wtorek, 28 kwietnia 2015

Kłusem przez budżet

Wszystkie dane zawarte w poście odnoszą się do roku 2014.

W roku 2014 nasza gmina uzyskała z opłat za korzystanie z płatnych parkingów kwotę w wysokości niemal 150 tys. zł. Za nieuiszczenie tej opłaty nałożono – jak to ładnie ujęto „opłatę dodatkową” w kwocie ponad 6,6 tys. zł. Ściągalność na 31.12.2014 r. wyniosła ponad 2 tys. zł. By uzyskać resztę należności gmina uszczęśliwiła korespondencją w tej sprawie 7 wybrańców losu.

Ponad 1,5 mln zł wynoszą zaległości mieszkańców gminy wobec ALK za niezapłacony czynsz mieszkaniowy, lokale użytkowe, komórki i garaże. W nadziei odzyskania tych długów wystawiono 1026 wezwań do zapłaty.

Aż 596 wezwań wystawiła gmina z powodu zalegania z opłatami za odpady komunalne. Finał w sądzie znajdzie 58 tych spraw.

Z powodu niepłacenia czynszu gmina Góra skierowała 28 wniosków o eksmisję.

Utrzymanie cmentarza żołnierzy radzieckich kosztowało 3000 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji przekazanej przez budżet państwa.

Wybory samorządowe w gminie Góra w roku 2014 kosztowały ponad 103 tys. zł. Dotacja na ten cel pochodziła z Krajowego Biura Wyborczego.

Sporo mniej kosztowały wybory do Parlamentu Europejskiego – 34.460. Tu również gmina otrzymała dotację w wysokości nieomal 35 tys. zł.

Straż Miejska wystawiła mandaty karne na łączną kwotę ponad 147 tys. zł. Są jednak zaległości w spłacie tych mandatów na kwotę ponad 86 tys. zł. Trwa ściganie winnych. W celu egzekucji należności wystawiono 101 tytułów wykonawczych.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz umorzyła spełniającym warunki mieszkańcom gminy, podatek od nieruchomości na łączną kwotę 19,6 tys. zł. Odroczyła termin płatności podatku od nieruchomości na kwotę nieomal 11 tys. zł., a zaległe należności z tytułu podatku od nieruchomości rozłożyła na raty na łączna kwotę nieco ponad 34 tys. zł.

Są bardzo duże zaległości w regulowaniu podatku rolnego. Na koniec 2014 r. wyniosły one nieomal 213 tys. zł. Podobnie ma się sprawa z podatkiem od środków transportowych. Łącznie zaległości wyniosły ponad 147 tys. zł. Gmina wysłała wezwania i wystawiła 8 tytułów egzekucyjnych na kwotę ponad 48 tys. zł.

Z opłaty targowej wpłynęło do gminnej kasy ponad 170 tys. zł. Było to mniej o prawie 40 tys. zł. niż założono w budżecie.

600 zł wyniósł dochód gminy osią osiągnięty z tytułu grzywny nałożonej na rodziców z tytułu nierealizowania przez ich dziecko obowiązku szkolnego.

Ponad 52 tys. zł otrzymali uczniowie szkół podległych gminie na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach rządowego projektu „Wyprawka szkolna”. Środki pochodziły z budżetu państwa.

Budżet państwa zasilił też budżet gminy kwotą ponad 580 tys. zł, które przeznaczone zostały na udzielenie uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji pomocy materialnej.

Z wynajmu świetlic wiejskich do budżetu gminy wpłynęło niecałe 16 tys. zł.

Ponad 1 mln zł. wyniósł zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy. Dostaliśmy na ten cel dotację z budżetu państwa.

Bieżące utrzymanie dróg i przeprowadzane na nich „remonty cząstkowe” (jakiż eufemizm!) kosztowały gminę ponad 233 tys. zł.

W Administracji Lokali Komunalnych zatrudnionych jest 18 pracowników (na 15,25 etatu), którzy mają zajmować się 489 mieszkaniami komunalnymi i 17 lokalami użytkowymi.

Rada Miejska w Górze kosztowała podatników blisko 180 tys. zł. Diety pochłonęły nieomal 171 tys. zł. „Jazdy lokalne” przewodniczącego Rady kosztowały nieomal 3 tys. zł. Przewodniczący Rady ma miesięczny limit 300 km na „jazdy lokalne”.

Działalność Urzędu Miasta i Gminy kosztowała 4,7 mln zł. Pracuje tam 83 pracowników (11 osób na stanowiskach obsługi, 13 na stanowiskach pomocniczych i 59 osób na stanowiskach urzędniczych). 3,7 mln zł wyniosły place wraz z narzutami.

Z tytułu prowizji dla sołtysów za pobierania podatków (10%), otrzymali ono ponad 65 tys. zł. Za udział w sesjach sołtysi z gminy Góra otrzymali łącznie nieomal 140 tys. zł.

