poniedziałek, 12 stycznia 2015

Dwie czerwone kartki


W Regionalnej Izbie Obrachunkowej oceniono 9 grudnia 2014 r., projekty dwóch uchwał, które przedłożył do oceny Zarząd Powiatu Górowskiego.

By nie przedłużać i nie wzmacniać niepotrzebnie napięcia powiem, że RIO negatywnie zaopiniowała oba przedłożone jej projekty uchwał. Dotyczy to zarówno projektu uchwały budżetowej naszego powiatu na rok 2015, jak też towarzyszącej budżetowi uchwale określającej Wieloletnią Prognozę Finansową.

W stosunku do projektu uchwały o WPI wrocławskie RIO wskazało na: „niezachowanie relacji, o której mowa w art. 243 u.f.p (ustawy o finansach publicznych) w latach 2015 – 2017 będzie wyższy niż wynika z programu postępowania naprawczego (…)”.

RIO wskazuje również, że zawarte w projekcie uchwały o WPI kwoty są obecnie nierealne, co wynika z faktu, że zakładano otrzymanie z budżetu państwa pożyczki w wysokości 11.800.000 zł. Jak wiadomo pożyczki takiej budżet państwa powiatowi nie udzielił. A zamiar był taki, że środki z tej pożyczki miały posłużyć na spłatę odszkodowania dla „Chemeko – System” (wówczas gdy o pożyczkę zabiegano) oraz zapłacenie 2,9 mln zł dla ZUS z tytułu przejętych po SP ZOZ należnościach wobec ZUS.

W tej sytuacji RIO zauważa, że: „konieczna jest zmiana wartości przyjętych wydatków bieżących, tak by uwzględniały one spłaty zobowiązań wobec ZUS i z tytułu odszkodowania.” Ponadto wg RIO: „przedłożony projekt nie spełnia wymogu realistyczności”.

Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu na rok 2015 jest również negatywna. RIO zauważył, że wynik bieżący budżetu na rok 2015 w wysokości 177.102 zł jest o 500.000 zł niższy niż zakładano w programie naprawczym. Tu również RIO stwierdza, że wpływa to negatywnie na indywidualny wskaźnik zadłużenia, a ponadto, iż w latach 2015 – 2017 nastąpi znaczne pogorszenie wysokości tego wskaźnika.

W negatywnej opinii dotyczącej projektu budżetu powiatu na rok bieżący ponownie odnajdujemy zarzut, że założenia budżetowe ułożone zostały pod kątem otrzymania pożyczki z państwa. Podkreśla się również, że założenia programu naprawczego nie zostały zrealizowane a to oznacza konieczność dokonania zmian w wydatkach bieżących.

Dzisiaj radni otrzymali materiały na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się 29 stycznia. Z otrzymanych materiałów wynika, że w poprawionym budżecie na 2015 rok dokonano pożądanych przez RIO zmian.