wtorek, 7 marca 2017

Obietnica staje się ciałem

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał 27 lutego „Postanowienie”, które otwiera drogę do budowy obwodnicy Góry. Przypomnieć należy, że już 17 lutego 2015 r., do RDOŚ we Wrocławiu, wpłynęło pismo burmistrz Ireny Kraszkiewicz z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji tej niezwykle oczekiwanej inwestycji wraz z raportem, który analizował wpływ budowy obwodnicy na środowisko.

Miesiąc później RDOŚ zwrócił się z pismem do naszej gminy, w którym wykazywał braki i niedociągnięcia występujące w raporcie. W tej sytuacji burmistrz Irena Krzyszkiewicz wystosowała pismo do inwestora (DSDiK) z żądaniem uzupełnienia raportu. Inwestor poprawiał raport ale trzykrotnie występował o przedłużenie terminu ostatecznego jego przedłożenie. W końcu w dniu 2 marca do naszej gminy wpłynęło „Postanowienie”, na które jak czytamy w zakończeniu tego 25 stronicowego dokumentu: „nie służy zażalenie”.

Dokument omawia szczegółowe warunki realizacji inwestycji, by prace przy niej i jej eksploatacja w przyszłości, nie poczyniła szkód dla środowiska naturalnego, które rzutowałyby negatywnie na ludzi i przyrodę.

Obwodnica będzie miała 3,54 km długości a do jej realizacji wybrano wariant 6.
Dla mieszkańców ulicy Starogórskiej faktem o kapitalnym znaczeniu jest to, że w chwili oddania obwodnicy do użytku (ma to nastąpić w 2018 r.), zniknie z niej całkowicie ruch samochodów ciężarowych. Będzie dla ich ruchu wprowadzony tam całkowity zakaz.

Początek obwodnicy rozpocznie się w rejonie drogi wojewódzkiej DW 323 na południe od miejscowość Stara Góra. Trasa obwodnicy pobiegnie na północ i przetnie w kolejności:
- drogę gminną Jastrzębia – Stara Góra (nr 100765D) w miejscowości Stara Góra,
- drogę wojewódzką Góra – Jastrzębia (nr DW 324(,
- drogę powiatową Strumienna – Góra (nr 1069D),
- włączy się do drogi wojewódzkiej wiodącej na Leszno (DW 323.
Na wszystkich przecięciach wymienionych dróg z obwodnicą powstaną skanalizowane ronda (w sumie trzy).

Tyko w Starej Górze trasa obwodnicy przebiegała odzie przez tereny zabudowane. Pozostała część trasy przetnie łąki, pola, pastwiska i część terenów ogródków działkowych (ogródki przy drodze na Strumienną). Tylko w Starej Górze zachodzi konieczność wyburzenia 2 budynków  mieszkalnych i 2 budynków gospodarczych. Zagładzie ulegną altanki, namioty foliowe, komórki na narzędzia rolnicze, co nie wymaga pozwolenia budowlanego.

Projekt zakłada, że obwodnica będzie posiadała drogę klasy G1/2, prędkość pojazdów na niej ma wynosić 50 – 70 km/h, szerokość jezdni – 7 m.

Ruch pojazdów na obwodnicy wywołać musi wzrost natężenia hałasu. By nie dopuścić do przekroczenia ego dopuszczalnych norm, zainstalowane zostaną ekrany akustyczne.

Po prawej stronie obwodnicy łącznie ich długość wyniesie 376 m a wysokość od 3 do 4 m. Po lewej stronie obwodnicy długość ekranów wyniesie 784 m. Łącznie zabezpieczenia akustyczne po obu stronach obwodnicy będą miały długość 1160 m.

Podczas realizacji inwestycji wyciętych zostanie ok. 40 drzew (lipa, klon, wierzba). W związku z tym nakazane jest dokonanie nasadzeń drzew i krzewów w ilości co najmniej równej liczbie wyciętych. Miejscem nasadzeń ma być obrzeże drogi. Zaleca się nasadzenia: jesionu wyniosłego, dębu szypułkowego, grabu pospolitego i szypułkowego, wierzby, olszy czarnej, a z krzewów: głogu, kaliny. Zaznacza się przy tym, że sadzonki drzew mają mieć obwody minimalnie od 16 do 18 cm oraz dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę. Nasadzeń należy dokonywać pod nadzorem botanika. W rok po dokonaniu nasadzeń dokonać się ma ich przegląd, w wyniku którego okazy słabe i uschnięte zastąpione zostaną nowymi.

W Starej Górze wykonany zostanie zbiornik wodny o powierzchni dna 140 m2 a na wysokości zwierciadła wody 26 m2. Wiąże się to z likwidacją dwóch stawów w Starej Górze (droga na kopalnię gazu) oraz jednego stawku położonego w rejonie otwartych pól. W wyniku likwidacji tych 3 stawków wyrządzona zostanie szkoda polegająca na zniszczeniu siedlisk ropuchy szarej i żaby trawnej, które to gatunki objęte są ochroną gatunkową. Budowa nowego zbiornika wodnego a być formą rekompensaty przyrodniczej.


I tyle byłoby- bardzo skrótowo - na temat budowy obwodnicy, której powstanie tak bardzo odłożyło się w czasie.