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych kosztowało ok. 136 tys. zł.

Wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej wyniosły nieomal 335 tys. zł. Główny wydatek to wynagrodzenia strażników – 290 tys. zł.

Do 6 szkół podstawowych podległych gminie 30.09.2014 r. uczęszczało 1368 uczniów, którzy pobierali naukę w 71 oddziałach. W szkołach tych były 138,41 etatów nauczycielskich. Statystycznie rzecz ujmując na 1 ucznia przypadało 9,88 nauczyciela.

Najwięcej uczniów uczęszczało do SP nr 1 w Górze – 553, których obsługiwało 45,11 etatów nauczycielskich. Statystycznie wypada 1 etat na 12,26 ucznia.

Najmniej uczniów uczęszczało w tym samym czasie do Zespołu Szkoła i Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Glince – 70. Liczba etatów nauczycielskich w tej szkole wynosiła 11,49, co daje 1 etat na 6,09 ucznia.

Wydatki poniesione na szkolnictwo podstawowe wyniosły w gminie Góra nieomal 11 mln zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano w tych 6 szkołach 9,2 mln zł. Wynika z tego, że kształcenie  1 ucznia podstawówki kosztuje rocznie 8040 zł.

W trzech gimnazjach 30.09.2014 r. pobierało naukę 646 uczniów, w 27 oddziałach. Łączna ilość etatów nauczycielskich w gimnazjach wynosiła 65,99 etatów, co daje 1 etat na 9,79 uczniów. Łącznie funkcjonowanie gimnazjów zamknęło się kwotą 5.15 mln zł. Nauczycielskie płace w skali roku wyniosły 4.54 mln zł. Kształcenie 1 ucznia w gimnazjum kosztuje ok. 7900 zł.

Najwięcej uczniów uczęszcza do gimnazjum nr 2 – 311, gdzie w celu ich nauki utworzono 31,1 etatów nauczycielskich. Statystycznie więc 1 etat nauczycielski „obsługuje” w tej szkole 10 uczniów. W gimnazjum nr 1 jest 291 uczniów i 29,12 etatów. 1 etat wypada na 9,99 uczniów. W gimnazjum w Czerninie uczy się 44 gimnazjalistów, etatów nauczycielskich jest 5,77, co daje 1 etat na 7,63 ucznia.

Koszt utrzymania 6 publicznych przedszkoli, które działają na terenie naszej gminy wyniósł 4,4 mln zł. W tej kwocie mieści się dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych, które działają na terenie miasta. Gmina – zgodnie z prawem – udzieliła obu tym placówkom dotacji w kwocie bliskiej 180 tys. zł. Na płace wydano 3,5 mln zł. Statystycznie rzecz biorąc koszt pobytu 1 dziecka w przedszkolu, to kwota ok. 7600 zł rocznie.

Do 6 przedszkoli publicznych uczęszczało 30.09.2014 r. – 575 dzieciaków, w 26 oddziałach. Opiekowali się nimi nauczyciele zatrudnieni łącznie na 44,98 etatów. Wychodzi więc że na 1 etat przypadało 12,78 dzieci. Do najstarszego na Dolnym Śląsku przedszkola (nr 1) uczęszczało 218 dzieci, nad którymi opiekę sprawowało 17,71 etatów. Daje to 1 etat na 12,31 maluchów w tej placówce. Najmniejszym przedszkolem jest placówka w Glince, do której uczęszczało 32 dzieciaków. W tym przypadku na 1 dziecko przypadało tam 10,32 dziecka.

Gmina ponosi też koszty związane z dowozem uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych, wypłata wynagrodzeń dla opiekunów, zwrot kosztów dla dzieci uczęszczających do szkół specjalnych, dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola i szkoły specjalnej). Łącznie wszystko to kosztowało gminę 726 tys. zł.

Kosztuje też gminę utrzymanie 4 świetlic szkolnych. Wydatkowano na ten cel 570 tys. zł, z czego wynagrodzenia i ich pochodne wyniosły 490 tys. zł.

Kwotę 255 tys. zł przeznaczyła gmina na oczyszczanie miasta i wsi. Utrzymanie terenów zielonych w Górze kosztowało 110 tys. zł., oświetlenie placów i ulic 672 tys. zł., konserwacja i remonty bieżące sieci oświetleniowej 470 tys. zł., zakup części do lamp ulicznych ok. 20 tys. zł.


Za dostarczone do schroniska dla bezpańskich zwierząt psy, gmina zapłaciła ponad 48 tys. zł. Zakup karmy dla bezpańskich zwierząt stanowił wydatek prawie 5 tys. zł. , a usługi weterynaryjne to koszt ponad 1 tys. zł.