp.).

Przypatrzmy się odpadom komunalnym od innej strony. Na dzień 31 grudnia 2014 r. w wydziale Ochrony Środowiska złożonych było 3433 deklaracji z terenu naszej gminy o wysokości opłaty za gospodarowanie śmieciami. W tych deklaracjach wykazano 16.422 osób, które wg właścicieli, zamieszkiwały daną nieruchomość.

31.12.2014 r. na terenie gminy Góra zameldowanych było 20.399 osób. Łatwo więc wyliczyć, że zachodzi dość znaczna różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych a liczbą osób widniejących na złożonych deklaracjach – 3977 osób. Ta liczba daje do myślenia.

Co ciekawe, liczba osób wykazywanych w deklaracjach śmieciowych maleje! Na dzień 26.03.2015 r. ilość osób wskazanych w 3434 złożonych deklaracjach wyniosła 16.394., czyli o 8 osób mniej. A w okresie od 1 stycznia 2015 r. do końca marca w naszej gminie urodziło się 49 dzieci. W tym samym czasie nasz padół łez opuściło 59 mieszkańców naszej gminy. W tym miejscu w końcu zaczyna się co nieco zgadzać.

Zwiększa się ilość właścicieli nieruchomości deklarujących segregowanie odpadów. 31 grudnia 2014 r. 20126 deklaracji złożono na śmieci segregowane a 1404 na niesegregowana. Na dzień 26 marca 2015 r. przemożne pragnienie segregowania śmieci wyraziło 2086 właścicieli nieruchomości a niechęć do segregowania 1348.

W 2014 r. zlokalizowano i zlikwidowano dwa „dzikie” wysypiska śmieci. Jedno z nich założone zostało w Grabownie a drugie w Górze. Nogi z dupy rwać!


W sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014 znajdujemy informację na temat wysokości zaległości za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. Wynoszą one 205.427,99 zł. By wyegzekwować zaległe opłaty za odpady komunalne UMiG wysłał 1683 upomnienia.