czwartek, 7 sierpnia 2014

"Szóstka" - faworyt inwestora

W czerwcu br. Pracownia Projektowa "Ars Vitae" z Wrocławia przedłożyła: "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zadania inwestycyjnego: Budowa obwodnicy Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Drogi dojazdowe do mostu ma Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów - Góra wraz z obwodnica Góry."

Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zleceniodawcą wykonania "Raportu..." był Zakład Usługowo - Projektowy "WIR" z Wrocławia (projektant obwodnicy)

Dokument jest pasjonujący! Zawiera ponad 200 stron informacji na temat nie tylko przebiegu obwodnicy Góra, ale też flory, fauny, klimatu, powietrza atmosferycznego, poziomu klimatu akustycznego,  wiatrów, gatunków drzew, przewidywanego natężenia ruchu drogowego itp.
"Sz óstk
Opracowanie samej tylko "waloryzacji przyrodniczej" zajęło autorom "Raportu ..." trzy lata. Teren pod kątem przebiegu obwodnicy badano już od 2011 r.,  (sierpień do listopada). Badania powtarzano w kolejnych latach: 2012 i 2014.

"Zbadano cały teren, w tym bardziej szczegółowo sprawdzono miejsca, gdzie spodziewano się występowania płazów zwłaszcza w okresie wędrówek do miejsc rozrodu. Dokonano przeglądu terenu objętego planowanym przedsięwzięciem. Badano obszar przedsięwzięcia i obszary bezpośrednio do niego przyległe w pasie 100-300 metrów, w uzasadnionych wypadkach sprawdzając też fragmenty obszaru" - czytamy w "Raporcie ...".

Autorzy "Raportu ..." stawiają przysłowiową "kropkę nad i" w kwestii przebiegu planowanej obwodnicy:

"Wariant uznany za najkorzystniejszy, przeznaczony do realizacji i o najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko oznaczony numerem 6 przebiega przez tereny łąk i pastwisk, tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowo-usługowej oraz tereny aktywności gospodarczej."
(...)
"Wariant 6, w którym projektowana droga o założonych parametrach technicznych klasy G, omija tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej miejscowości Góra, biegnąc po zachodniej stronie miasta Góra, omija również tereny chronionego krajobrazu po południowej stronie miejscowości Stara Góra i miasta Góra – jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć."
A oto nieco szczegółów dotyczących obwodnicy:

"Projektuje się budowę odcinka drogi nr 323 odchodzącego od starej trasy drogi nr 323 na południu przed miejscowością Stara Góra, przecinającego drogę gminną w miejscowości Stara Góra, następnie biegnącego przez tereny rolne na północ w kierunku drogi wojewódzkiej nr 324, przechodzącego ją i dalej biegnącego przez pola, przecinając drogę powiatową nr 1069, włączającego się do istniejącej drogi woj. 323 na północ od miasta Góra (wylot w kierunku Leszna) przed istniejącym obiektem mostowym na cieku naturalnym."
(...)
"Skrzyżowania z drogą woj. nr 324, drogą powiatową nr 1069, drogą gminną w m. Stara Góra oraz włączenie do drogi woj. nr 323 na północ od miasta Góry – przewiduje się jako skrzyżowania skanalizowane typu rondo. Włączenie drogi powiatowej do projektowanej obwodnicy – poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej długości ok. 350 m i włączenie do projektowanego skrzyżowania typu rondo nowoprojektowanej obwodnicy z istniejącą drogą wojewódzką na północ od miasta Góra."
(...)
"Projektowana droga omija tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej miejscowości Góra biegnąc po zachodniej stronie miasta Góra, omija również tereny chronionego krajobrazu po południowej stronie miejscowości Stara Góra i miasta Góra oraz siedliska chronionych okazów przyrodniczych. Trasa obwodnicy w Starej Górze przecina tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej w miejscu możliwie najmniej zabudowanym i na odcinku możliwie najkrótszym. Dzięki temu cały tranzytowy ruch pojazdów ciężkich zostanie przeniesiony z ciasnej, gęsto zabudowanej ulicy Starej Góry tj. aktualnej trasy drogi wojewódzkiej na przystosowaną do tego natężenia ruchu obwodnicę w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa użytkowników i zwiększenia przepustowości."
(...)
"Przewiduje również budowę chodników wraz z przejściami dla pieszych w rejonie projektowanego skrzyżowania z drogą gminną w m. Stara Góra wraz z zapewnieniem prawidłowego odwodnienia oraz usunięciem kolizji z istniejącymi sieciach uzbrojenia terenu. Budowa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz zwiększenie przepustowości drogi poprzez wyeliminowanie przejazdu przez centrum ciasno zabudowanej miejscowości Góra."
(...)
"Projekt zakłada budowę obwodnicy o podstawowych parametrach:
1. klasa drogi: G 1/2,
2. kategoria ruchu: KR4:  Vp = 50 km/h (w terenie zabudowanym) i Vp = 70 km/(poza terenem zabudowanym)
3. szerokość jezdni: 7,00 m,
4. szerokość obustronnej opaski: 2 x 0,50 m,
5. szerokość poboczy gruntowych: 1,50 m,
6. nośność nawierzchni : 115 kN/oś,
7. szerokość chodnika: min. 2,00 m,
8. długość projektowanego odcinka: około 3538 m."
(...)
"Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 posiadał będzie 3 powiązania z innymi drogami publicznymi:
1. W km 0+591,200 – skrzyżowanie typu rondo małe z drogą gminną nr 100765D klasy L o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5–6,0 m.
2. W km 1+942,410 – skrzyżowanie typu rondo średnie z drogą wojewódzką nr 324 klasy G o nawierzchni bitumicznej, szerokości 6,0 m
3. W km 3+400,445 –skrzyżowanie typu rondo średnie z drogą powiatową nr 1069 klasy Z o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,0–6,0 m."
(...)
"Działki rolne usytuowane wzdłuż projektowanej obwodnicy będą skomunikowane poprzez istniejące i projektowane zjazdy oraz drogi dojazdowe. Ilość zjazdów z obwodnicy ograniczono do niezbędnego minimum."