wtorek, 12 sierpnia 2014

Złamane normy

W „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko …”, który sporządzony został z okazji przygotowań do budowy obwodnicy miasta Góry, znajdują się ciekawe informacje dotyczące poziomu hałasu panującego na dwóch górowskich ulicach.

14 czerwca (sobota) 2014 r., przy ul. Starogórskiej 22 (punkt 1) ustawiono analizator akustyczny pierwszej klasy dokładności typ SON–50 nr 397 firmy PPUH SONOPAN z wkładką mikrofonową. Urządzenie znajdowało się w odległości 2 m od krawędzi jezdni i 4,5 m od budynku.

Drugi analizator, identycznego rodzaju, zainstalowano przy ul. Poznańskiej 22 (punkt 2) w odległości 2 m od krawędzi jezdni i 3,5 m od budynku.

Do pomiarów wyznaczono następujące przedziały czasowe:
- w godzinach zwiększonego ruchu, czyli od 7 – 19,
- w godzinach mniejszego ruchu, czyli od 6 – 7 i 19 – 22.

Ponadto, podczas pomiarów poziomu hałasu na wysokości h = 4 m (I kondygnacja), w przedziałach 15 minutowych, mierzono również natężenie ruchu komunikacyjnego w tych dwóch punktach pomiarowych.

Efektem przeprowadzonych pomiarów było uzyskanie wiedzy na temat poziomu hałasu na tych dwóch bardzo ruchliwych ulicach naszego miasta, które to mają "szczęście" leżeć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323. Wyniki badań przedstawiono w tabeli na stronie 133 omawianego dokumentu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczalny poziom hałasu komunikacyjnego na tego typu terenach wynosi:
- 65 dB w godz. 6.00 – 22.00 (dzień),
- 56 dB w godz. 22.00 – 6.00 (noc).

Autorzy „Raportu …" stwierdzają:

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że równoważny poziom dźwięku hałasu komunikacyjnego w badanych przekrojach pomiarowych – przy drodze nr 323 – wynosi 66,9 – 69,0 dB.
Normatywny poziom dźwięku, przyjęty dla terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 65 dB w porze dnia – w badanych przekrojach pomiarowych jest przekroczony o 1,9 – 4,0 dB.

Autorzy „Raportu …” nie odkryli przysłowiowej „Ameryki”, gdyż każdy wie, że zarówno ulica Starogórska, jak i Poznańska nie należą do przyjemnych w sensie zamieszkiwania na nich. Powoduje to hałas wywołany ogromnym ruchem pojazdów mechanicznych na tych dwóch ulicach. Dodajmy do tego drgania, które powodują zarysowywanie się budynków, zniszczenia nawierzchni drogowej i mamy obraz złych warunków do życia dla ludzi tam zamieszkujących.

Rozwiązaniem ma być – wg autorów „Raportu …” budowa obwodnicy, która odciąży te ulice z nadmiaru pojazdów. Wg szacunków przedstawionych w dokumencie brak obwodnicy miasta Góry spowoduje katastrofę. W „Raporcie …” czytamy:

W celu wyznaczenia prognozowanego natężenia ruchu na obwodnicy Góry pomniejszono prognozowane natężenie ruchu na moście w Ciechanowie, które na rok 2020 r. będzie wynosiło 9840 poj./dobę (źródło – prognoza ruchu wykonana przez Transprojekt) o wartość 1010 poj./dobę stanowiącą Ľ wartości prognozowanego natężenia ruchu na moście w Ścinawie w 2020 roku (ruch ten nie dojedzie do projektowanej obwodnicy) otrzymując wartość 8830 poj./dobę.

W przypadku braku obwodnicy dla naszego miasta po drodze wojewódzkiej nr 323 – a więc przez ul. Starogórską i Poznańską – przetaczało się będzie średnio ok. 8830 pojazdów na dobę, czyli 368 pojazdów na godzinę, a to daje ponad 6 pojazdów na minutę.

Perspektywa mało zachęcająca dla mieszkańców Góry.