piątek, 6 grudnia 2013

Zebrali ponad normę

Ze sztabu referendalnego spłynęła dzisiaj informacja, iż zakończył się I etap zbierania podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum na terenie całego powiatu.. W ciągu równo 2 tygodni zebrano 3892 podpisy. Ustawodawca wymaga zebrania 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania.

Ustawa o referendum lokalnym stwierdza, iż owe 10% głosów oblicza się na podstawie ilości osób uprawnionych do głosowania na koniec ostatniego miesiąca kwartału poprzedzającego złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum. Na koniec września br. na terenie powiatu górowskiego było 28.962 osób uprawnionych do głosowania. By spełnić wymogi prawa musieli zebrać 2897 podpisów. Inicjatorzy referendum przekroczyli wymaganą prawem liczbę podpisów o 995 (34%).

Inicjatorzy referendum zapewniają, iż nadal będą zbierali podpisy. Pamiętać należy o tym, iż ustawa o referendum lokalnym daje inicjatorom referendum 60 dni na zebranie wymaganej prawem liczby podpisów. Trzeba przyznać, że inicjatorzy naszego referendum uwinęli się błyskawicznie z tym problemem.

Kolejnym krokiem wiodącym do referendum będzie złożenie zebranych podpisów w starostwie powiatowym, na którym – zgodnie z ustawą o referendum lokalnym – ciąży obowiązek powołania komisji, która sprawdzi czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. W pracach tej komisji uczestniczył będzie jeden z inicjatorów referendum lub Pełnomocnik Powiatowego Komitetu ds. Referendum Lokalnego w Górze. Przypomnijmy, iż Pełnomocnikiem jest osoba znana i obdarzona ogromnym społecznym autorytetem – pan Wacław Grzebieluch.

Gdy komisja stwierdzi, że wniosek mieszkańców spełnia wszystkie wymogi prawne organ stanowiący – Rada Powiatu – podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu referendum. Zgodnie z prawem uchwała taka musi zostać uchwalona nie później niż 30 dni od dnia przekazania wniosku o przeprowadzenie referendum.

Gdyby jednak stało się ta, że Rada Powiatu nie podejmie uchwały o przeprowadzeniu referendum, to inicjatorom referendum przysługuje prawo do złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu w tere mini 14 dni od otrzymania uchwały.

Sąd ma 14 dni na rozpatrzenie skargi. Jeżeli sąd uzna, iż nie było podstaw prawnych, by Rada Powiatu nie podjęła uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum, to wyrok sądu zastępuje taką uchwałę i stanowi prawną podstawę do przeprowadzenia referendum.

Referendum przeprowadza się w dzień wolny, ale nie później niż 50 dni od podjęcia uchwały przez Radę Powiatu lub – z jej braku – uprawomocnienia się wyroku sądu administracyjnego.

I tak to w skrócie wygląda.