piątek, 1 sierpnia 2014

Żabka szara wpływowa

W UMiG znajduje się raport dotyczący oddziaływaniu na środowisko inwestycji: „Budowa obwodnicy Góry”. Przypomnieć należy, że Stara Góra położona jest w granicach obszaru chronionego „Dolina Baryczy”. W rozdziale „Raportu”: „Opis wszystkich przypuszczalnych oddziaływań na obszary Natura 2000” znajdujemy: „Podsumowanie oddziaływań na obszary chronione” odnajdziemy tam taki bardzo ważny zapis:

Analiza wpływu przedsięwzięcia (budowy obwodnicy – przyp. moje) na obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 dolina Dolnej Baryczy, ze względu na wszystkie zidentyfikowane oddziaływania nie wykazała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony obszaru.

Jednym słowem można budować obwodnicę Góry, ale pod warunkiem: „minimalizacji bariery (obwodnicy – przyp. moje) w lokalnym korytarzu ekologicznym." Oto jedna z barier, która należy pokonać.

Na stronie 79 tego dokumentu znajduje się rozdział „Płazy i gady”, który przytoczę Państwu w całości.

Żaba trawna, żaby zielone, ropucha szara zasiedlają wilgotny teren, głównie łąk, ale również lasów. Wszystkie te gatunki rozmnażają się na terenie glinianek, a ropucha szara licznie w stawie na terenie Starej Góry (staw nr 1), ale także w mniejszych ilościach w pozostałych oczkach wodnych. Najistotniejszym zagrożeniem są zmiany prowadzące do zaniku oczek wodnych lub zanieczyszczenia wód tych zbiorników. Tereny te są istotne dla rozmnażania się lokalnych populacji. Badano czy obwodnica będzie barierą między terenami, na których ropuch szara, żaba trawna mają siedlisko poza sezonem rozrodczym, a miejscem rozrodu. Stwierdzano, że wędrówka odbywa się głównie istniejącymi dolinami cieków. Dlatego zaproponowana dwa przejścia dla tej grupy zwierząt i zachowanie stawów na terenie Starej Góry z zabezpieczeniem drogi przed wkraczaniem płazu w okresie wiosennych wędrówek.
Strona 117 tegoż dokumentu:

W celu ochrony elementów fauny oraz minimalizacji efektu barierowego należy:

1. Zachować miejsce rozrodu płazów w stawie nr 1 na terenie Starej Góry. Należy zachować zbiorniki wodne w Starej Górze zwłaszcza staw nr 1, w którym stwierdzono liczną populację ropuchy szarej oraz stawa nr 2, jako miejsce zastępcze dla populacji po drugiej stronie drogi. 
Zabezpieczenie dróg przed wkraczaniem na nie płazów w okresie wiosennych wędrówek i wyjścia młodych płazów ze zbiorników (od połowy marca do sierpnia) poprzez stały element w postaci barier uniemożliwiających wejście na jezdnię w kształcie litery U lub coroczne ustawiane bariery tymczasowe w postaci płotków.


Ten fragment „Raportu” rozwiewa chyba wszystkie domysły i niedorzeczności dotyczące jednego z powodów opóźnienia w budowie obwodnicy. Faktem jest, że za późno wzięto się do opracowania tego dokumentu i stąd obecne opóźnienia.

Jedna z wersji przebiegu obwodnicy zakładała, że dwa wymienione w "Raporcie" stawy ulegną częściowemu zasypaniu, by poprowadzić tamtędy obwodnicę wraz z obwodnicą (patrz: mapa). Sentencja "Raportu" wyklucza takie rozwiązania, jak mieli Państwo okazję przeczytać.