poniedziałek, 9 września 2013

Początki dramatu

W sierpniu bezrobocia na terenie naszego powiatu się zwiększyło. W porównaniu do sierpnia 2012 r. bezrobocie na terenie powiatu jest wyższe o 205 osób. Jedynie w gminie Góra odnotowano spadek bezrobocia. 
Na 3210 bezrobotnych z terenu powiatu kobiety stanowią większość – 1784 (55,5%). Zasiłek dla bezrobotnych pobiera jedynie 16,7% bezrobotnych. W miejscowościach wiejskich mieszka 1948 bezrobotnych (65%). W statystyce PUP aż 1851 (73,4%) osób ma status osoby „długotrwale bezrobotnej”.

W sierpniu górowski PUP zarejestrował 306 bezrobotnych, z których 236 pracowało poprzednio a 70 dotąd nie pracowało. W tym samym czasie wyłączono z ewidencji PUP 277 bezrobotnych. W tej liczbie znajduje się m.in. 104 osoby, które podjęły pracę w różnych formach. Aż 114 osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia pracy, czyli nie zjawiło się w określonym dniu w gościnnych progach „pośredniaka”. 11 bezrobotnych dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej.

Bezrobocie na terenie naszego powiatu byłoby jeszcze wyższe, gdyby nie prowadzone przez PUP aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. W sierpniu 2013 r. PUP skierował do prac interwencyjnych 46 osób, robót publicznych – 34, na szkolenia – 16, staże – 261, prace społeczno – użyteczne 14.

Gmina Góra
Na dzień 31 sierpnia w gminie Góra było 1851 bezrobotnych. Dla porównania na koniec sierpnia 2012 r. było 1719 bezrobotnych, czyli o 132 bezrobotnych mniej. Aż 54% bezrobotnych w gminie Góra stanowią kobiety (1005). Prawo do zasiłku przysługuje 300 bezrobotnym (16,2%). Na 1851 bezrobotnych z terenu naszej gminy 799 mieszka w miejscowościach wiejskich (43%).

W sierpniu PUP zarejestrował 148 bezrobotnych z terenu gminy Góra. 107 z nich poprzednio pracowało a 41 nigdy nie pracowało. 122 bezrobotnych znalazło się rejestrach PUP po raz kolejny. W sierpniu PUP wyłączył z swoich rejestrów 156 bezrobotnych. Podjęło pracę 60 bezrobotnych, 3 osoby odmówiły podjęcia pracy bez uzasadnionej przyczyny a 67 osób nie pojawiło się w progach PUP pomimo otrzymania zaproszenia do złożenia wizyty. Dobrowolnie zrezygnowało z posiadania statusu osoby bezrobotnej 9 bezrobotnych.

Z terenu naszej gminy na koniec sierpnia 16 osób było zatrudnionych przy pracach interwencyjnych, 10 przy robotach publicznych, 8 korzystało ze szkoleń a staż odbywało 135 osób.

Gmina Wąsosz

W gminie Wąsosz na 571 bezrobotnych 321 to kobiety (56,2%). W porównaniu z sierpniem 2012 r. bezrobocie w gminie Wąsosz jest wyższe o 31 osób. Tylko 115 (20%) bezrobotnym przysługuje prawo do zasiłku wypłacanego przez PUP. Ponad 63% (361) bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz mieszka na wsi. 290 (50,7%) bezrobotnych z tej gminy zakwalifikowanych jest go kategorii „długotrwale bezrobotni”.

W sierpniu PUP zarejestrował 73 bezrobotnych z terenu gminy Wąsosz. 62 z nich poprzednio pracowało a 11 dotąd nie pracowało. W tym samym okresie skreślono z ewidencji bezrobotnych 52 mieszkańców tej gminy. Powody: 18 bezrobotnych podjęło pracę, 1 szkoli się, 4 otrzymały skierowanie na odbycie stażu. Nie stawiło się, pomimo wezwania, do PUP 20 bezrobotnych a 1 osoba dobrowolnie zrezygnowała ze statusu bezrobotnego.

W ramach aktywizacji bezrobotnych na koniec sierpnia 2013 r. 13 osób z terenu gminy Wąsosz zatrudnionych było przy pracach interwencyjnych, 7 przy robotach publicznych, 2 się szkoliły, 5 wykonywało prace społeczno – użyteczne a 63 korzystały z dobrodziejstwa stażu.

Gmina Jemielno

W stosunku do sierpnia 2012 r. bezrobocie w gminie Jemielno jest wyższe o 34 osoby. Na 316 zarejestrowanych bezrobotnych 162 (51,3%) stanowią kobiety. Prawo do zasiłku posiada 61 bezrobotnych (19,3%). Osoby zaliczane do „długotrwale bezrobotnych” to 57,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (181).

W sierpniu z terenu gminy Jemielno zarejestrowano w górowskim PUP 40 osób. 34 z nowo zarejestrowanych poprzednio pracowało a 6 nie pracowało. W tym samym okresie wyrejestrowano z ewidencji 29 osób. Powody: 12 podjęło pracę, 10 nie potwierdziło gotowości do jej podjęcia a 1 osoba dobrowolnie zrezygnowała z figurowania w ewidencji PUP.
Na koniec sierpnia z terenu gminy Jemielno 56 osób korzystało z różnych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przy pracach publicznych zatrudnionych było 11 osób, szkolenia odbywały 2 osoby, staże 33, a prace społeczno – użyteczne 6.

Gmina Niechlów

W stosunku do sierpnia 2012 r. z terenu tej gminy zarejestrowanych jest w PUP o 8 bezrobotnych więcej. Na 472 bezrobotnych zamieszkujących tę gminę 260 stanowią kobiety (55,1%). Z dobrodziejstw „kuroniówki” korzysta tylko 13,13% bezrobotnych z gminy Niechlów. Aż 61,9% zarejestrowanych osób zaliczanych jest do kategorii „długotrwale bezrobotnych”.

W sierpniu 2012 r. PUP zarejestrował 45 bezrobotnych z terenu gminy. 33 bezrobotnych poprzednio pracowało;12 nie pracowało. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji PUP 40 bezrobotnych, z których 14 podjęło pracę, 17 nie stawiło się do PUP, 1 dobrowolnie zrezygnował ze statusu osoby bezrobotnej.

Na koniec sierpnia z różnych form aktywizacji zawodowej korzystało 56 osób. Staże odbywało 30 osób, prace interwencyjne 13, roboty publiczne 6, szkolenia 4, prace społeczno – użyteczne 3.