poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Materialna wartość gminy

Niewiele osób zna wartość mienia komunalnego naszej gminy. W informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy Góra za ubiegły rok odnajdujemy takie dane, które odnoszą się do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Nasza gmina ma niezły kawał nieruchomości gruntowych, w których skład wchodzą użytki rolne (grunty orne, łąki, pastwiska, sady, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, jak też grunty znajdujące się pod urządzeniami melioracyjnymi, grunty pod rowami i stawami). Łącznie jest tego 1230,5208 ha. Szacunkowa wartość nieruchomości gruntowych wynosi 23.290.567,56 zł.

Aż 40% użytków rolnych stanowią grunty pod urządzeniami melioracyjnymi, rowami i stawami. Na tereny zurbanizowane i przemysłowe, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, zurbanizowane tereny niezabudowane, użytki kopalne, drogi, przypada 56% gruntów. Tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione, stanowią 2% nieruchomości gruntowych należących do gminy. Pozostałe 2% stanowią tereny różne (nieużytki, grunty pokryte wodami powierzchniowymi, tereny różne).

Wartość „nieruchomości budynkowych”, do której zaliczono budynki użyteczności publicznej (świetlice wiejskie, szkoły, przedszkola, remizy Ochotniczych Straży Pożarnych, sklepy, budynki gospodarcze, administracyjne i mieszkalne, wynosi 50.498.929,03 zł.

Do pozostałych składników mienia komunalnego zaliczono „obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz budowle i urządzenia techniczne”, których łączną wartość oszacowano na kwotę 85.477.994,41 zł. Taka jest szacunkowa wartość naszych miejskich wodociągów, oczyszczalni ścieków, melioracji szczegółowej, dróg, obiektów sportowych, itp.

Gmina ma również środki transportu, których jest właścicielem. Ich łączna wartość wynosi 641.880,02 zł.

Z tytułu dzierżawienia, najmu, sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z opłat za zarząd, wieczyste użytkowanie gruntów, dzierżawy składników majątku komunalnego w roku 2014 gmina Góra osiągnęła przychód w kwocie 4.248.703 zł.

W tej kwocie mieści się sprzedaż mienia komunalnego, z której nasza gmina osiągnęła dochód w kwocie 2.538.212,49 zł. Kolejna znacząca pozycja po stronie wpływów, to czynsz z najmu i użytkowania lokali mieszkalnych, który zasilił budżet gminy o kwotę 1.526.042,75 zł.

Ze sprzedaży 0,9880 ha gruntów pod wykupionymi przez nabywców lokalami do kasy gminy wpłynęło 582.687,41 zł. W 2014 r. sprzedano też 4,2011 ha gruntów budowlanych na kwotę 982.491,67 zł. Za kwotę 926.700 gmina sprzedała 23,8996 ha gruntów rolnych przeznaczonych pod zabudowę zagrodową oraz drogi.

Nastąpił spadek wartość budynków mieszkalnych na kwotę 590.827,29 zł, co związane było z ich zbyciem przez gminę. W kategorii „budynki niemieszkalne” odnotowano wzrost ich wartości o 327.202,91 zł., który był efektem remontów i modernizacji budynków świetlic (Kruszyniec, Strumienna, Rogów Górowski), budynków szkół i przedszkoli, budynków mieszkalnych.


Dla porównania warto przypomnieć, że na koniec 2009 r. wartość mienia komunalnego należącego do gminy Góra, wynosiła 130.802.504,44 zł. Na dzień 31.12.2014 r. łączna wartość mienia komunalnego naszej gminy zamykała się w kwocie 164.414.153,57 zł. W stosunku do końca roku 2009 nastąpił więc wzrost wartości mienia komunalnego w naszej gminie o kwotę 33.611.649,13 zł (12,6%).