środa, 7 stycznia 2015

Oczyszczalnia w aglomeracji

Czernina i Czernina Dolna - zdjęcie satelitarne Google Maps

W połowie 2015 roku ma zostać zakończone: „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa oczyszczalni ścieków aglomeracja Czernina Dolna”.

Jest to najważniejsze zadanie inwestycyjne naszej gminy w 2016 r., którego realizacja rozpocznie się w br. Koszt wybudowania oczyszczalni ma zamknąć się kwotą 3.097. 000 zł. Realizacja tej inwestycji ma zakończyć się w roku 2016. W roku bieżącym gmina wyda na dokumentację oczyszczalni kwotę 25.000 zł. oraz poczyni starania dotyczące zdobycia wszelkich pozwoleń na realizację tej inwestycji.

Projektowana oczyszczalnia ma opierać się na oczyszczaniu ścieków metodą mechaniczno – biologiczną. Proces oczyszczanie ścieków ma się odbywać w technologii SBR (sekwencyjne biologiczne reaktory), która odbywa się w cyklu 12 lub 24 godzinnym. W procesie tym można wyróżnić 5 faz, z których końcowa polega na usunięciu z reaktora oczyszczonych ścieków i wprowadzenie do niego nowej porcji ścieków do oczyszczenia.

Pomiar ścieków ma odbywać się za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego. Stacja zlewna ma mieć przepustowość 80 m sześciennych na godzinę. W niej ma być mierzona kwaśność ścieków również ich temperatura i przewodność. Dodatkowo ma się tam znaleźć przepływomierz ścieków.

W przypadku braku energii elektrycznej przewidziano awaryjne zasilanie w postaci agregatu.

Część osadowa oczyszczalni powinna zawierać zbiornik osadu nadmiernego i urządzenia do jego odwadniania. Na oczyszczalni przerabiany będzie tylko osad z oczyszczalni Czerninie.

By wyeliminować odór i hałas dobiegający z oczyszczalni ścieków planuje się instalację:

- stacji dmuchaw,
- zbiorników bioreaktorów,
- budynek technologiczny i urządzenia gospodarki osadowej muszą być zabezpieczone przed odorem,
- pas zieleni ochronnej w celu eliminacji przedostawania się odoru na dalszą odległość.

Wszystkie pomosty, barierki, schody, które nie będą w kontakcie ze ściekami zaprojektować mają zostać ze stali żarowo – cynkowej, a materiały narażone na kontakt ze ściekami zaprojektowane w wersji nierdzewnej, tak jak całe rurowanie.

Zbudowana zostanie droga z Czerniny Dolnej do oczyszczalni o długości ok. 1300 mb. Do oczyszczalni doprowadzona zostanie sieć wodociągowa o długości ok. 750 mb. Zasilanie oczyszczalni nastąpi przez budowę linii napowietrznej, która poprowadzona zostanie od istniejącej już linii SN 20 kV.

Projektowana oczyszczalnia ma obsługiwać aglomerację Czernina, w skład której wchodzą następujące miejscowości: Czernina i Czernina Dolna. Wg stanu mieszkańców na 7.03.2014 r. w Czerninie zamieszkuje na pobyt stały 811 mieszkańców (tymczasowo – 11) a w Czerninie Dolnej 287 mieszkańców jest zameldowanych na pobyt stały (4 czasowo). Łącznie wiec oczyszczalnia ścieków odprowadzi ścieki od 1098 osób zamieszkach w tych dwóch miejscowościach.