czwartek, 23 października 2014

Wyjaśnienia w sprawie "bany"

Otrzymałem takiego oto e - maila. Stanowi on odpowiedź na e - maila Czytelnika w sprawie likwidacji i dalszych losów linii kolejowej nr 372 Bojanowo - Głogów. Panu Piotrowi Głowackiemu dziękuję za odpowiedź a Pani burmistrz za "Z poważaniem". Poważnie Pani burmistrz?!

Dzień Dobry
Nawiązując do Pana e-maila w sprawie likwidacji linii kolejowej nr 372 Góra Śląska – Bojanowo przesyłam odpowiedź w tej sprawie.
Z poważaniem
Piotr Głowacki
Naczelnik Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji
Urząd Miasta i Gminy w Górze.

Odpowiadając na Pana e-maila, przedstawiam obecną sytuację dotyczącą zamknięcia linii kolejowej nr 372 Góra Śląska – Bojanowo oraz fakty jakie miały miejsce w latach 2010 - 2014 w tej właśnie sprawie. Z racji złożoności tematu, aby właściwie odpowiedzieć na pytania zawarte we wspomnianym e-mailu, w niniejszej informacji zaprezentowano chronologicznie działania jakie zostały podjęte w celu utrzymania drożności ważnego dla Gminy Góra ale i też dla Powiatu Górowskiego połączenia kolejowego. Dla niepowtarzania pełnej nazwy sprawy czyli linii kolejowej nr 372 Góra Śląska - Bojanowo, w dalszej części artykułu posłużono się skrótem „linia kolejowa”.
            Sprawa budowy drogi ekspresowej S5 oraz jej kolizji z „linią kolejową”, od początku budziła wiele emocji i kontrowersji. Jej historia sięga roku 2010 kiedy na spotkaniu w dniu 22 kwietnia, które miało miejsce w sali Starostwa Powiatowego w Górze, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przedstawili sytuację dotyczącą planowanej budowy drogi ekspresowej S5 w miejscu stycznym z linią kolejową nr 372 Góra Śląska - Bojanowo. Jak się wówczas okazało projekt budowlany GDDKiA nie uwzględniał w ramach projektowanej drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku Kaczkowo – Korzeńsko budowy wiaduktu w związku z wystąpieniem skrzyżowania w/w drogi z linią kolejową znaczenia miejscowego nr 372 Bojanowo – Góra Śląska. Wręcz odwrotnie projekt ten przewidywał likwidację „linii kolejowej” na podstawie zebranych opinii instytucji oraz samorządów województwa wielkopolskiego i braku zainteresowania przejęciem linii w utrzymanie.
            Po tym właśnie spotkaniu Burmistrz Góry, wnosi do obecnego wówczas Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Marka Łapińskiego oraz członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego tj. Pana Zbigniewa Szczygła o wstrzymanie procesu likwidacji „linii kolejowej” przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ponadto w tym czasie, prowadzone są również rozmowy ze Stowarzyszeniem Kolejowych Przewozów Lokalnych z Kalisza  w sprawie rewitalizacji „linii kolejowej”. Wówczas ze strony SKPL pada deklaracja współpracy o charakterze doradczym podczas ewentualnego procesu komunalizacji majątku Polskich Kolei Państwowych oraz jako operator na skomunalizowanym majątku. Kolejnym krokiem w sprawie było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim (czerwiec 2010r), którego następstwem w dniu 17 czerwca 2010r było przekazanie do tutejszego urzędu projektu porozumienia w sprawie linii kolejowej nr 372 Bojanowo – Góra Śląska.
            Projekt tegoż porozumienia został przesłany do akceptacji z Urzędu Marszałkowskiego (Departament Infrastruktury, Wydział Transportu). Porozumienie, które zostało zawarte 21 lipca 2010r w sprawie linii kolejowej nr 372 Bojanowo – Góra Śląska spisane zostało pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A , Powiatem Górowskim i Gminą Góra, stanowiło znaczący krok w zamiarze utrzymania ciągłości „linii kolejowej”. Zapisy porozumienia, wskazywały obowiązki stron oraz ustalenia co do przyszłych zadań których efektem miałby być wiadukt kolejowy zapewniający trwałość i drożność „linii kolejowej”. Na podstawie §3 wskazanego wcześniej porozumienia po stronie Gminy Góra i Powiatu Górowskiego było „wystąpienie o wybudowanie dwupoziomowego skrzyżowania – wiaduktu kolejowego wraz z dojazdami drogi S5 i linii kolejowej nr 372 w przypadku wystąpienia uzasadnionych potrzeb społeczno – gospodarczych”.
