piątek, 1 sierpnia 2014

Raport optymistyczny, ale...

Opracowano i przedłożono w UMiG: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni do wytwarzania ciepłej wody użytkowej (c.u.w.) z wykorzystaniem WGE w miejscowości Góra.” Inwestycja ma znajdować się przy ul.Wierzbowej. Zrealizowana ma zostać w odległości 230 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych, które znajdują się przy ul. Wrocławskiej. Od obszaru, który określony jest jako: „teren zabudowy usługowo – mieszkalnej” w planie przestrzennym zagospodarowania miasta dzieli go odległości 165 m licząc od granicy działki, na której planuje się wybudowanie kotłowni.

Raport ten sporządzony został na żądanie władz gminy Góra. Zamawiającym „Raport” była firma „Ekokogeneracja Development Sp. z. o. o.” w Warszawie, która stara się o zezwolenie na wybudowanie kotłowni.

W piśmie burmistrz Ireny Krzyszkiewicz z 10 czerwca br. do przyszłego inwestora ("Ekokogeneracja Development sp z. o. o."), znalazły się żądania, by w ocenie oddziaływania na środowisko projektowanej kotłowni znalazły się następujące elementy:

1. Wpływ wybudowanej kotłowni na mieszkańców rejonu najbliższej zabudowy mieszkaniowej w następujących aspektach: klimat akustyczny i jakość powietrza atmosferycznego.

2. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

3. Określenie przewidzianych działań, które mają zapobiegać potencjalnym negatywnym oddziaływaniem kotłowni na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi mieszkających w najbliższej odległości od projektowanej kotłowni.

Raport” ma 38 dwustronnie zadrukowanych kartek, czyli 76 stron. Streszczenie go mija się z sensem, bo zawsze ktoś może powiedzie, że coś ważnego (dla tego, kto tak twierdzi) zostało pominięte. „Raport” nie jest tajny i każdy mieszkaniec naszego miasta i gminy może się z nim zapoznać w wydziale ochrony środowiska UMiG. To po pierwsze.

Druga sprawa jest taka, że jeszcze w sierpniu br. burmistrz zorganizuje otwarte spotkanie z mieszkańcami miasta i gminy. W spotkaniu tym uczestniczyli będą przedstawiciele inwestora („Ekokogeneracja Development Sp. z. o. o.”) oraz prezes Zakładu Energetyki Cieplnej w GórzeJerzy Birecki. Podczas tego spotkania będzie można zadawać każdej z obecnych stron pytania dotyczące planowanej inwestycji. Warto nie pleść bzdur i nie powtarzać bajek zasłyszanych w mieście i zapoznać się z „Raportem”, by do dyskusji być przygotowanym. Zapewniam, że w UMiG za chęć zapoznania się z „Raportem” za drzwi nie wyrzucają i nie biją.

Powróćmy jednak do opisu odpowiedzi na pismo burmistrz Ireny Krzyszkiewicz, które zawarte są w „Raporcie”.

Autorzy dokumentu omawiają różne aspekty oddziaływania kotłowni na środowisko podczas jej eksploatacji. Przedstawiają potencjalne skutki eksploatacji wybudowanej kotłowni na:

- ochronę powietrza atmosferycznego:

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (…) wykazały, że poza terenem zakładu nie będą przekraczane dopuszczone normy (…). Obowiązkowym elementem realizacji inwestycji musi być jednak system oczyszczania gazów odlotowych.

- ochronę klimatu akustycznego:

Wykonane obliczenia akustyczne (…) wykazały, że na terenach chronionych akustycznie nie będą przekraczane dopuszczalne normy (…). W związku z tym nie jest konieczne stosowanie dodatkowych rozwiązań technicznych i architektonicznych, mających na celu ograniczenie uciążliwości spowodowanej hałasem. Nie będą zatem przekraczane dopuszczalne normy, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r.” Przewidywany poziom hałasu ma – wg autorów „Raportu” – nie przekraczać poziomu 31,6 Db, tak w dzień, jak i w nocy.

- ochronę wód powierzchniowych i podziemnych:

Na etapie eksploatacji zużycie wody wyniesie ok. 40 m sześciennych w skali roku.” Woda pobierana będzie z miejskiej sieci kanalizacyjnej a ścieki odprowadzane będą do sieci kanalizacyjnej. Wniosek płynący z „Raportu”: „Nie przewiduje się działań, które mogą powodować wprowadzenie zanieczyszczeń do wód podziemnych i powierzchniowych.” (…) „Nie ma potrzeby wprowadzania działań chroniących wody powierzchniowe i podziemne z uwagi na brak oddziaływania.”

