niedziela, 5 marca 2017

Treściwie i szybko

36. sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 3 marca była, jak rzadko, krótka i trwała nieco ponad godzinę. Na jej czas trwania wpłynęły dwa czynniki: tylko 8 uchwał, które w większości nie wywoływały wątpliwości radnych oraz fakt, iż tego dnia delegacja naszego samorządu udawała się w bardzo smutnym celu uczestniczenia w ostatniej drodze wieloletniego wójta gminy Jemielno śp. Czesława Połczyka.

Tradycyjnie sprawozdanie z działalności pomiędzy ostatnią i odbywającą się sesją, czyli z okresu od 17 lutego do 3 marca, złożyła burmistrz Irena Krzyszkiewicz.

W okresie objętym sprawozdaniem szefowa gminy wydała i podpisała 12 zarządzeń, na mocy których udzielone zostały zamówienia publiczne, powołana komisje przetargowe, wydzierżawiono nieruchomości będące własnością naszej gminy.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz poinformowała, że wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej, na podstawie której dokonana zostanie przebudowa budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ul. Piastów, by można tam było utworzyć żłobek na 60 maluchów oraz klub dziecięcy dla 30 bardziej wyrośniętych brzdąców. Do przetargu na wykonanie dokumentacji przystąpiło 9 chętnych, ale zwycięzca musiał być tylko jeden. Została nim Biuro Usług Projektowych Marcina Kaczmarka z Krobi, które zaoferowało się wykonanie projektu za 43.500 zł terminie 70 miesięcy od dnia podpisania umowy. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 120.540 zł.

Wyłoniony został również wykonawca, który dokona utwardzenia terenu przy garażach znajdujących się przy ul. Wierzbowej. Apetyt na wykonanie ej inwestycji miały 3 firmy. Rozpiętość ofert: najniższa – 67.000 zł., najwyższa – 95.704,46 zł. Rawicka firma Marcina Matuszewskiego „Kamieniarstwo Granitlux”, która wygrała ten przetarg ma 30 dni na wykonanie inwestycji, oczywiście od dnia podpisania umowy.

Kolejny rozstrzygnięty przetarg, o którym poinformowała burmistrz Irena Krzyszkiewicz dotyczył również wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, by dokonać wymiany nawierzchni dróg i chodników przy ulicach ks. Konarskiego i Sikorskiego. Chętnych na wykonanie tego zadania było 3. Najniższa oferta wynosiła 7011 zł a najwyższa 31.979,99 zł. Oferta zwierająca najniższą cenę została odrzucona przez komisję przetargową z powodu: „rażąco niskiej ceny”. Dokumentację wykona firma „Rekobe” z Wrocławia a kwotę 14.000 zł. Miała będzie na to 50 dni od dnia podpisania umowy.

Ponadto burmistrz poinformowała, że kolejnych 9 postępowań przetargowych jest w toku.

Radni dowiedzieli się też, że w okresie ostatnich 3 tygodni gmina zbyła dwie nieruchomości. Jedna z nich była nieruchomością niezabudowaną o powierzchni 0,0871 ha i sprzedana została w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 50.668,30 zł brutto (41.210 zł netto). W trybie bezprzetargowym sprzedano natomiast garaż na rzecz dotychczasowego najemcy. Kosztowało to nabywcę 7040 zł netto.

Burmistrz poinformowała również, że w okresie objętym sprawozdaniem nie skorzystała z przysługującego jej prawa i nie umorzyła ani też nie rozłożyła na raty należności podatkowych wobec gminy.

W kwestii działalności Straży Miejskiej radni usłyszeli, że w okresie sprawozdawczym strażnicy 15 razy pouczyli osoby na to zasługujące i wręczyli 1 mandat o wartości 100 zł, na który zapracowała sobie osoba wchodząca w konflikt z ustawą o wychowaniu w trzeźwości. Oprócz tego strażnicy 14 razy konwojowali środki pieniężne i dokumenty na rzecz naszego urzędu, 12 razy udzielili asysty przy wykonywaniu zadań przez wydziały UMiG, wylegitymowali 20 osób, podjęli 13 interwencji. Odbyli 3 służby wspólnie z policją, wyłapali 3 bezpańskie psy, z których dwa odtransportowali do schroniska, dojrzeli 14 amatorów parkowania na „krzywy ryj”, co miłośników „krzywki” kosztowało po 50 zł od pustego łba.

