poniedziałek, 1 sierpnia 2011

Reaktywacja

6 lipca 2011 r. odbyło się 27 posiedzenie Zarządu Powiatu. W nasiadówce uczestniczyli: Piotr Wołowicz (starosta), Paweł Niedźwiedź (wicestarosta) oraz Piotr First -członek Zarządu. Tradycyjnie obecni byli: Wiesław Pospiech- skarbnik powiatu oraz sekretarz powiatu - Elżbieta Kwiatkowska.

W punkcie 3 glos zabrał skarbnik powiatu Wiesław Pospiech, który: „omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr IV//20/11 Rady Powiatu w Górze z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie budżetu Powiatu Górowskiego na 2011 rok. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 300.000zł. i o tę kwotę zwiększa się planowane wydatki budżetu.

Ponadto przenosi się planowane wydatki na kwotę 914.884zł. W związku z przejęciem wszelkich rozrachunków po zlikwidowanym SPZOZ w Górze, w tym podpisaniem z BRE Bankiem Hipotecznym SA w Warszawie umowy w sprawie warunków przejęcia zobowiązań SPZOZ z tytułu umowy kredytu długoterminowego z 2007r. poręczanego przez Powiat Górowski, dokonuje się odpowiednich zmian w budżecie Powiatu Górowskiego na 2011 rok.”

Jak czytamy dalej z godnie z tradycją odziedziczona po poprzednim Zarządzie: „Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.” Tradycyjnie też wszyscy byli za i nikt nie miał pytań.  

W punkcie następnym (4): „Przedstawiony został projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego likwidacyjnego SPZOZ w Górze w likwidacji za okres 1.01.2011 do 25.06.2011 r”.
Wiadomym jest, iż podczas ostatnie sesji Rady Powiatu sprawozdanie to zostało przyjęte, ale należy przypomnieć, że:

Sprawozdanie finansowe likwidacyjne zostało sporządzone na dzień 25 czerwca 2011 r. w związku z zakończeniem likwidacji SPZOZ w Górze. Bilans likwidacyjny po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotę 976.292,49zł. rachunek zysków i strat zamyka się stratą w kwocie -1.471.234,21zł.” Tak, to ujemny utrag szpitala za niespełna 6 miesięcy 2011 roku - 1.471.234,21 zł.
I tu również czytamy sakramentalny już zwrot: „Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.” Projekt przyjęto jednogłośnie.

W punkcie 5: „Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu o utracie mocy obowiązującej uchwały XLII/183/10 Rady Powiatu w Górze z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zamiaru przekształcenia LO im. A. Mickiewicza w Górze poprzez likwidację internatu. W związku z koniecznością opracowania „Strategii rozwoju edukacji w Powiecie Górowskim” której zatwierdzenie i rozpoczęcie realizacji ma się odbyć z dniem 1 września 2012 r. wstrzymuje się do tej daty przekształcenia i inne działania o charakterze strategicznym dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Górowski tak, aby te działania wynikały z przyjętej strategii i były z nią spójne. Dotyczy to również przekształcenia liceum poprzez likwidację internatu. Do projektu uchwały nie wniesiono uwag. Głosowanie za przyjęciem projektu uchwały: za- 3 głosy.”

Tak poległ zapowiadany przy obejmowaniu przez starostę Piotra Wołowicza funkcji starosty program efektywnego finansowania oświaty. Świeć Panie nad jego duszą. Programu, rzecz jasna.

Nie mniej nie można rzec, że oświatą się Zarząd Powiatu nie zajmuje. Tak właściwie, to zajmuje się, ale jedną placówką, i to w „sprawach różnych”. W protokole czytamy:

Dyrektor Zespołu Szkół w Górze złożyła wyjaśnienia dotyczące przedstawienia planu naprawczego  jednostki celem  zrównoważenia budżetu. Z pisma wynika, iż brak środków na wynagrodzenia wynika z ograniczeń budżetowych przyjętych w budżecie na 2011 rok. Dyrektor poinformowała, iż podejmie działania polegające na rozważnym dokonywaniu wydatków rzeczowych do minimum jednak zapewniających bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy i nauczania. W celu zminimalizowania kosztów budżetu jednostki Zarząd Powiatu Górowskiego podjął decyzję zobowiązującą Dyrektora szkoły do zatrudniania na zastępstwa, zajęcia dodatkowe ,nadobowiązkowe oraz na godziny nadliczbowe nauczycieli gwarantujących jak najniższe koszty obsługi tych godzin.”

Po przeprowadzeniu tej światłej i niesamowicie odważnej reformy reformy Zarząd Powiatu zajął się kolejnymi ważnymi sprawami.

Komenda Powiatowa Policji w Górze złożyła dwa wnioski o dzielenie dofinansowania . Pierwszy wniosek dotyczy dofinansowania do spotkania w ramach Święta Policji  a drugi wniosek dotyczy dofinansowania II Biegu z Policją.
Spotkanie w ramach Święta Policji będzie odbywać się w dniu 24 lipca br. i będą to dni otwarte Policji oraz w dniu 29 lipca br – uroczysta akademia. Wniosek o dofinansowanie  złożono na kwotę 1500 zł. Zaproponowano udzielenie dofinansowania w wysokości 1000zł i za tą propozycją przeprowadzono głosowanie: za- 3 głosy. Dofinansowanie zostało udzielone.”

Drugi problem:

II Bieg z Policja odbywać się 27 sierpnia br. Planuje się udział ok. 300 osób. Dystans biegu wynosi 10 km, trasa jest atestowana. W ramach biegu zostanie rozegrana klasyfikacja II Mistrzostw Polski Policjantów na tym dystansie. Wniosek opiewa na kwotę 6000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zabezpieczenia trasy, utrzymanie strony internetowej, zakup pucharów. Zaproponowano udzielenie dofinansowania w wysokości 5000 zł i za tą propozycją przeprowadzono głosowanie: za 3 głosy. Dofinansowanie zostało udzielone.”

Uf!. Kawał dobrej, inteligentnej i twórczej roboty za Zarządem. Rzeczywiście, można wziąć dietę.

Punkt 6 „wolne głosy i wnioski”. Tradycyjnie: nie widzimy, nie słyszymy i nie mamy nic do powiedzenia. Zarząd się rozszedł. Diety wziął.