            Jako, że trwałość linii kolejowej była sprawą priorytetową zarówno dla tutejszych samorządów (w związku z zapewnieniem dostaw lub odbiorów towarów ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK, podstrefa Góra) oraz górowskich przedsiębiorców (wcześniej wystąpiono do lokalnych firm o zajęcie stanowiska co do korzystania przez nich z taboru kolejowego), uznano iż przesłanka co do potrzeb społeczno – gospodarczych została spełniona.  Wówczas jak stanowi §1 tegoż porozumienia, GDDKiA w terminie 2 lat od zgłoszenia potrzeby, miałaby wybudować wiadukt kolejowy wraz z dojazdami nad drogą ekspresową S5. Zgłoszenie o którym mowa §3 miało miejsce odpowiednio w przypadku Gminy Góra w dniu 16 sierpnia 2010r oraz wspólnym stanowiskiem Powiatu Górowskiego i Gminy Góra z dnia 31 sierpnia 2010r., gdzie adresatem była GDDKiA (oddział w Poznaniu).
            Sprawa nabiera dalszego biegu i na zaproszenie zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycji Kolejowych Pana Jakuba Kapturzaka z Ministerstwa Infrastruktury (Departament Inwestycji kolejowych) dochodzi wówczas do spotkania w dniu 16 grudnia 2010r w którym udział bierze Burmistrz Góry. Celem spotkania było omówienie zapisów porozumienia w sprawie „linii kolejowej” w powiązaniu z inwestycją budowy drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław. Jednym z akcjonariuszy porozumienia były Polskie Linie Kolejowe S.A, Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim. Ten właśnie organ, wystąpił w lutym 2011r do Gminy Góra z informacją o warunkach jakie należy spełnić aby wstrzymać proces likwidacyjny. 
            W tym też miesiącu Zarząd Powiatu Górowskiego przekazuje informację o przygotowanym projekcie uchwały o nie przejmowaniu „linii kolejowej”. W uzasadnieniu tej decyzji czytamy, że po odbyciu spotkania z zainteresowanymi stronami, zebraniu informacji o kosztach oraz po przeanalizowaniu możliwości przejęcia planowanej do likwidacji „linii kolejowej” nie może podjąć pozytywnej decyzji w tej sprawie. Padła wówczas propozycja ze strony Zarządu Powiatu Górowskiego, że planowana do likwidacji „linia kolejowa” winna być przyjęta przez samorząd gminny z racji położenia linii na terenie Gminy Góra czy też obecności na tym terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” podstrefa Góra. Biorąc pod uwagę otrzymane później negatywne decyzje od wspominanego już Powiatu Górowskiego, Powiatu Rawickiego i Gminy Bojanowo  w sprawie nie przejmowania „linii kolejowej”, w UMiG Góra w maju 2011r dochodzi do spotkania z zainteresowanymi stronami. Okazuje się wówczas, że jedynym organem który pozostał zainteresowany przejęciem linii kolejowej, a co za tym idzie utrzymaniem jej ciągłości jest tylko Gmina Góra. Na spotkaniu uczestnicy dowiedzieli się, że w grudniu br. linia kolejowa zostanie zawieszona w związku z budową drogi S5, natomiast budowa wiaduktu kolejowego nad drogą nastąpi po zakończeniu budowy tego fragmentu drogi, na wniosek zarządcy linii kolejowej, który musi uznać celowość jego budowy, biorąc pod uwagę rentowność linii kolejowej do Góry. Obecnie linia ta (miesiąc maj 2011r) jest w gestii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., które są zainteresowane przekazaniem linii samorządowi. Na tym właśnie spotkaniu przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  potwierdzili, że nie są zainteresowani dalszą eksploatacją tej linii przy tak niskim jej obciążeniu jak do tej pory. Wynika to min. z tego że stan techniczny tej linii stale się degraduje i zakłada, że bez jej modernizacji, po 5 latach linia ta od strony technicznej jest do zamknięcia. Jednoznacznie stwierdzono, że przejęcie „linii kolejowej” wiąże się z koniecznością jej dość szybkiej modernizacji.
