czwartek, 15 stycznia 2015

Budżetowa fata morgana

Radnym powiatowym przesłano drugi projekt budżetu na rok 2015. Jest on odmienny od projektu przedstawionego przez Zarząd Powiatu, którego założenia tak bezlitośnie sponiewierało wrocławskie RIO wydając opinię negatywną, o czym informowałem.

Zarząd Powiatu planuje, iż w roku 2015 dochody powiatu wyniosą 38,3 mln zł. Po stronie wydatków zapisano kwotę 38,023 mln zł.

Zaplanowano sprzedaż majątku powiatu na kwotę 1,025 mln zł. W tej kwocie mieści się żałosne 625 tys. zł., które wpłyną na konto powiatu z tytułu sprzedaży naszego szpitala. Kwota ta powiększona ma zostać o jakiś znikomy procent z tytułu inflacji w roku 2014. Fachowcy twierdza, że za rok 2014 wyniesie ona 0,4%. Resztę brakującej do 1,025 tys. zł planuje się pozyskać ze sprzedaży mienia stanowiącego własność powiatu. Z cenniejszych sreber pozostały: internat, na sprzedaż którego będzie ogłoszony już trzeci przetarg, siedziba po straży pożarnej (tu uzyskaną dolą będzie trzeba podzielić się z wojewodą). Te „sreberka” są mało chodliwe, ale uparcie wystawiane na licytację.

Jest też i nuta optymistyczna w projekcie uchwały. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 300 tys. zł.

Dochody własne powiatu mają w roku 2015 wynieść 11,272 mln zł., co stanowi 29,42% ogółu dochodów naszego budżetu. Najbardziej znaczącymi pozycjami, które składają się na tę kwotę są: udział w podatku PIT – 3,9 mln zł., wpływy z usług – 2,89 mln zł., pozostałe dochody własne – 1,455 mln zł, wpływy z opłaty komunikacyjnej – 1,1 mln zł.

Na te cyfry te należy patrzeć z mocnym przymrużeniem oka. Doświadczenie bowiem dowodzi, iż cyferki te są bardzo często mało realne, co wychodzi w trakcie roku budżetowego. Państwo znają księgową zasadę, że lewa „winien” i „ma” mają grać. Jak śpiewał Kaczmarek: „Pero, pero, bilans musi wyjść na zero”

Na dochody powiatu składają się subwencje od państwa: oświatowa, wyrównawcza i część równoważąca subwencji ogólnej. Razem nazywają się one subwencją ogólną. Na rok 2015 wysokość subwencji ogólnej ma wynieść 17,275 mln zł., co stanowi 45,08% ogółu dochodów powiatu.

W ramach subwencji oświatowej otrzymamy 10,819 mln zł. Zapisane w projekcie uchwały budżetowej wydatki na oświatę mają wynieść w roku 2015 – 11.821 mln zł. Wynika z tego, że do oświaty dołożymy 1,02 mln zł. Pytanie: z czego? Odpowiedź: z zaklinania rzeczywistości.

Najwięcej ma uzyskać Zespół Szkół w Górze, bo 4,9 mln zł. Płace stanowią 4,27 mln zł., co stanowi 86,35% ogółu wydatków.

Liceum Ogólnokształcące otrzyma 2,231 mln zł., a wydatki na płace pochłoną 1,867 mln zł (84,09% budżetu tej jednostki).

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ma zaplanowaną w budżecie kwotę 1,646 mln zł., z czego na płace 1,137 mln zł (69,06% budżetu).

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu otrzyma 1,62 mln zł., a na płace wydatkowane zostanie 1,476 mln zł., czyli 91,14% budżetu tej szkoły.

Przy tej placówce znajduje się również internat, na utrzymanie którego w roku 2015 przeznaczyć ma się 1,426 mln zł., a w kwocie tej znajdują się środki na płace w kwocie 1,148 mln zł (80,5% budżetu internatu).

Kolejna placówka to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, która ma dostać niespełna 0,6 mln zł. Na wynagrodzenia w tej placówce zaplanowano kwotę 0,548 mln zł (91,54% budżetu).

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Górze ma otrzymać 0,831 mln zł., z których na płace przeznaczono 0,730 mln zł (87,92% całości wydatków).

Dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji (hala „Arkadia”) kierowanego przez dyrektora Tomasza „Kopiuj – Wklej” Krysiaka zaplanowano przekazać 0,461 mln zł. Na wynagrodzenia wydać dyrektor „Kopiuj – Wklej” 0,324 mln zł, czyli 70,34% otrzymanych środków.