- ochronę powierzchni i krajobrazu:

Zmiana w krajobrazie, związana z realizacją Przedsięwzięcia, będzie nieznaczna (a najprawdopodobniej nieomal niezauważalna) ze względu na aktualny stopień przekształcenia terenu i sposób jego zagospodarowania w kierunku przemysłowym.” Autorzy mają tu na myśli istniejącą tam i działającą incydentalnie kotłownię gazową.

Potencjalna ingerencję w krajobraz powinny ograniczyć nasadzenia drzew proponowane w południowej części działki, stanowiące także dodatkową izolację akustyczną. Wszelkie działania związane z dowozem paliwa do kotłowni i odbiorem odpadów technologicznych będą odbywały się wewnątrz hali kotłowni, w pomieszczeniach ze szczelnym podłożem, co uniemożliwi przedostawanie się do gleb szkodliwych substancji zawartych w paliwie, czy odpadach poprocesowych. Zaproponowany do zastosowania system oczyszczania spalin również zapewni brak depozycji zanieczyszczeń do gleb.

- ochronę fauny i flory:

(…) nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na świat roślin i zwierzęcy ze strony zanieczyszczeń.” Znalazło się jednak zastrzeżenie dotyczące ropuchy szarej, która z sobie wiadomych względów pokochała tę okolicę. Czytamy, że w okresie budowy kotłowni: „(…) należy uwzględnić okres migracyjny ropuchy szarej (…) oraz: „Prace budowlane powinny być prowadzone poza okresem migracji ropuchy szarej, gdyż droga dojazdowa jest wyłączona z ruchu kołowego na cały czas przypadający na okres migracji.”

A w fazie eksploatacji kotłowni:

Na obszarze od znaku oznaczającego początek szlaku migracyjnego (zlokalizowanego ok. 50 m od bramy wjazdowej na teren inwestycji) do bramy wjazdowej, proponuje się zlokalizować ogrodzenie ochronno – naprowadzające dla płazów, naprowadzające płazy na przejście za bramą wjazdową n teren inwestycji. Budowa tego typu ogrodzenia ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów, w tym przypadku żaby Bufo bufo. (…) Parametry ogrodzenia powinny zostać odpowiednio dobrane uwzględniając: wysokość, (poniżej 40 cm), wielkość oczek siatki (5 mm), wkopanie ogrodzenia, by zapewnić jego szczelność (na 15 do 20 cm).

- ochronę ludzi:

Eksploatacja planowanej kotłowni nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, jeżeli zostaną dotrzymane normy określone w przepisach (głównie emisja hałasu i stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym), a zgodnie z przeprowadzona analiza warunki dopuszczalne nie będą przekroczone. Z uwagi na odległość planowanej inwestycji od linii najbliższej zabudowy nie przewiduje się oddziaływań na zdrowie i życie ludzi (lokalnej społeczności), które uzasadniałyby realizacje ponadstandardowych rozwiązań technicznych i architektonicznych, mających na celu ograniczenie uciążliwości związanych z emisja zanieczyszczeń i emisja hałasu. (…) 

Osoby zatrudnione przy obsłudze linii technologicznej mogą być narażone przede wszystkim na negatywny wpływa hałasu i wibracji ze strony pracujących elementów składowych instalacji, ewentualnie na kontakt z dowożonym paliwem, czy czasowo magazynowanymi a następnie odbieranymi odpadami poprocesowymi (w tym z systemu oczyszczania spalin)

W tym miejscu autorzy „Raportu” zalecają używanie przez pracowników słuchawek, ubrań roboczych, rękawic i ścisłego przestrzegania przepisów BHP.

- ochronę przed negatywnym oddziaływaniem odpadów:

(…) z uwagi na to, że materiałem wsadowym do instalacji będzie paliwo RDF, które nadal ma status odpadu, należy uznać, że z punktu widzenia gospodarki odpadami instalacja będzie miała pozytywne znaczenie. (…) Na dowód postawionej tezy czytamy następujące uzasadnienie: „Według założonych bilansów w instalacji będzie przekształcane rocznie ok. 2681 Mg (2681 ton) paliwa RDF, a powstanie 134 Mg (134 tony) odpadu o kodzie 19 01 12 i 74 Mg (74 tony) odpadu o kodzie 19 01 15. Odpady zostaną przekazane do unieszkodliwienia profesjonalnym odbiorcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

(…) Ograniczenie ilości powstających odpadów realizowane jest poprzez ścisłe przestrzeganie reżimu technologicznego i właściwą eksploatację instalacji, pozwalająca zminimalizować możliwość wystąpienia awarii urządzeń. Ponadto dzięki selektywnej zbiórce odpadów, stosowaniu odpowiednich metod magazynowania oraz przekazywaniu odpadów właściwym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwienia, możliwe jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko.

C.d.n.