            Niebawem dochodzi do ponownego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury. Rozmowy dotyczą rozwiązania sprawy w kontekście trwającej procedury likwidacyjnej „linii kolejowej” jak również przyszłych kosztów jej modernizacji i utrzymania, których nie są w stanie udźwignąć samorządy gminne czy też powiatowe. Dopiero po spełnieniu tych warunków GDDKiA może zacząć planować budowę wiaduktu kolejowego. Wówczas stanowisko Ministerstwa Infrastruktury było takie, że to właśnie Polskie Linie Kolejowe powinny nadal użytkować ten odcinek torów. Po tym spotkaniu Gmina Góra otrzymuje w miesiącu lipcu 2011r pisemną informację z Ministerstwa Infrastruktury o piśmie skierowanym bezpośrednio do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. Ministerstwo w tym piśmie przedstawia po raz kolejny ważność sprawy i argumenty za utrzymaniem „linii kolejowej” wraz z budową wiaduktu kolejowego. 
            Gmina Góra realizując swoje założenia co do przejęcia „linii kolejowej”, w nawiązaniu do pisma od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A o którym mowa powyżej, we wrześniu 2011 roku zawiera z tym organem porozumienie w zakresie uzgodnienia zasad pokrycia przez Gminę Góra kosztów niepokrytych przychodami z udostępnienia przewoźnikom kolejowym linii kolejowej nr 372 Bojanowo – Góra Śląska. Następstwem tegoż porozumienia jest wystąpienie Burmistrza Góry do Pana Andrzeja Massela  Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury o spełnieniu przez Gminę Góra warunku zapisanego w ustawie o transporcie kolejowym z dnia 28.03.2003r art. 9 pkt.3 (Dz. U. 2007 nr 16 poz.94) dotyczącego zapewnienia środków finansowych na pokrycie kosztów niepokrytych przychodami z udostępnienia przewoźnikom kolejowym linii kolejowej lub odcinka linii kolejowej. W tym samym czasie Gmina Góra wnosi do GDDKiA o wybudowanie dwupoziomowego skrzyżowania w odniesieniu do zawartego porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe z września 2011r oraz porozumienia z lipca 2010r.
            W styczniu 2012r aby mieć pełną wiedzę co do planowanych prac związanych z budową wiaduktu kolejowego, Gmina Góra prosi GDDKiA o przedstawienie harmonogramu prac.
W odpowiedzi na to pismo tutejszy Urząd, otrzymuje informacje która mówi, że obecnie nie można przedstawić harmonogramu gdyż, min. warunek co do zgłoszenia potrzeby wybudowania wiaduktu winien być skierowany od zarządcy „linii kolejowej” a obecnie Gmina Góra jej nie przejęła jeszcze od PKP PLK S.A. Wobec tej sytuacje w marcu 2012r Burmistrz Góry kieruje pismo do PKP PLK S.A o zgłoszenie do GDDKiA potrzeby wybudowania dwupoziomowego skrzyżowania drogi S5 z „linią kolejową”.
