środa, 30 kwietnia 2014

Obszar biedy

Podczas wczorajszej sesji Rady Miejskiej radni zapoznali się i przyjęli „Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze za 2013 r.” Jak czytamy w dokumencie: „Głównym celem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze, w 2013 r. było ograniczenie marginalizacji osób i rodzin poprzez wspieranie zmierzające do zaspokojenia niezbędnych im potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.”

 W roku 2013 wzrosła w naszej gminie ilość osób zmuszonych do szukania pomocy w OPS –e na skutek nalezienia się w trudnej sytuacji życiowej. Z pomocy OPS – u zmuszonych było skorzystać 3481 osób z 1347 rodzin. W stosunku do roku 2012 ilość osób zmuszonych do korzystania z pomocy OPS – wzrosła o 241. Jeżeli popatrzymy na skalę tego problemu z punktu widzenia demografii w skali gminy, to z różnych form pomocy oferowanej przez OPS korzystało w roku 2013 ok. 16,91% mieszkańców gminy Góra. W roku 2012 odsetek ten wynosił 15,61%.

 Najczęstszym powodem stania się klientem OPS – u jest ubóstwo. W tej sytuacji znalazło się w 2012 r. 947 rodzin, w których żyło 2627 osób. W roku poprzednim z powodu ubóstwa o pomoc do OPS z powodu ubóstwa – u zwróciło się 1061 rodzin, skupiających 2872 osoby.

Drugim powodem, dla którego mieszkańcy naszej gminy staja się petentami OPS – u jest wysoka stopa bezrobocia na naszym terenie. Z powodu braku pracy i zasiłku dla bezrobotnych, o pomoc w roku 2012 zwróciło się do OPS – u 2381 osób (819 rodzin) a w roku sprawozdawczym (2013) liczba takich osób zwiększyła się do 2715 (946 rodzin).

Długotrwała lub ciężka choroba jest również jedna z przyczyn (trzecią w kolejności), z powodu której mieszkańcy naszej gminy musza udać się do OPS – u. W roku 2012 OPS odnotował w swoich statystykach 353 takie przypadki a rok później 380.

Czwartym w kolejności powodem zmuszającym mieszkańców naszej gminy do skorzystania z pomocy OPS – u jest niepełnosprawność. W roku 2012 liczba osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy OPS – u wynosiła 353, to w roku 2013 zwiększyła się do 380.

Kolejnym (piątym w ujęciu statystycznym) powodem, dla którego ludzie zmuszeni są do korzystania z pomocy OPS – u jest bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Z tego powodu OPS objął w 2012 r. opieką 843 osoby żyjące w 232 rodzinach. W roku 2013 sytuacja uległa nieznacznej delikatnej poprawie. Liczba rodzin objętych z tego powodu opieką zmniejszyła się o 4 (228 rodzin) a wraz z tym zmalała liczba osób w rodzinach do 837.
 
OPS opiekuje się również osobami, które zaliczone są do kategorii: „potrzeba ochrony macierzyństwa.” W roku 2012 rodzin, które zaliczono do tej kategorii wymagającej pomocy OPS –u, było 99 (liczba osób w rodzinach 588) a w roku sprawozdawczym (2013) 91 (osób w rodzinach 539).

 Pamiętać należy tez i o tym, iż w bardzo wielu przypadkach osoby i rodziny korzystające z pomocy i wsparcia OPS – u mają pomoc z kilku źródeł, gdyż nakładać się mogą na siebie takie przypadki, jak bezrobocie i długotrwała i ciężka choroba.

Warto wspomnieć też i o tym, że wg statystyk OPS – u narasta na terenie naszej gminy problem bezdomnych rodzin. W roku 2012 rodzin zakwalifikowanych do tej kategorii było 24 a w roku 2013 już 33. Patrząc na ten problem od strony jednostkowej ująć można to tak: w roku 2012 bezdomność dotykała 32 osoby a rok później już 33.

Pomoc świadczona przez OPS wymaga nakładów finansowych. W 2013 roku przyznał 2021 świadczeń finansowych na łączna kwotę 5.407.149 zł. Zasiłki stałe otrzymywało 130 osobom a ich sfinansowanie pochłonęło 578.566 zł. Zasiłki okresowe otrzymywały 933 osoby i łącznie wypłacono im 2.960.780 zł.

C.d.n.