Z ust szefowej naszej gminy padły też długo oczekiwane słowa ba temat budowy obwodnicy. Burmistrz przypomniała, że 21 grudnia inwestor, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, poprzez zwycięzcę przetargu a budowę obwodnicy – „Kobylarnię S.A.” skierowała do niej raport oddziaływania na środowisko. Raport ten – zgodnie z przepisami prawa – został przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze i pozytywnie zaopiniowany przez niego. Do oceny raport przesłany został także do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który wskazał na konieczność uzupełnienia raportu przez inwestora, czyli DSDiK. W związku z tym RDOŚ przedłużył inwestorowi termin przedłożenia ostatecznego raportu do dnia 20 lutego br, a następnie do 28 lutego. W dniu 2 marca do naszego urzędu dotarło postanowienie RDOŚ we Wrocławiu o przyjęciu uzupełnionego raportu o oddziaływaniu obwodnicy na środowisko a co za tym idzie padła ostania przeszkoda na drodze do realizacji inwestycji. Mieszkańcy mają jeszcze przepisane prawem 21 dni na zgłoszenie potencjalnych wątpliwości w sprawie tej inwestycji. Postanowienie zostanie opublikowane na internetowej stronie gminy a wszelkich informacji można zasięgać w wydziale ochrony środowiska naszego magistratu. W przypadku, gdyby wszystko poszło zgodnie z planem obwodnica ma być gotowa w 2018 roku.

Burmistrz Irena Krzyszkiewicz przy omawianiu uchwały, która rozpoczyna proces likwidacji Straży Miejskiej stwierdziła, że u podstaw jej decyzji o likwidacji tej jednostki, leżały różne przesłanki. I tak, w chwili obecnej, w Straży Miejskiej zatrudnionych jest: komendant i 2 strażników. Po rezygnacji byłego strażnika Andrzeja Wałęgi doszła jeszcze zapowiedź odejścia kolejnego, który pragnie pracować w policji. Nie bez znaczenia jest też czynnik ekonomiczny. W latach 2015 – 2-17 dochody z działalności Straży Miejskiej nie pokrywały wydatków. I tak np. w 2015 r. dochody z tytułu działalności strażników wyniosły 82.112,30 zł a wydatki 385.496 zł, Rok później: dochody - 21.906 zł., wydatki – 361.353,03 zł. Likwidacja radarów znacznie przyczyniła się do tak znaczącego deficytu tej formacji.

Burmistrz dokonała porównania pomiędzy możliwościami działania 3, 4 strażników oraz 73 policjantów, którzy zatrudnieni są w tutejszej komendzie. Stwierdziła przy tym, że teraz cała odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie gminy spoczywała będzie na funkcjonariuszach policji. „Gminy nie stać na zatrudnienie 10 strażników” – stwierdziła szefowa gminy. Podkreśliła również, że na podjęcie decyzji o rozwiązaniu tej formacji wpływ miała opinia mieszkańców naszej gminy, która: „kojarzyła strażników jako polujących na kierowców”. Padło też z ust burmistrz Ireny Krzyszkiewicz stwierdzenie: „Straż Miejska nie była czynnikiem wychowawczym a karającym.” Szefowa gminy oświadczyła, że gmina dokonała zakupu prewencyjnych radarów prędkości, które umieszczone zostaną na drogach wojewódzkich, co powinno poprawić bezpieczeństwo.

Za rozpoczęciem procesu likwidacji Straży Miejskiej opowiedziało się 17 radnych. Przeciw był jeden radny (Adam Chmiel).

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego byłego wójta gminy Jemielno – Czesława Połczyka. Miałem ten zaszczyt, że śp. Pana Czesława znałem osobiście. Człowiek o dużym poczuciu humoru, twardo stąpający po ziemi, z dużą empatią do bliźnich, serdecznością i witalnością. W mojej pamięci zapisze się na zawsze, jako skromny i przyzwoity człowiek, który rozumiał innych ludzi i miał dla nich serce. Rodzinie składam wyrazy najczystszego współczucia.