wtorek, 28 kwietnia 2015

Budżet na skróty

5 maja br. odbędzie się sesja Rady Miejskiej, podczas której poddane będzie pod głosowanie udzielenie absolutorium dla burmistrz Ireny Krzyszkiewicz za wykonanie budżetu za rok 2014.

Pierwotna uchwał budżetowa na rok 2014 zakładał, iż w roku tym gmina Góra osiągnie dochody w wysokości 66.576.756,19 zł. Po stronie wydatków gminy związanych z realizacją ciążących na niej obowiązków przewidziano kwotę 65.789.406,19 zł. Założono więc, że rok 2014 zakończy się dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 787.350 zł.

W trakcie roku 2014 Rada Miejska dokonała 38 zmian w budżecie. Z inicjatywy burmistrza dokonano 27 zmian a Rady Miejskiej 11 w trakcie roku budżetowego. Wprowadzone na przestrzeni roku 2014 zmiany spowodowały istotne zmiany w budżecie naszej gminy. I tak – po dokonaniu wszystkich zmian – po stronie dochodów gminy ich łączna suma wzrosła do kwoty 72.816.696,74 zł., co stanowi zwiększenie dochodów o kwotę 6.239.940,55 zł. (9,7% więcej niż zakładano w pierwotnej uchwale budżetowej).

Zmiany nastąpiły również po stronie wydatków. Z pierwotnie planowanych 65.789.406,19 zł., po dokonanych zmianach nastąpił ich wzrost do kwoty 73.274.283,71 zł., tj. o kwotę 7.484.877,52 zł (wzrost o 11,38%).

W roku 2014 dochody własne naszej gminy zamknęły się kwotą 32.321.742,71 zł. Na tą kwotę składały się m.in.:
- dochody z podatków w kwocie 11.019.543,18 zł., które to zostały przekroczone w stosunku do planowanych o 2,6%,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 4.567.368,18 zł., zamiast zakładanych 6.306.000 zł (wykonanie w 72,43%),
- udziały w podatku CIT i PIT w kwocie 9.103.983,40 z zł., wobec planowanych 8.861.200 zł (wzrost o 2,74%),
- dochody ze sprzedaży majątku gminy zrealizowane w kwocie 2.542.133,24 zł (wykonanie 87,74%),
- dochody z majątku gminy zrealizowane na kwotę 1.697.003,58 zł., (wykonanie 89,7%),
- subwencje w kwocie 19.026.428 zł., (realizacja 100%),
- dotacje w wysokości 20.245.296,95 zł., które zrealizowano w 99,47%.
- grzywny, mandaty i kary pieniężne przyniosły budżetowi gminy 713.644,07 zł., wobec planowanych 380.000 zł (wzrost o 87,8%).

Po stronie wydatków gminy Góra za rok 2014 widnieje kwota 73.274.238,71 zł. W wydatkach gminy Góra prym wiodą wydatki związane z oświatą, wychowaniem i edukacyjną opieką wychowawczą. Na ten cel gmina Góra przeznacza 31.01% środków budżetowych. Subwencja na ten cel, którą otrzymujemy od naszego wspaniale zarządzanego kraju wyniosła za rok 2014 – 15.077.313,17 zł. Realne koszty funkcjonowania naszej gminnej oświaty wyniosły w roku 2014 – 23.109.555,52 zł. Z budżetu gminy, a więc z dochodów własnych, gmina, czyli wszyscy Państwo wyłożyliście na ten dział kwotę 8.032.242,35 zł.

Drugim pod względem wielkości wydatków punktem w gminnym budżecie jest pomoc społeczna, która stanowi 24,73% wydatków budżetowych. W ubiegłym roku wydano na ten cel kwotę 17.327.977,58 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłania 7,98% wydatków budżetowych (5.588.871,27 zł), administracja publiczna 7,56% (5.295.396,59 zł), kultura fizyczna 5,76% (4.037.306,89 zł), transport i łączność 5,26% (3.683.634,42 zł), rolnictwo i łowiectwo 5,1% (3.324.410,76 zł), gospodarka mieszkaniowa 4,05% (2.841.019,90 zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2,86% (2.004.550,15 zł), obsługa długu publicznego 1,71% (1.199.589,28 zł).

W ubiegłym roku gmina spłaciła z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 1.492.000 zł. Dodatkowo zapłaciła odsetki od zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.199.589,28 zł. Na koniec 2014 r. zadłużenie naszej gminy wyniosło 27.992.900 zł. Gmina ma zaciągnięte kredyty i wyemitowane obligacje komunalne w 6 bankach oraz dwie pożyczki zaciągnięte z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wyemitowane i zakupione przez PKO obligacje komunalne mają najwyższą wartość. Opiewają na kwotę 11.900.000 zł, a ich wykup przez gminę ma zakończyć się 25.11.2024 r. W PKO o/Legnica mamy zaciągnięte trzy kredyty. Jeden na kwotę 6.200.000 zł (spłata do 30.04.2020 r), drugi na kwotę 2.500.000 zł (spłata do 30.01.2020 r), a ostatni w kwocie 1.700.000 zł mamy spłacić do 30.04.2016 r.


Należności naszej gminy wobec Banku Gospodarstwa Krajowego o/Wrocław w całości wynoszą 5.400.000 zł. Składają się na nie dwa kredyty. Pierwszy w wysokości 2.100.000 (termin spłaty 22.11.2015 r) a drugi w kwocie 3.300.000 zł spłacić ma gmina do 22.12.2018 r. Przy tych kwotach pożyczki z WFOŚiGW są nieomal drobiazgami. 16.12.2016 r. upłynie termin spłaty pożyczki w kwocie 249.700 zł., a 16.12.2019 r. mamy zakończyć spłacanie pożyczki w kwocie 40.000 zł.