            Korespondencja kierowana przez Gminę Góra do GDDKiA, PKP PLK S.A przekazywana była również do informacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej. Na podstawie tych informacji oraz spotkań które miały miejsce bezpośrednio w Ministerstwie, wiceminister Pan Andrzej Massel, kieruje na ręce Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Rafała Jurkowlańca pismo o udzielenie informacji czy jest możliwe uzyskania w tej lub następnej perspektywie finansowej, dofinansowania ze środków funduszy europejskich na modernizację „linii kolejowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Pismo to podyktowane było faktem, że utrzymanie „linii kolejowej” jest uzależnione od spełnienia kilku warunków, w tym głównych tzn. pokrywania kosztów eksploatacyjnych przez właściciela linii oraz jej koniecznej modernizacji po roku 2015 w celu dostawania parametrów technicznych linii do pełnego jej wykorzystania względem wzmożonego taboru kolejowego. Marszałek Województwa Dolnośląskiego po otrzymaniu informacji technicznych o stanie „linii kolejowej” odpowiada, że na dzień 9 lipca 2012r alokacja środków finansowych przeznaczona na realizację tego typu inwestycji została już wyczerpana. Ponadto, z racji przebiegu „linii kolejowej” przez dwa Województwa, właściwym kierunkiem finansowania będzie najprawdopodobniej budżet krajowy.
            Jak pokazuje powyższy opis, zaangażowanie Gminy Góra w sprawy dotyczące utrzymania „linii kolejowej” było znaczące a biorąc pod uwagę inne jednostki samorządu terytorialnego w tej sprawie, można powiedzieć że największe. Zostały dopełnione możliwości w celu „ratowania” sytuacji począwszy od rozmów, poprzez spotkania, wizyty w Ministerstwie, kończąc na wiążących strony dokumentach, w tym porozumieniach. Odpowiadając na pytania w zakresie działań jakie zostały podjęte po 27 lipca 2011r, powyższa analiza przedstawia odpowiedź w tej sprawie.
W zakresie pytania nr 2, co do możliwości budowy wiaduktu kolejowego należy stwierdzić, że obecnie proces ten został zawieszony. Sytuacja ta wynika z faktu, iż na organ który miałby władać „linią kolejową” po jej przejęciu od PKP PLK S.A, nałożony zostałby obowiązek utrzymania nowo wybudowanego wiaduktu kolejowego. Do tego doszłaby jeszcze konieczność modernizacji linii kolejowej po 2015r. Te argumenty spowodowały, że samorząd Gminy Góra z racji dużych kosztów o których mowa powyżej, nie jest w stanie udźwignąć tego ciężaru finansowego, z racji też wcześniejszych zobowiązań wynikających z planowanych wydatków majątkowych zgodnych w wykazem zadań inwestycyjnych oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra.
Dodając do tej odpowiedzi sprawę z pytania nr 3, co do wznowienia rozmów z GDDKiA w czasie wstrzymania prac na drodze S5 w związku z bankructwem firmy ALPINE, można powiedzieć że temat ten został pomiędzy zainteresowanymi stronami rozstrzygnięty wcześniej a wskazany moment do rozmów należało uznać jako mało korzystny w związku z zaistniałą sytuacją na placu budowy.
Co do pytania nr 4, w którym jest mowa o traktowaniu tej „linii kolejowej” jako zabytku czy też planów ochrony, informuję że od momentu zlikwidowania „linii kolejowej” trwa procedura co do przejęcia przez samorząd górowski majątku PKP PLK S.A w celu jego wykorzystania  min. do celów turystycznych. Procedura, która rozpoczęła się jeszcze w roku 2011, jest obecnie na etapie uregulowania przez właściciela tj. PKP PLK S.A stanu prawnego działek (uwłaszczenie) , które jest zdecydowana nieodpłatnie przejąć Gmina Góra. Mowa jest tutaj nie tylko o „linii kolejowej” na terenie Gminy Góra ale również o dworcu kolejowym w Górze i byłych torowiskach w Sławęcicach i Brzeżanach, które można wykorzystać do budowy ścieżek rowerowych. W tym celu zmieniono wcześniej Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Góra. Wg. informacji uzyskanych od PKP PLK S.A.  tereny o których mowa zostały ujęte w planie uwłaszczeń na rok 2014.
Planowane jest także, wykorzystanie obiektów kolejowych dla przyszłych uczniów, którzy najprawdopodobniej będą mogli uczyć się w Technikum Kolejowym które ma być utworzone w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kalińskiego w Górze.
W zakresie ochrony przed kradzieżą torów kolejowych nieczynnej „linii kolejowej”, sytuacja ta jest monitorowana przez PKP PLK S.A oraz tutejszą Policji. 
Z poważaniem:
Irena Krzyszkiewicz
Burmistrz Góry