A teraz są dwie wiadomości. Zacznę od dobrej. Kierowcy! Będzie lepiej! W projekcie uchwały budżetowej na rok 2015 zapisano, że na „prace modernizacyjne na drogach powiatowych” będą pieniądze. Hosanna! Fura kasy się sypnie! Dróg powiatowych mamy 282 km i statystycznie rzecz biorąc na modernizację 1 km drogi rządząca koalicja przeznaczyła 711 zł! Aj! Będzie się działo na powiatowych drogach za te 0,2 mln zł. zapisane w budżecie! Aż resory będą trzeszczały.

Wydatki na utrzymanie Rady Powiatu nie są tak szalenie rozwiązłe jak na drogi, bo wyniosą tylko 0,14 mln zł. W innym wygląda ujęciu wydatek ten wygląda nieco inaczej. Po przeliczeniu bowiem ilości radnych (15, z których niepodlegające opodatkowaniu diety pobiera 13) na pieniądze przeznaczone na utrzymanie dróg wyjdzie nam, że utrzymanie 1 radnego kosztuje rocznie 9360 zł. Tak więc kierunek jest słuszny, bo jak wiadomo drogi mogą być niedoinwestowane, ale radni absolutnie nie!

Znakomicie funkcjonujący Dom Opieki Społecznej we Wronińcu otrzyma z dotacji od budżetu państwa 0,589 mln zł., ale jego łączny budżet wyniesie 2,576 mln zł. Wynika to z tego, że dochody własne tej placówki kształtują się na poziomie ok. 1,9 mln zł.

Sukces tej placówki leży - moim zdaniem – w tym, że dyrektor Piotr Grochowiak jest bezpartyjny a więc ma wysokie kwalifikacje zawodowe, by tą placówką zarządzać. Nie tam jakieś socjologie, politologie, resocjalizacje i podobne fikołki – koziołki. Ponadto już trzecią kadencję jest doradcą ministra od pracy i polityki społecznej. I to doradcą bezpartyjnym!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie też ma się dobrze pod rządami kierowniczki Bożeny Merty. Na ten rok PCPR uzyska 2,686 mln zł. Koszt funkcjonowania jednostki wyniesie 0,338 mln zł., czyli 12,5%. To w gestii tej placówki leżą sprawy związane z osobami niepełnosprawnymi, kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych, co jest czynione w bardzo wyjątkowych sytuacjach, wypłaty na rzecz dzieci pozostających w rodzinach zastępczych.

Cała ta sfera to materia niezwykle trudna i wymagająca taktu oraz wielkiej wrażliwości. Miejmy nadzieję, że w tym roku dzieci z rodzin Zastępczych na czas będą otrzymywały swoje pieniądze. Przypomnę, że w roku ubiegłym tak nie bywało, bo starostwo opóźniało wypłaty, by ratować własne cztery literki. I jeszcze łgali, że to nieprawda!

Szykuje się też w roku 2015 wielkie show w dziedzinie kultury i ochronie dziedzictwa narodowego. W budżecie starostwa zaplanowano na ten cel aż 3000 zł! Podobno szykuje się wielki hit! Ma być wielki koncert „Wronowianek”, a a cappella śpiewać mają starosta i wicestarosta. Pieśń, która zamierzają - podobno – wykonać ma taki oto refren:

Pisać, czytać?
Nie bardzo!
Zostać radnym?
Proszę bardzo!

Aż się już dzisiaj cieszę na ten koncert!

Bez środków nie pozostanie też Powiatowy Urząd Pracy, którym tak kompetentnie kieruje Barbara Murlik. Na rok 2015 budżet tej jednostki ma wynosić 1,458 mln zł., z tego place pochłoną 1,287 mln zł. Oczywiście do tego należy dołożyć dotacje na składki zdrowotne płacone za bezrobotnych (1,986 mln zł).

Łącznie na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wydane zostanie 6,721 mln zł.

I tak pokrótce wygląda projekt budżetu powiatu górowskiego na rok 2015. 29 stycznia odbędzie się sesja Rady Powiatu, na której zostanie przyjęty lub odrzucony. Z tym ostatnim wariantem sobie grubo zażartowałem! No, jeszcze swoje zdanie musi powiedzieć RIO.


Sesję poprzedza obrady komisji, podczas których radni pochyla się nad zawiłościami budżetowymi i w swoich wielce analitycznych umysłach nicowali będą paragraf po paragrafie (tu tez sobie grubo zażartowałem). Przewodniczący komisji budżetu – radny mgr inż. Marek „Bananowy Uśmiech” Biernacki, wybitny znawca zagadnień finansów samorządowych i energetyki, tytan myśli samorządowej, ekspert od felg o uznanej sławie pomiędzy Odrą a Bugiem, zawołany miłośnik śpiewu głuchych słowików, koneser lamp i błotników, z całą pewnością będzie bardzo krytycznym recenzentem przedłożonego budżetu (tu zażartowałem sobie kosmiczne grubo!).