środa, 22 maja 2013

Przegląd przedsesyjny


24 maja o godzinie 10.00 odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Górze. Program sesji liczy sobie 31 punktów. Najważniejszym z punktów obrad będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza Góry za rok 2012.

W materiałach sesyjnych znajduje się wiele ciekawych informacji. I tak w roku 2012 Rada Miejska podjęła 99 uchwał. 8 z nich zostało zakwestionowanych w arach nadzoru prawnego wojewody a 1 przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. W przypadku 7 uchwał stwierdzono ich nieważność. 67 podjętych w 2012 roku uchwał zostało zrealizowanych, 28 jest w trakcie realizacji a 4 nie zostały wykonane.

Radni otrzymali również informację z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. W ubiegłym roku 11 organizacji pozarządowych złożyło wnioski konkursowe na realizację zadań publicznych. Gmina podpisała 10 umów na łączną kwotę 286.500 zł. Całkowity koszt realizacji zadań wyniósł 355.856,50 zł.

Najwięcej środków finansowych gmina przekazała na zadanie: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” – 241.500 zł. Na zadanie związane z przeciwdziałaniem patologiom społecznym gmina wyasygnowała 45.000 zł.

Największym beneficjentem pierwszego zadania został Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Góra, który otrzymał dotację w wysokości 155.000 zł.
Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Czernina otrzymała 35.500 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Górze – 30.000 zł. Szkolny Związek Sportowy dostał 29.000 zł, Caritas przy parafii w Kłodzie Górowskiej – 10.000 zł, Ludowy Zespół Sportowy „Barycz” Osetno – 7000 zł. Reszta ubiegających się o dotację otrzymała kwoty od 7000 – 2000 zł.

Wśród projektów uchwał znajdują się dwa, które dotyczą: „udzielenia pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego.” Projekty tych dwóch uchwał odnoszą się do dwóch inwestycji. Pierwsza to budowa ścieżki rowerowej na trasie Góra – Jastrzębia. Nakłady na tę inwestycje podzielone zostały po 50% na każdą ze stron. Szacunkowy koszt inwestycji 482.564 zł. Na gminę Góra spada obowiązek zabezpieczenia środków w wysokości 241.282 zł. Drugą inwestycją jest budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 324. Tu poniesiemy wydatek rzędu 548.233 zł.

W pakiecie uchwał sesyjnych znajduje się projekt uchwały zmieniającej budżet na rok 2013. Po przyjęciu tej uchwały budżet gminy Góra na rok 2013 zamknie się kwotą 73.586.309,98 zł po stronie dochodów. Po stronie wydatków budżet naszej gminy ma zamknąć się sumą 75.738.339,42 zł. Prognozowany deficyt budżetu ma wynieść na koniec roku 2013 - 2.152.029,44 zł.

W wykazie zadań inwestycyjnych gminy Góra na okres 2011 – 2013 figuruje 48 zadań inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa wynosi 27.693.390 zł. Zakład się, iż 6.576.056,23 zł na planowane inwestycje gmina pozyska ze środków zewnętrznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010 – 2021 przedstawione zostało prognozowane zadłużenie naszej gminy. Na koniec ubiegłego roku wyniosło ono 44,25% wysokości budżetu. Na koniec roku 2013 nasz dług ma zmaleć do 39,34%. Będzie wówczas wynosił 28.945.405,13 zł. Oczywiście jego spłata rozciągnięta jest do 2021 r. Wówczas na koniec roku dług gminy Góra wyniesie „0”. W roku 2013 planuje się spłatę 6.927.800 zł długu. Jest to najwyższa kwota spłat w okresie 2011 – 2021. W roku 2014 budżet gminy spłaci z tytułu zaciągniętych kredytów kwotę wielokrotnie mniejszą, bo 2.290.000 zł.

Z materiałów sesyjnych dowiadujemy się, iż w roku 2012 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych uzyskał ujemny wynik finansowy. Poniósł stratę w wysokości 64.858,16 zł. Dla uspokojenia dodam, iż starta ta była przewidywana, gdyż ośrodek budował garaż.

Mamy też projekt uchwały dotyczącej porozumienia gminy Góra z gminą Bojanowo. Porozumienie dotyczy odprowadzania ścieków z Borszyna Wielkiego i Małego do sieci sanitarnej gminy Bojanowo. Planuje się, że instalacją sanitarna, którą wybuduje się dla tych dwóch wsi zostanie podłączona do instalacji w Giżynie. To rozwiązanie ma przynieść oszczędność przy planowanej budowie sieci kanalizacji sanitarnej w tych wsiach, co ma nastąpić w 2015 r.

Rada Miejska zmieni również plan zagospodarowania przestrzennego w związku gminy w związku z wyznaczeniem przebiegu dwustronnego zasilania liną wysokiego napięcia 110 kV. Linia pobiegnie do nas z GPZ Rawicz. Znany jest już wykonawca tej inwestycji. Jest nim PBE Elbud z Plewisk pod Poznaniem.

Na mocy uchwały przekształceniu ulegnie również szkoła w Glince. Dotychczas istnieją tam szkoła i przedszkole, które to placówki są samodzielnymi bytami. Nastąpi połączenie obu tych jednostek oświatowych w jedną: Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Glince. Gmina chce obniżyć koszt funkcjonowania oświaty. Założenie jest takie, że do tej szkoły uczęszczać będą dzieci niepełnosprawne. Ustawa nakazuje gminom dowożenie uczniów niepełnosprawnych do specjalistycznych placówek oświatowych lub refundowania im kosztów takiego przejazdu. Dotąd na terenie naszego powiatu istniała tylko jedna placówka, gdzie dzieci niepełnosprawne pobierały naukę. Jest to Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wąsoszu. Z terenu naszej gminy dojeżdżało tam 43 uczniów. Poza tym do szkół specjalnych w Lesznie, Wschowie i Wrocławiu – 9. Władze gminy liczą, że uda im się przechwycić te dzieci. A warte są one tego zabiegu ze względu na zwiększoną subwencję oświatową na te dzieci. Kwota jest kilkakrotnie większa niż ta, którą gmina otrzymuje na dzieci zdrowe.